Zgłaszanie incydentów medycznych

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ Roche Diagnostics Polska sp.  z o.o.

 

Administratorem w odniesieniu do danych osobowych osób zgłaszającychdalej, jako „Dane Osobowe”, jest Roche Diagnostics Polska sp.  z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej jako „Administrator”).

Cel przetwarzania danych
Celem przetwarzania Danych Osobowych jest potrzeba prowadzenia postępowania ws. zgłoszonego incydentu medycznego związanego z wyrobem medycznym / produktem leczniczym oraz wypełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.

Podstawa prawna przetwarzania danych
Dane Osobowe będą przetwarzane w oparciu o przesłankę wskazaną w art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej, jako „RODO”), to jest w ramach przetwarzania niezbędnego do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.

Odbiorcy danych
Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych:
·         upoważnieni pracownicy Administratora oraz Spółki z Grupy Kapitałowej Roche, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora i ich upoważnieni pracownicy, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług – dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub dedykowane programy szkoleniowe. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.
·         podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa do otrzymania Danych Osobowych np. Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

Okres przechowywania danych
Dane Osobowe będą przechowywane przez okres pięć lat w związku z przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych.

Zasady gromadzenia danych
Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest wymogiem ustawowym  Niepodanie danych oznaczonych, jako wymagane, skutkuje możliwością pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Prawa związane z przetwarzaniem Danych Osobowych
Osoba, której dane dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:
a)    prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania,
b)    prawa do ograniczenia przetwarzania jej danych w sytuacjach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO lub do ich usunięcia zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”),

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej: polska.diagnostics@roche.com. 

Osoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości.

Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja dotycząca zgłaszającego:

Informacje o incydencie medycznym:

Szczegóły dotyczące produktu: