Informacja o polityce prywatności

F. Hoffmann-La Roche Ltd (“Roche”) jest zaangażowana w ochronę Twoich danych osobowych. Niniejsza Informacja o polityce prywatności opisuje rodzaje danych osobowych, które mogą być gromadzone przez Roche; metody stosowane przez Roche do gromadzenia, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych; środki podjęte przez Roche w celu ochrony Twoich danych osobowych oraz prawa jakie masz w związku z wykorzystaniem Twoich danych osobowych.

Niniejsza Informacja ma zastosowanie wyłącznie do stron internetowych firmy Roche, na których znajduje się link do tej Informacji. Nasze strony internetowe mogą również zawierać linki do stron internetowych osób trzecich. Nie wspieramy i nie ponosimy odpowiedzialności za te treści, a nasza Informacja o polityce prywatności nie dotyczy stron internetowych, które nie są powiązane z Roche, nawet jeśli uzyskujesz do nich dostęp za pośrednictwem linku na naszej stronie internetowej. Przed udostępnieniem jakichkolwiek informacji na stronie internetowej tworzonej przez osoby trzecie należy zapoznać się z jej polityką prywatności.

W niniejszej Informacji o polityce prywatności „dane osobowe” oznaczają wszelkie informacje, za pomocą których można zidentyfikować użytkownika w sposób bezpośredni lub pośredni, w tym w szczególności imię i nazwisko, adres, adres e-mail i numer telefonu.

Osoby nieletnie

Niniejsza strona internetowa nie została przygotowana ani nie jest przeznaczona dla dzieci w wieku poniżej 16 lat. Nie gromadzimy świadomie żadnych danych osobowych od osób w wieku poniżej 16 lat bez uprzedniej, weryfikowalnej zgody rodzica lub opiekuna. Rodzice lub opiekunowie mogą mieć prawo, by na ich żądanie przeglądać informacje podane przez dziecko i zażądać ich usunięcia. Ponadto wszyscy nieletni powinni uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna przed wykorzystaniem lub ujawnieniem jakichkolwiek danych osobowych na tej stronie internetowej lub w zasobach internetowych.

Tożsamość i dane kontaktowe administratora danych

Administratorem danych w Polsce jest:

Roche Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, kod pocztowy (02-672), tel: 22 345 18 88, w zakresie produktów farmaceutycznych.

Wszystkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Roche Polska Sp. z oo. należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected]

oraz

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewskiej 28, kod pocztowy (02-672), w zakresie diagnostyki medycznej.

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Maciej Byczkowski. Wszystkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: [email protected].

a także

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Domaniewska 28, kod pocztowy (02-672), w zakresie sprzedaży i dystrybucji wyrobów medycznych w terapii cukrzycy.

Wszystkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. należy kierować do Inspektora Ochrony Danych OD na adres e-mail: [email protected] lub [email protected]

W przypadku innych pytań skorzystaj

Jak i dlaczego przetwarzamy Pana/Pani dane osobowe?

Na tej stronie internetowej możemy poprosić Cię o podanie danych osobowych. Przykładami danych osobowych, które mogą być gromadzone i które pozwalają na bezpośrednią identyfikację są imię i nazwisko, dane kontaktowe, adres e-mail i inne informacje połączone z tymi identyfikatorami. Możemy również gromadzić pewne dane osobowe, które nie identyfikują Cię bezpośrednio  po  imieniu i nazwisku, ale mogą zostać wykorzystane do identyfikacji konkretnego komputera lub urządzenia, z którego uzyskano dostęp do naszej strony internetowej.

Na naszych stronach internetowych przetwarzamy Twoje dane osobowe z wielu powodów, na przykład:

 • aby reagować na Twoje prośby lub zapytania;

 • aby zrealizować transakcję;

 • aby personalizować stronę;

 • aby prowadzić analizy strony internetowej i mierzyć jej efektywność;

 • aby śledzić i monitorować zdarzenia niepożądane i inne działania związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii; oraz

 • aby utrzymać stronę internetową, w tym do celów bezpieczeństwa.

