Globalne standardy

Rola badań klinicznych w rozwoju nowych innowacyjnych leków.

Badania kliniczne mają decydujące znaczenie dla ustalania bezpieczeństwa i skuteczności nowych leków, oraz wartości klinicznej testów diagnostycznych. Dostarczają one także kluczowych informacji na temat efektywności kosztowej danego leku lub testu diagnostycznego oraz wpływu leczenia na poprawę jakości życia. Informacje te są udostępniane instytucjom regulacyjnym i płatnikom w celu uzyskania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu, a ostatecznie refundacji.

Każdego roku jako uczestnicy ponad 2000 badań klinicznych sponsorowanych przez firmę Roche pacjenci otrzymują najnowocześniejszą opiekę i darmowe leczenie. Powodzenie naszych badań klinicznych ma fundamentalne znaczenie dla sukcesów w naszej działalności biznesowej. Niezależnie od miejsca prowadzenia badania klinicznego firmy Roche lub podmiotu, który je prowadzi, niezbędne jest, byśmy uważnie zarządzali wszystkimi związanymi z nim problemami i zagrożeniami, aby zapewnić:

  • ochronę bezpieczeństwa, dobrostanu i praw uczestników badania, a także odpowiadanie na ich zastrzeżenia natury etycznej;
  • możliwość dalszego otrzymywania leczenia po zakończenia badania przez pacjentów, u których leczenie przyniosło korzyść, nawet w sytuacji gdy badany produkt jeszcze oczekuje na dopuszczenie do obrotu;
  • dostępność produktów we wszystkich krajach zamieszkania uczestników po ich dopuszczeniu do obrotu;
  • zapewnienie pacjentom możliwości włączenia do badań klinicznych lub rezygnacji z uczestnictwa w tych badaniach odpowiednio do stanu ich zdrowia;
  • szybką publikację wszystkich istotnych naukowo i klinicznie informacji uzyskanych w badaniach klinicznych, aby dostarczyć pracownikom ochrony zdrowia zrównoważone, naukowe opracowanie działania naszych produktów.