Zgłaszanie działań niepożądanych

1000 characters left

30 characters left

Informacja dla osób zgłaszających działania niepożądane

Administratorem Pani/Pana danych jest  Roche Polska sp. z o.o.  (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 B).

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia monitorowania bezpieczeństwa i nadzoru nad produktami Roche (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w art. 6 ust.1 lit c RODO oraz zapewnienie wysokich standardów jakości i bepieczeństwa produktów leczniczych art. 9 ust. 2 lit i) RODO.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww.celu a ich niepodanie umiemożliwi jego realizację.

Dane będą przetwarzane przez okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, którego dotyczy zgłoszenie oraz przez 10 lat po utracie ważności tego pozwolenia.

Dane będą udsotępniane Roche Registration GmbH z siedzibą w Niemczech (Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen,) i  F.Hoffmann-La Roche Ltd. z siedzibą w Szwajcarii (Grenzacherstrasse 124, CH-4070 Bazylea). Szwajcaria na podstawie decyzji Komiesji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych została uznana za kraj zapewniający wystarczajączy poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo do przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, z tym, że do czasu wykonania obowiązku zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane.  Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, które nie są niezbędne do wykonania ww. obowiązku.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych  przesyłając wiadomość na adres: [email protected]