Aby skorzystać z kilku elementów naszej strony internetowej, np. ankiet, rejestracji i opcji udostępniania treści (tj. linki „Poleć znajomym”), należy podać dane osobowe. Roche i jej partnerzy biznesowi (np. usługodawcy lub inne osoby trzecie świadczące określone usługi na rzecz Roche) gromadzą te informacje o Tobie tylko wtedy, gdy dobrowolnie nam je przekażesz. Proszę pamiętaj, że niektóre opcje na tej stronie internetowej mogą być dla Ciebie niedostępne, jeżeli zdecydujesz się nie podawać określonych danych osobowych. Wszystkie dane osobowe, które nam przekażesz, będą wykorzystywane zgodnie z niniejszą Informacją o polityce prywatności.

Więcej informacji na temat czynności dotyczących przetwarzania danych

W tabeli poniżej bardziej szczegółowo opisano każdy rodzaj czynności, które mają związek ze stroną internetową i dotyczą przetwarzania danych oraz przedstawiono informacje na temat kategorii informacji gromadzonych w odniesieniu do każdego rodzaju czynności, jak również podstawy prawnej przetwarzania danych w ramach każdej z tych czynności, wskazując czy i w jakim zakresie przetwarzanie danych podlega RODO.

Pliki typu „cookie” i inne technologie śledzenia stron internetowych

Nasze strony internetowe i zasoby internetowe gromadzą również inne podstawowe informacje na Twój temat, które nie pozwalają na bezpośrednią identyfikację, lecz które mogą odnosić się do Ciebie lub konkretnego urządzenia. Wykorzystujemy niektóre z takich informacji, aby umożliwić działanie naszej strony internetowej, a także dowiedzieć się więcej na temat sposobu korzystania z naszych stron i zasobów internetowych oraz udoskonalać stronę i administrować nią. Wykorzystujemy także te informacje, aby móc dostarczać informacje dostosowane do Twoich zainteresowań i preferencji na podstawie tego, jak korzystasz ze strony. Możemy na przykład gromadzić informacje na temat adresu protokołu internetowego (IP) przydzielonego Twojemu komputerowi przez dostawcę usług internetowych. Adres ten może się zmieniać za każdym razem, gdy łączysz się z internetem („dynamiczny” adres IP) lub może pozostawać taki sam („statyczny” adres IP). W większości przypadków gromadzimy te informacje automatycznie w związku z uzasadnionymi interesami biznesowymi. W niektórych jurysdykcjach pytamy użytkowników o zgodę przed rozpoczęciem gromadzenia tych informacji; w takim przypadku będziesz mógł zadecydować, czy chcesz wyrazić zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie tego typu informacji. Więcej informacji można znaleźć w Informacji o polityce dotyczącej plików typu „cookie”.

Niektóre przeglądarki internetowe i inne programy mogą być wykorzystywane do sygnalizowania Roche Twoich preferencji na temat tego, czy i w jaki sposób Roche lub osoby trzecie mogą gromadzić informacje na temat Twoich aktywności w internecie. Obecnie Roche nie reaguje na takie sygnały.

Wykorzystanie danych do celów marketingowych

Roche nie sprzedaje ani nie przekazuje Twoich danych osobowych żadnym podmiotom niepowiązanym, które wykorzystywałyby te dane na potrzeby marketingu bezpośredniego, chyba że wyraźnie Cię o tym poinformujemy i uzyskamy Twoją wyraźną zgodę. Wykorzystujemy zewnętrzne agencje reklamowe do umieszczania reklam na innych stronach internetowych. Agencje te mogą wykorzystywać dane dotyczące Twoich wizyt na tej i na innych stronach internetowych w celu zmierzenia skuteczności reklamy, a także w celu wyświetlania reklam dotyczących naszych towarów i usług, które mogą być dla Ciebie interesujące . Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji na temat tych praktyk oraz możliwości zrezygnowania z wykorzystywania tych informacji przez te firmy, prosimy o zapoznanie się z naszą globalną

Wymiana informacji / Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcy Twoich danych osobowych

Możemy udostępniać Twoje dane osobowe podmiotom powiązanym z Roche na całym świecie. Podmioty powiązane z Roche będą wykorzystywać Twoje dane osobowe w tych samych celach co my. Wykaz podmiotów powiązanych z Roche jest dostępny w aktualnym raporcie rocznym, który znajduje się w części poświęconej inwestorom na stronieMożemy również udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w tym naszym usługodawcom, w następujących celach:

pomoc w realizacji transakcji biznesowych spółki Roche;

obsługa techniczna naszych stron internetowych i innych platform internetowych;

ułatwianie fuzji, konsolidacji, przeniesienia kontroli lub innej restrukturyzacji, w której uczestniczy Roche, lub na mocy porozumienia finansowego zawartego przez spółkę Roche;

odpowiedź na właściwe żądania organów rządowych lub, gdy jest to wymagane przez obowiązujące przepisy prawa, orzeczenia sądów lub regulacje rządowe; oraz

w razie potrzeby w związku z audytami korporacyjnymi lub w celu zbadania lub zareagowania na skargę lub zagrożenie dla bezpieczeństwa.

