Zgłaszanie incydentów medycznych

Administratorem Pani/Pana danych jest Roche Polska sp. z o.o.

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu zapewnienia monitorowania bezpieczeństwa i nadzoru nad produktami Roche (podstawa prawna: obowiązek prawny ciążący na administratorze w art. 6 ust.1 lit c RODO oraz w zakresie danych dotyczących stanu zdrowia - zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych art. 9 ust. 2 lit i) RODO.

Podanie danych jest niezbędne do realizacji ww. celu a ich niepodanie uniemożliwi jego realizację.

Dane będą przetwarzane przez okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego, którego dotyczy zgłoszenie oraz przez 10 lat po utracie ważności tego pozwolenia.

Dane mogą być udostępnione Roche Registration GmbH z siedzibą w Niemczech (Emil-Barell-Strasse 1, 79639 Grenzach-Wyhlen,) i F.Hoffmann-La Roche Ltd. z siedzibą w SzwajcariiSzwajcaria na podstawie decyzji Komisji Europejskiej z dnia 26 lipca 2000r. w sprawie właściwej ochrony danych osobowych została uznana za kraj zapewniający wystarczający poziom ochrony danych osobowych przekazywanych z UE.

Ponadto odbiorcami Państwa danych osobowych mogą być inne podmiotu z Grupy Roche  oraz podmioty trzecie, które dostarczają Roche towary i usługi, w tym: dostawcy technologii informatycznych (w celach związanych z rozwojem systemu i wsparciem technicznym); audytorzy i konsultanci (w celu sprawdzenia zgodności z zewnętrznymi i wewnętrznymi wymogami) banki,  firmy kurierskie, operatorzy pocztowi oraz doradcy prawni.

W przypadku przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego spoza Unii Europejskiej (UE), Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub w przypadku braku decyzji stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony, w ramach Grupy Roche, partnerów biznesowych i usługodawców, transfer danych zabezpieczony jest umowami zawierającymi standardowe klauzule umowne obowiązujące w UE, które zgodnie z decyzjami Komisji Europejskiej z dnia 27 grudnia 2004 r. (2004/915/WE) i 5 lutego 2010 r. (C(2010) 593) stanowią odpowiednie zabezpieczenia służące zapewnieniu zgodności z RODO.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo do przenoszenia, ograniczenia przetwarzania, sprostowania, z tym, że do czasu wykonania obowiązku zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane.  Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, które nie są niezbędne do wykonania ww. obowiązku.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych , a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość na adres:

Informacja dotycząca zgłaszającego:
Informacje o incydencie medycznym:
Szczegóły dotyczące produktu:

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

KontaktRoche na świecielinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeZgłaszanie działań niepożądanychProdukty leczniczenavify PortalPortal Wiedza PacjentaPortal dla lekarzyPolityka PrywatnościNota prawna