Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych kandydatów do pracy

Read the English version

Spółka Roche Polska ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia kim jesteśmy, jakie dane osobowe przetwarzamy, dla jakich celów i jak długo je przechowujemy, w jaki sposób możesz uzyskać do nich dostęp, w jaki sposób chronimy Twoje dane oraz gdzie mogą być one przekazywane i jakie prawa Ci w związku z tym przysługują.

Przed przekazaniem Roche Polska jakichkolwiek danych osobowych można się zapoznać z aktualnie obowiązującymi zasadami Workday dotyczącymi gromadzenia danych, prywatności i bezpieczeństwa, klikając to

Roche Polska z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 28 jest Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”), w dalszej części niniejszej klauzuli określana jako „Roche Polska”, a wraz z powiązanymi spółkami jako „Grupa Roche”.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przesyłając wiadomość na adres:

Roche Polska może od Ciebie pozyskiwać informacje dotyczące Twojego wniosku o zatrudnienie lub nawiązanie współpracy z Roche Polska. Takie informacje na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy obejmują: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Z własnej inicjatywy możesz chcieć przekazać nam dodatkowe informacje w CV, liście motywacyjnym lub podobnym dokumencie, co do których nie masz prawnego obowiązku ich podania, w szczególności na podstawie Kodeksu Pracy. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Roche Polska w celu zawarcia umowy o pracę.

Dlatego, jeżeli chcesz przekazać nam dokumenty zawierające również dodatkowe informacje rozumiemy, że poprzez złożenie aplikacji zgadzasz się na to, aby spółka Roche Polska przetwarzała Twoje dane osobowe.

Nie masz obowiązku przekazywania nam dodatkowych informacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali więcej Twoich danych osobowych niż wynika to z przepisów prawa, nie zamieszczaj tych informacji w przesłanym CV.

W toku prowadzonego przez nas procesu rekrutacji gromadzimy dane osobowe naszych kandydatów do pracy. Dane osobowe pozyskujemy na dwa sposoby, bezpośrednio od kandydatów, w tym za pośrednictwem serwisów pracuj.pl, goldenline.pl oraz platformy Workday lub od podmiotów trzecich, w szczególności:

a.       Z zasobów Grupy Roche;

b.      Od agencji rekrutacyjnych, agencji pracy, pośredników oraz dostawców usług;

c.       Z ogólnodostępnych źródeł danych takich jak Linkedin;

d.      Od agencji marketingowych lub eventowych w zakresie, w jakim są to dane wykorzystane do prowadzenia procesów rekrutacji.

Roche Polska przetwarza również dane osobowe pracownika dostarczone bezpośrednio przez niego lub od podmiotów trzecich wskazanych powyżej. 

Informacje na Twój temat są zawsze traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu oceny złożonej aplikacji, przekazania Ci informacji na temat procedur rekrutacyjnych, przetwarzania aplikacji na potrzeby realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia kroków na Twój wniosek przed zawarciem umowy (na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz  art. 6 ust. 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), w tym na podstawie Twojej zgody w celu przyszłych rekrutacji.

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak wymagane w celu wzięcia udziału w rekrutacji, spełnienia dalszych wymogów prawnych i/lub do zawarcia z Tobą umowy. Niedostarczenie nam wymaganych informacji uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym i/lub przesyłanie informacji związanych z przyszłym procesem rekrutacyjnym.

Roche Polska przechowuje Twoje dane osobowe tak długo jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub przez okres, w którym niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej.

Roche Polska przechowuje przekazywane przez Ciebie dane za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego przez czas trwania procesu rekrutacji wyłącznie na potrzeby realizacji tego procesu, a także w celu spełnienia nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa wymagań w zakresie ewidencjonowania danych. Jeżeli wyrażasz chęć pozostawienia Twoich dokumentów w naszej bazie kandydatów na okres dłuższy, w tym na poczet przyszłych rekrutacji, będzie wymagana Twoja zgoda.