Przekazywanie Twoich danych osobowych za granicę

Wszelkie dane osobowe, które nam przekażesz w związku z korzystaniem z tej strony internetowej, mogą być przekazywane lub przechowywane w regionach geograficznych, które nakładają inne obowiązki w zakresie ochrony danych osobowych niż obowiązujące w UE. Oznacza to, że Twoje dane osobowe mogą zostać przesłane do kraju, którego przepisy w zakresie ochrony danych osobowych są mniej restrykcyjne niż w UE. Takie przekazywanie danych będzie odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Jeżeli Twoje dane osobowe podlegają przepisom RODO:

W przypadku przekazywania danych w ramach Grupy Roche, transfer danych zabezpieczony jest umowami zawierającymi standardowe klauzule umowne obowiązujące w UE, które zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej nr (UE) 2021/914 z 4 czerwca 2021 r.stanowią odpowiednie zabezpieczenia służące zapewnieniu zgodności z RODO. Oprócz standardowych klauzul umownych Roche może również wykorzystywać dodatkowe środki zabezpieczające o charakterze kontraktowym, technicznym, jak również organizacyjnym. W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat zabezpieczeń stosowanych przy konkretnym transferze danych, należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.

Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Okres, przez który będą przechowywane Twoje dane osobowe, będzie różny w zależności od celu, dla którego dane zostały zgromadzone i są przetwarzane. W większości przypadków będziemy przechowywać te dane przez trzy lata od ostatniego kontaktu z Tobą. Możemy jednak przechowywać Twoje dane przez dłuższy okres, jeśli jest to wymagane przepisami prawa. Na przykład zgłoszenia związane z nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii przechowuje się przez co najmniej 10 lat po wycofaniu produktu w ostatnim kraju, w którym produkt jest dopuszczony do obrotu.

Informacje na temat przysługujących Ci praw w odniesieniu do danych osobowych

Przysługujące prawa, jeśli dane podlegają przepisom RODO

Jeżeli Twoje dane osobowe podlegają przepisom RODO (tzn. jeżeli jesteś osobą fizyczną na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego), w odniesieniu do Twoich danych osobowych przysługują Ci następujące prawa

 • Prawo do wystąpienia z wnioskiem o dostęp do swoich danych osobowych, które zgromadziła Roche;

 • Prawo do poprawienia lub sprostowania wszelkich danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne;

 • Prawo do zażądania kopii Twoje danych osobowych w formacie elektronicznym w celu przekazania tych danych osobom trzecim, lub prawo do zwrócenia się do Roche z prośbą o bezpośrednie przekazywanie Twoich danych osobowych osobom trzecim;

 • Prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych w celach marketingowych i innych;

 • Prawo do usunięcia Twoich danych osobowych, gdy nie są one już potrzebne do celów, dla których zostały przez Ciebie przekazane, jak również prawo do ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych do pewnych ściśle określonych celów, gdy usunięcie danych nie jest możliwe.

Proszę pamiętać, że usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych jest możliwe tylko wówczas, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Twojej zgody lub naszego uzasadnionego interesu. Jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, pamiętaj, że masz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku prośby o usunięcie danych możemy zachować kopię Twoich danych osobowych dla celów prowadzenia dokumentacji i po to, aby unikać wprowadzania Twoich danych osobowych do naszych systemów po otrzymaniu od Ciebie takiego żądania.

Jeśli uznasz, że przetwarzanie przez nas danych nie jest zgodne z RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Bezpieczeństwo danych

Roche oraz jej usługodawcy i partnerzy biznesowi podejmują stosowne kroki w celu ochrony danych osobowych, do których mają dostęp, lub które otrzymują za pośrednictwem tej strony internetowej, przed utratą, niewłaściwym wykorzystaniem i nieupoważnionym dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem. Zalecamy wykorzystywanie wszelkich dostępnych środków ostrożności w celu ochrony danych osobowych wprowadzanych na tej stronie internetowej.

Aktualizacje Informacji o polityce prywatności

Informacji o polityce prywatności może zostać zaktualizowana. Data ostatniej aktualizacji znajduje się u góry Informacji.

