Media Release

Warszawa, 24.08.2018

Stanowisko Roche dot. publikacji w Gazecie Wyborczej na temat decyzji refundacyjnych Ministerstwa Zdrowia

W związku z publikacją Gazety Wyborczej (z 24 sierpnia br.), podejmującą m.in. temat leczenia raka piersi trastuzumabem, przekazujemy stanowisko Roche Polska.

 

Objęcie konkretnego leku refundacją ze środków publicznych jest wynikiem długotrwałego procesu administracyjnego szczegółowo regulowanego przez Ustawę z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych. Finalne decyzje refundacyjne podejmowane są przez kierownictwo Ministerstwa Zdrowia, stąd sugestie dot. jakiejkolwiek ingerencji z naszej strony w proces wydawania tych decyzji jest nieprawdziwy. Z całą mocą chcemy podkreśllić, że wszystkie działania i decyzje firmy Roche są podejmowane w sposób transparentny, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi

Najwyższym priorytetem firmy Roche jest zapewnienie możliwie pełnego dostępu do naszych leków wszystkim polskim pacjentom potrzebującym terapii. Herceptin® (trastuzumab) to produkt leczniczy Roche, który spektakularnie zmienił sposób leczenia agresywnej postaci HER2-dodatniego raka piersi pacjentek na całym świecie, poprawiając istotnie wyniki leczenia 
i podnosząc jakość życia chorych na raka piersi.

Prace nad kształtem programu lekowego z produktem Herceptin® w formie podskórnej trwały od 2013 roku i zakończyły się decyzją Ministra Zdrowia z lipcu 2016 roku o włączeniu leku do programu , jako opcji leczenia przedoperacyjnego i pooperacyjnego HER2-dodatniego raka piersi zgodnie ze światowymi standardami leczenia i aktualną wiedzą medyczną. W trakcie tegorocznych negocjacji w zakresie odnowienia decyzji refundacyjnych dla trastuzumabu wskazania do stosowania obu form podania leku zostały zrównane.

Jednocześnie już od 2016 trastuzumab w formie podskórnej i dożylnej jest finansowany ze środków publicznych w ramach wspólnej grupy limitowej. Oznacza to, że koszt dla płatnika publicznego obu form podania trastuzumabu jest równie korzystny.

 

Izabella Dessoulavy-Gładysz 
Patient Outreach and Communications Manager