Roche Polska udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, o których mowa w niniejszej klauzuli lub w celach, które są z nimi ściśle powiązane:

Po wyrażeniu przez Ciebie stosownej zgody dane osobowe mogą być wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji, a także przekazane podmiotom zrzeszonym w ramach globalnej sieci Grupa Roche.

Roche Polska może udostępniać dane osobowe kandydatów do pracy:

a.       Innym podmiotom z Grupy Roche, w tym podmiotom mającym siedzibę w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

b.      Podmiotom zlokalizowanym w państwach trzecich, zlokalizowanym poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jest możliwe, że prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych od regulacji RODO, ale będzie to państwo, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych lub podmiot, z którym została zawarta umowa gwarantująca ten sam poziom, jaki jest stosowany przez Roche (Roche Intercompany Data Transfer Agreement).  Roche Polska zapewni, iż przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego dokonane będzie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych.

Możesz w każdej chwili zażądać uzyskania informacji o podmiotach, którym udostępniono Twoje dane osobowe oraz zakresie udostępnionych informacji na Twój temat poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych.

Podmioty zlokalizowane w państwach trzecich zapewnią ochronę bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie nie niższym aniżeli poziom zabezpieczeń stosowany przez Roche Polska.

Jako kandydat do pracy, masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Roche Polska, żądania ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo przeniesienia danych oraz sprzeciwiania się ich przetwarzaniu. Masz prawo uzyskania kopii danych przekazywanych do państw trzecich. W celu skorzystania z tych praw, proszę kontaktować się drogą elektroniczną z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przesyłając wiadomość na adres:Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, możesz cofnąć zgodę w każdym momencie. Jeżeli cofniesz zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prywatności i ochrony bezpieczeństwa informacji masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prawa te mogą być ograniczone, jeżeli spełnienie Twojego żądania ujawniłoby dane odnoszące się do innej osoby lub jeżeli poprosisz nas o usunięcie informacji, które są wymagane przez prawo lub ich zachowanie jest konieczne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

Roche Polska wykorzystuje środki bezpieczeństwa o charakterze technicznym, fizycznym i administracyjnym w celu zapobiegania ryzyku utraty, niewłaściwego wykorzystania, ujawnienia lub zmodyfikowania informacji przekazanych przez Ciebie, a także ryzyku nieuprawnionego dostępu do tych informacji, a ponadto wymaga od Workday wykorzystywania zapewniających analogiczny stopień bezpieczeństwa środków o charakterze technicznym, fizycznym i administracyjnym w celu zapobiegania ryzyku utraty, niewłaściwego wykorzystania, ujawnienia lub zmodyfikowania informacji przekazanych przez użytkownika, a także ryzyku nieuprawnionego dostępu do tych informacji.

W przypadku jakichkolwiek kwestii, problemów czy skarg związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych proszę skontaktować się z nami pod adresem:

Kandydat do pracy, korzystając z konkretnego serwisu rekrutacyjnego w celu wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez Roche Polska, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające (np. przez przesłanie swojego CV i/lub wprowadzenie do formularza swoich danych osobowych).  W ten sposób przekazanie danych za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych użytkownika przez Roche Polska w sposób określony w Informacji. Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyrażasz też zgodę na załatwianie drogą elektroniczną wszystkich spraw dotyczących rekrutacji, aplikacji, weryfikacji tożsamości oraz procesu wdrażania nowych pracowników. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB WSKAZANY POWYŻEJ, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z SERWISU REKRUTACYJNEGO. Jeśli pragniesz aplikować na stanowisko w Roche Polska z pominięciem serwisu rekrutacyjnego, musisz się skontaktować z biurem Roche Polska.

KontaktRoche na świecielinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeZgłaszanie działań niepożądanychProdukty leczniczenavify PortalPortal Wiedza PacjentaPortal dla lekarzyPolityka PrywatnościNota prawna