Niniejsze strona internetowa zawiera informacje na temat produktów adresowanych do szerokiego grona odbiorców i może zawierać informacje o produktach lub inne informacje, które nie są w inny sposób dostępne lub nie są przeznaczone dla odbiorców z danego kraju. Proszę pamiętać, że nie ponosimy odpowiedzialności za sytuacje, w których użytkownik uzyskuje dostęp do informacji, które nie są zgodne z procesami prawnymi, regulacjami, dopuszczeniem do obrotu lub stosowaniem produktu w jego kraju zamieszkania.

Nasza polityka dotycząca plików typu „cookie” i innych technologii śledzących

Ostatnia aktualizacja: grudzień 2019 r.

Właścicielem i administratorem niniejszej strony internetowej jest F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) adres: Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazylea, Szwajcaria. Roche zastrzega sobie prawo do aktualizowania treści niniejszej informacji w dowolnie wybranym terminie poprzez publikację zmian na tej stronie. W związku z powyższym zachęcamy do okresowego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami.

Co to są pliki typu „cookie”?

Pliki typu „cookie” pozwalają uniknąć ponownego wprowadzania pewnych informacji podczas określonych czynności związanych z rejestracją, pomagają dostarczać treści dostosowane do indywidualnych preferencji użytkownika oraz umożliwiają śledzenie, które sekcje strony internetowej są najczęściej odwiedzane. „Cookie” to plik, który nasz serwer WWW bądź serwer WWW jednego z naszych usługodawców lub zewnętrznych partnerów może wysłać na komputer użytkownika w momencie, gdy wchodzi on na jedną z naszych stron. Plik ten jest następnie przechowywany na komputerze użytkownika.

Jakie rodzaje danych osobowych są zbierane za pomocą plików typu „cookie”?

Pliki „cookie” mogą pozyskiwać informacje umożliwiające identyfikację komputera lub przeglądarki użytkownika, w tym między innymi identyfikator urządzenia, adres IP i/lub identyfikator AdID użytkownika, a także informacje dotyczące historii przeglądania stron. Informacje uzyskane za pomocą plików typu „cookie” mogą być łączone z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika.

Jakich rodzajów plików „cookie” i innych technologii śledzenia używamy i do jakich celów je wykorzystujemy?

Nasza strona może wykorzystywać poniższe rodzaje plików typu „cookie” i technologii śledzących do następujących celów:

 • Ściśle niezbędne pliki „cookie”. Ściśle niezbędne pliki typu „cookie” są konieczne dla funkcjonowania strony internetowej i w związku z tym nie mogą zostać wyłączone w naszych systemach. Te pliki „cookie” są zazwyczaj generowane wyłącznie w odpowiedzi na czynności podejmowane przez użytkownika, takie jak np. żądanie usługi, tj. konfigurowanie ustawień prywatności, logowanie się czy wypełnianie formularzy. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by blokowała takie pliki „cookie” lub ostrzegała o ich działaniu. Zablokowanie ściśle niezbędnych plików „cookie” uniemożliwi działanie naszej strony. Tego rodzaju pliki „cookie” zwykle nie przechowują danych osobowych.

 • Funkcjonalne pliki „cookie”. Funkcjonalne pliki typu „cookie” pozwalają nam podnosić poziom funkcjonalności i spersonalizowania naszych stron internetowych. Pliki te mogą być generowane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi dołączyliśmy do naszych stron. Jeśli użytkownik odrzuci funkcjonalne pliki „cookie”, wówczas niektóre lub wszystkie takie usługi mogą nie działać prawidłowo.

 • Wydajnościowe pliki „cookie”. Pliki typu „cookie” związane z wydajnością pozwalają nam liczyć wizyty i źródła odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Ten rodzaj plików „cookie” pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony, np. które z nich są najbardziej/najmniej popularne, oraz jak użytkownicy poruszają się po stronie internetowej. Informacje zebrane w tych plikach typu „cookie” podlegają agregacji, co oznacza, że nie można ich bezpośrednio powiązać z użytkownikiem. Rezygnując z tych plików „cookie”, użytkownik uniemożliwia nam pozyskanie informacji o tym, kiedy odwiedzał naszą stronę i w konsekwencji również monitorowanie jej wydajności. W niektórych przypadkach tego typu pliki „cookie” mogą być wysyłane do naszych zewnętrznych usługodawców, którzy pomagają nam w zarządzaniu danymi analitycznymi.

