Media Release

Warszawa, 08.08.2018

Stanowisko Roche Polska dot. zarządzenia Prezesa NFZ określającego warunki zawierania i realizacji umów w zakresie programów lekowych

W związku z podpisaniem przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia projektu zarządzenia o nr 75/2018/DGL w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie programów lekowych, poniżej przedstawimy stanowisko Roche Polska.

 

Nadrzędnym celem Roche Polska jest zapewnienie wszystkim pacjentom potrzebującym terapii, jak najszerszego dostępu do naszych leków. Podczas tegorocznych negocjacji  z Ministrem Zdrowia dot. przedłużenia decyzji refundacyjnej dla trastuzumabu zaproponowaliśmy szereg rozwiązań mających na celu zwiększenie dostępności do wspomnianej terapii dla pacjentek zmagających się z rakiem piersi.

Jednocześnie już od 2016 trastuzumab (lek Herceptin®) w formie podskórnej i dożylnej jest finansowany ze środków publicznych w ramach wspólnej grupy limitowej. Oznacza to, że koszt dla płatnika publicznego obu form podania trastuzumabu jest równie korzystny. Zastosowanie współczynników korygujących zawartych w Zarządzeniu Prezesa NFZ Nr 75/2018/DGL może powodować, iż koszt zakupu premiowanej wersji dożylnej będzie przekraczać koszt zakupu produktu o podskórnej drodze podania. Uzasadnienie dotyczące korzyści ekonomicznych i poczynionych oszczędności przedstawione przez Prezesa NFZ nie znajduje potwierdzenia faktycznego. Nie jest prawdą, że ograniczenie praktycznej możliwości konkurencji jednej z form podania leku zawierającego substancję czynna – trastuzumab, ma na celu zwiększenie konkurencji oraz ma wspierać dalsze obniżanie ceny leku, gdyż wszystkie formy podania trastuzumabu mieszczą się w jednej i tej samej grupie limitowej.

Wprowadzane Zarządzeniem Prezesa NFZ zapisy premiujące stosowanie formy dożylnej trastuzumabu względem formy podskórnej w naszej ocenie pozostaje w sprzeczności z regulacjami wynikającymi z Ustawy o refundacji.   

W opinii Roche Polska przyjęta regulacja zawiera błędy i narusza liczne przepisy prawa. O naszych zastrzeżeniach poinformowaliśmy pisemnie NFZ w terminie konsultacji społecznych projektu. Regulacja stwarza poważne ryzyko sytuacji, w której świadczeniodawcy przy zamawianiu leków kierować się będą wyłącznie kryterium ekonomicznym – wbrew aktualnej wiedzy medycznej i potrzebom terapeutycznym konkretnego chorego. Presja na uzyskanie dodatkowego finansowania może skutkować także niezapewnieniem równego dostępu do leczenia, a w konsekwencji – naruszeniem praw pacjenta. W naszej ocenie przewidziane w zarządzeniu zachęty preferujące konkretną formę leku nadmiernie ingerują w decyzje terapeutyczne lekarzy, ograniczając wybór i możliwość podania najwłaściwszej dla danego pacjenta terapii.

Zwracamy ponadto uwagę na fakt, że wprowadzenie współczynników korygujących w zaproponowanej formie zaburza ideę grup limitowych. Jednocześnie objęcie zarządzeniem niektórych substancji czynnych w ramach wyłącznie wybranych programów lekowych jest w naszej ocenie działaniem anty-konkurencyjnym. Ponadto, zarówno wybór programów lekowych, w których mają być stosowane współczynniki korygujące, ich wysokość, jak i progi kosztowe – zostały wskazane bez uzasadnienia, co w naszym rozumieniu, może stanowić istotne różnicowanie warunków konkurencji oraz hamować jej rozwój. Najbardziej dotkliwym skutkiem ograniczenia konkurencji będzie jednakże ograniczenie dostępu pacjentek do innowacyjnej i mniej obciążającej terapii trastuzumabem w formie podskórnej. W zwiazku z powyższym uznaliśmy za konieczne poinformowanie pacjentów o zmianach wprowadzonych Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 75/2018/DGL,  jak również o możliwych jego konsekwencjach.

Wartym podkreślenia jest fakt, że Herceptin® (trastuzumab) to produkt leczniczy Roche, który spektakularnie zmienił sposób leczenia agresywnej postaci HER2-dodatniego raka piersi pacjentek na całym świecie, poprawiając istotnie wyniki leczenia i podnosząc jakość życia chorychna raka piersi. Udostępniona w 2016 roku nowa, innowacyjna forma podania leku jest preferowana przez pacjentki.

Terapia w formie podskórnej może być podawana chorym, które z różnych powodów nie powinny lub nie mogą przyjmować leku w formie wlewu. Dodatkowo lek podawany w tej postaci poprawia komfort leczenia, skraca czas podania terapii, a także umożliwia aktywność zawodową oraz społeczną chorych, co wpływa bezpośrednio na jakość ich życia. Znacząco krótszy czas podania leku przekłada się także na skrócenie kolejek w oczekiwaniu na leczenie onkologiczne.

Jako uczestnik systemu ochrony zdrowia, firma odpowiedzialna społecznie i zaangażowana we wspieranie polskiej nauki i biofarmacji, Roche Polska reinwestuje w naszym kraju ok. 80% przychodów uzyskanych z refundacji. W działalność badawczo-rozwojową tylko w ciągu ostatnich czterech lat zainwestowaliśmy w Polsce blisko 2,2 mld zł, wielokrotnie dając przykład realizacji długofalowych zobowiązań względem polskiego systemu ochrony zdrowia i przede wszystkim względem polskich pacjentów. Trudno nam zaakceptować przyczyny dyskryminacji niektórych form podania naszych produktów i tym samym podważania ich wartości klinicznej przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Izabella Dessoulavy-Gładysz

Patient Outreach and Communication Manager