 • Pliki „cookie” mediów społecznościowych. Pliki „cookie” mediów społecznościowych są generowane przez poszczególne usługi mediów społecznościowych, które dodaliśmy do naszej strony (np. Facebook, Twitter, LinkedIn), by ułatwić użytkownikom udostępnianie naszych treści znajomym i współpracownikom. Tego rodzaju pliki „cookie” mogą śledzić przeglądarkę również na innych stronach internetowych i budować profil zainteresowań użytkownika. Może to mieć wpływ na treści i wiadomości wyświetlane na innych odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików „cookie”, narzędzia mediów społecznościowych mogą być niewidoczne lub niedostępne dla danego użytkownika.

 • Profilujące pliki „cookie”. Profilujące pliki „cookie” mogą być generowane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą być wykorzystywane przez takie firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych treści reklamowych na innych stronach. Ten rodzaj plików „cookie” nie przechowuje bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikuje indywidualną przeglądarkę i urządzenie internetowe użytkownika. Jeśli użytkownik nie zezwoli na działanie takich plików „cookie”, reklamy wyświetlane użytkownikowi będą mniej sprofilowane.

 • Sygnalizatory sieciowe. Sygnalizator sieciowy (web beacon) jest fragmentem kodu zamieszczanym na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail i wykorzystywanym do śledzenia oglądanych stron lub otwieranych wiadomości. Sygnalizatory sieciowe przekazują serwerowi strony internetowej informacje takie jak adres IP i typ przeglądarki wykorzystywanej przez komputer osoby odwiedzającej stronę. Sygnalizatory sieciowe mogą być umieszczane w reklamach internetowych, za pośrednictwem których użytkownicy trafiają na naszą witrynę, a także na różnych stronach naszej witryny. Sygnalizatory sieciowe informują nas o tym, ile razy dana strona została otwarta i które informacje były przeglądane. Sygnalizatory sieciowe są również znane jako znaczniki internetowe, jednopikselowe GIF-y, przezroczyste GIF-y i niewidoczne GIF-y.

Jak nasza strona reaguje na sygnały „Nie śledź” przeglądarki internetowej?

Niektóre przeglądarki internetowe i inne programy mogą być wykorzystywane do sygnalizowania Roche preferencji użytkownika na temat tego, czy i w jaki sposób Roche lub osoby trzecie mogą gromadzić informacje na temat aktywności użytkownika w internecie. Obecnie Roche nie reaguje na takie sygnały.

Jakie możliwości wyboru ma użytkownik w związku z dostarczaniem sprofilowanych reklam na stronach osób trzecich?

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zmianę ustawień przeglądarki tak, aby automatycznie blokowała wszystkie pliki „cookie” lub generowała powiadomienie o każdym napływającym pliku „cookie”, umożliwiając użytkownikowi ich akceptację lub odrzucenie. Proszę pamiętać, że może to mieć wpływ na funkcjonalność niektórych części naszych stron internetowych. Używając tych samych opcji ustawień przeglądarki, zawsze Użytkownik może odrzucić zaakceptowane wcześniej pliki „cookie”.

Dodatkowo niektóre z naszych stron internetowych mogą wykorzystywać narzędzia analityczne podmiotów zewnętrznych do gromadzenia i zarządzania wydajnościowymi plikami „cookie” w naszym imieniu. Korzystamy między innymi z narzędzi Adobe Analytics i Google Analytics w sposób opisany poniżej:

Adobe Analytics: Na naszych stronach internetowych korzystamy z oprogramowania Adobe Analytics, które gromadzi informacje za pomocą plików typu „cookie”. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić wykorzystywanie swoich danych przez te pliki „cookie”, może skorzystać z narzędzia rezygnacji Adobe, dostępnego pod adresem:Google Analytics: Nasze strony internetowe mogą korzystać z niektórych funkcji wyświetlania reklam Google Analytics, które gromadzą informacje za pomocą plików „cookie”, w tym między innymi z funkcji remarketingu oraz raportowania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić wykorzystywanie swoich danych przez te pliki „cookie”, może skorzystać z narzędzia rezygnacji Google, dostępnego pod adresem:
Ostatnia aktualizacja: grudzień 2019 r.

Właścicielem i administratorem niniejszej strony internetowej jest F. Hoffmann-La Roche Ltd (Roche) adres: Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazylea, Szwajcaria. Roche zastrzega sobie prawo do aktualizowania treści niniejszej informacji w dowolnie wybranym terminie poprzez publikację zmian na tej stronie. W związku z powyższym zachęcamy do okresowego odwiedzania tej strony w celu zapoznania się z ewentualnymi aktualizacjami.

Co to są pliki typu „cookie”?

Pliki typu „cookie” pozwalają uniknąć ponownego wprowadzania pewnych informacji podczas określonych czynności związanych z rejestracją, pomagają dostarczać treści dostosowane do indywidualnych preferencji użytkownika oraz umożliwiają śledzenie, które sekcje strony internetowej są najczęściej odwiedzane. „Cookie” to plik, który nasz serwer WWW bądź serwer WWW jednego z naszych usługodawców lub zewnętrznych partnerów może wysłać na komputer użytkownika w momencie, gdy wchodzi on na jedną z naszych stron. Plik ten jest następnie przechowywany na komputerze użytkownika.

Jakie rodzaje danych osobowych są zbierane za pomocą plików typu „cookie”?

Pliki „cookie” mogą pozyskiwać informacje umożliwiające identyfikację komputera lub przeglądarki użytkownika, w tym między innymi identyfikator urządzenia, adres IP i/lub identyfikator AdID użytkownika, a także informacje dotyczące historii przeglądania stron. Informacje uzyskane za pomocą plików typu „cookie” mogą być łączone z innymi danymi osobowymi dotyczącymi użytkownika.

Jakich rodzajów plików „cookie” i innych technologii śledzenia używamy i do jakich celów je wykorzystujemy?

Nasza strona może wykorzystywać poniższe rodzaje plików typu „cookie” i technologii śledzących do następujących celów:

 • Ściśle niezbędne pliki „cookie”. Ściśle niezbędne pliki typu „cookie” są konieczne dla funkcjonowania strony internetowej i w związku z tym nie mogą zostać wyłączone w naszych systemach. Te pliki „cookie” są zazwyczaj generowane wyłącznie w odpowiedzi na czynności podejmowane przez użytkownika, takie jak np. żądanie usługi, tj. konfigurowanie ustawień prywatności, logowanie się czy wypełnianie formularzy. Użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę tak, by blokowała takie pliki „cookie” lub ostrzegała o ich działaniu. Zablokowanie ściśle niezbędnych plików „cookie” uniemożliwi działanie naszej strony. Tego rodzaju pliki „cookie” zwykle nie przechowują danych osobowych.

 • Funkcjonalne pliki „cookie”. Funkcjonalne pliki typu „cookie” pozwalają nam podnosić poziom funkcjonalności i spersonalizowania naszych stron internetowych. Pliki te mogą być generowane przez nas lub przez zewnętrznych dostawców, których usługi dołączyliśmy do naszych stron. Jeśli użytkownik odrzuci funkcjonalne pliki „cookie”, wówczas niektóre lub wszystkie takie usługi mogą nie działać prawidłowo.

 • Wydajnościowe pliki „cookie”. Pliki typu „cookie” związane z wydajnością pozwalają nam liczyć wizyty i źródła odwiedzin, dzięki czemu możemy mierzyć i poprawiać wydajność naszej strony. Ten rodzaj plików „cookie” pomaga nam zrozumieć, w jaki sposób wykorzystywane są nasze strony, np. które z nich są najbardziej/najmniej popularne, oraz jak użytkownicy poruszają się po stronie internetowej. Informacje zebrane w tych plikach typu „cookie” podlegają agregacji, co oznacza, że nie można ich bezpośrednio powiązać z użytkownikiem. Rezygnując z tych plików „cookie”, użytkownik uniemożliwia nam pozyskanie informacji o tym, kiedy odwiedzał naszą stronę i w konsekwencji również monitorowanie jej wydajności. W niektórych przypadkach tego typu pliki „cookie” mogą być wysyłane do naszych zewnętrznych usługodawców, którzy pomagają nam w zarządzaniu danymi analitycznymi.

 • Pliki „cookie” mediów społecznościowych. Pliki „cookie” mediów społecznościowych są generowane przez poszczególne usługi mediów społecznościowych, które dodaliśmy do naszej strony (np. Facebook, Twitter, LinkedIn), by ułatwić użytkownikom udostępnianie naszych treści znajomym i współpracownikom. Tego rodzaju pliki „cookie” mogą śledzić przeglądarkę również na innych stronach internetowych i budować profil zainteresowań użytkownika. Może to mieć wpływ na treści i wiadomości wyświetlane na innych odwiedzanych przez użytkownika stronach internetowych. Jeśli użytkownik nie zezwoli na stosowanie tych plików „cookie”, narzędzia mediów społecznościowych mogą być niewidoczne lub niedostępne dla danego użytkownika.

 • Profilujące pliki „cookie”. Profilujące pliki „cookie” mogą być generowane przez naszych partnerów reklamowych za pośrednictwem naszej strony internetowej. Mogą być wykorzystywane przez takie firmy do tworzenia profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania użytkownikowi spersonalizowanych treści reklamowych na innych stronach. Ten rodzaj plików „cookie” nie przechowuje bezpośrednio danych osobowych, ale identyfikuje indywidualną przeglądarkę i urządzenie internetowe użytkownika. Jeśli użytkownik nie zezwoli na działanie takich plików „cookie”, reklamy wyświetlane użytkownikowi będą mniej sprofilowane.

 • Sygnalizatory sieciowe. Sygnalizator sieciowy (web beacon) jest fragmentem kodu zamieszczanym na stronie internetowej lub w wiadomości e-mail i wykorzystywanym do śledzenia oglądanych stron lub otwieranych wiadomości. Sygnalizatory sieciowe przekazują serwerowi strony internetowej informacje takie jak adres IP i typ przeglądarki wykorzystywanej przez komputer osoby odwiedzającej stronę. Sygnalizatory sieciowe mogą być umieszczane w reklamach internetowych, za pośrednictwem których użytkownicy trafiają na naszą witrynę, a także na różnych stronach naszej witryny. Sygnalizatory sieciowe informują nas o tym, ile razy dana strona została otwarta i które informacje były przeglądane. Sygnalizatory sieciowe są również znane jako znaczniki internetowe, jednopikselowe GIF-y, przezroczyste GIF-y i niewidoczne GIF-y.

Jak nasza strona reaguje na sygnały „Nie śledź” przeglądarki internetowej?

Niektóre przeglądarki internetowe i inne programy mogą być wykorzystywane do sygnalizowania Roche preferencji użytkownika na temat tego, czy i w jaki sposób Roche lub osoby trzecie mogą gromadzić informacje na temat aktywności użytkownika w internecie. Obecnie Roche nie reaguje na takie sygnały.

Jakie możliwości wyboru ma użytkownik w związku z dostarczaniem sprofilowanych reklam na stronach osób trzecich?

Większość przeglądarek internetowych umożliwia zmianę ustawień przeglądarki tak, aby automatycznie blokowała wszystkie pliki „cookie” lub generowała powiadomienie o każdym napływającym pliku „cookie”, umożliwiając użytkownikowi ich akceptację lub odrzucenie. Proszę pamiętać, że może to mieć wpływ na funkcjonalność niektórych części naszych stron internetowych. Używając tych samych opcji ustawień przeglądarki, zawsze Użytkownik może odrzucić zaakceptowane wcześniej pliki „cookie”.

Dodatkowo niektóre z naszych stron internetowych mogą wykorzystywać narzędzia analityczne podmiotów zewnętrznych do gromadzenia i zarządzania wydajnościowymi plikami „cookie” w naszym imieniu. Korzystamy między innymi z narzędzi Adobe Analytics i Google Analytics w sposób opisany poniżej:

 • Adobe Analytics: Na naszych stronach internetowych korzystamy z oprogramowania Adobe Analytics, które gromadzi informacje za pomocą plików typu „cookie”. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić wykorzystywanie swoich danych przez te pliki „cookie”, może skorzystać z narzędzia rezygnacji Adobe, dostępnego pod adresem:

 • Google Analytics: Nasze strony internetowe mogą korzystać z niektórych funkcji wyświetlania reklam Google Analytics, które gromadzą informacje za pomocą plików „cookie”, w tym między innymi z funkcji remarketingu oraz raportowania danych demograficznych i danych o zainteresowaniach. Jeśli użytkownik chce uniemożliwić wykorzystywanie swoich danych przez te pliki „cookie”, może skorzystać z narzędzia rezygnacji Google, dostępnego pod adresem:

KontaktRoche na świecielinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeZgłaszanie działań niepożądanychProdukty leczniczenavify PortalPortal Wiedza PacjentaPortal dla lekarzyPolityka PrywatnościNota prawna