Media Release

Warszawa, 01.02.2018

CHMP rekomenduje zarejestrowanie w UE produktu leczniczego emicizumab firmy Roche dla osób z hemofilią A powikłaną inhibitorem czynnika VIII

Emicizumab w dwóch badaniach fazy III w różnych grupach wiekowych wykazał przewagę pod względem skuteczności nad lekami omijającymi 
 

Podawanie leku emicizumab drogą podskórną raz na tydzień, może istotnie poprawić jakość życia pacjentów chorych na hemofilię typu A

 

Firma Roche ogłosiła, że Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) Unii Europejskiej wydał pozytywną opinię na temat stosowania emicizumabu w rutynowej profilaktyce epizodów krwawienia u osób z hemofilią A powikłaną inhibitorem czynnika VIII, we wszystkich grupach wiekowych. Niemal u co trzeciej osoby z ciężką hemofilią typu A mogą pojawić się inhibitory leków stosowanych w substytucji czynnika VIII, co skutkuje zwiększonym ryzykiem zagrażających życiu krwawień lub nawracających epizodów krwawienia, które mogą spowodować długotrwałe uszkodzenia stawów1. Pozwolenie na dopuszczenie do obrotu emicizumabu było rozpatrywane w trybie przyspieszonym, zarezerwowanym dla leków, które w ocenie CHMP stanowią ważną innowację w leczeniu i mają istotne znaczenie dla zdrowia publicznego. Pozytywna rekomendacja CHMP pozwala w najbliższej przyszłości oczekiwać ostatecznej decyzji Komisji Europejskiej dopuszczającej emicizumab do obrotu.

U wielu osób z hemofilią typu A rozwijają się inhibitory przeciwko czynnikowi krzepnięcia VIII, które w znacznym stopniu utrudniają leczenie i profilaktykę występujących u nich krwawień oraz negatywnie wpływają na jakość życia – stwierdził Brian O’Mahony, Prezes Irlandzkiego Stowarzyszenia Chorych na Hemofilię oraz Europejskiego Konsorcjum Hemofilii. –
Od ponad 20 lat nie wprowadzono do lecznictwa żadnego nowego leku dla chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorami czynnika krzepnięcia VIII, w związku z czym istnieje pilne zapotrzebowanie na innowacyjne metody leczenia, które pozwoliłyby na opanowanie krwawień i ograniczyłyby niekorzystny wpływ choroby na jakość życia.

– Pozytywna opinia CHMP to istotny krok na drodze do udostępnienia nowego leczenia europejskim pacjentom
z hemofilią A powikłaną inhibitorem czynnika VIII
– powiedziała doktor Sandra Horning, Dyrektor Medyczny
w firmie Roche i kierownik pionu Globalnego Rozwoju Produktów. – Wykazano, że emicizumab skutecznie zmniejsza częstość występowania krwawień w porównaniu z obecnie dostępnymi lekami, a ponieważ jest podawany raz w tygodniu we wstrzyknięciach podskórnych, może również znacząco zmniejszyć uciążliwość dawkowania leków, co ma istotne znaczenie zwłaszcza dla małych dzieci z hemofilią A powikłaną inhibitorem oraz ich rodzin.

Rekomendacja CHMP opiera się na wynikach dwóch kluczowych badań klinicznych fazy III z udziałem chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorem – HAVEN 1 i HAVEN 2.

W badaniu HAVEN 1 obejmującym pacjentów dorosłych i nastoletnich (12 lat lub starszych) z hemofilią A powikłaną inhibitorem profilaktyka z użyciem emicizumabu doprowadziła do istotnego statystycznie zmniejszenia częstości występowania wymagających leczenia krwawień o 87% w porównaniu z brakiem profilaktyki. Jak wykazała pierwsza tego typu analiza porównująca dane poszczególnych pacjentów zebranych w badaniu nieinterwencyjnym przed włączeniem pacjentów do badania, profilaktyka z użyciem emicizumabu doprowadziła do istotnego statystycznie zmniejszenia częstości występowania leczonych krwawień o 79% w porównaniu z wcześniejszym profilaktycznym stosowaniem leku omijającego.

W analizie pośredniej wyników badania HAVEN 2 u dzieci w wieku poniżej 12 lat z hemofilią A powikłanej inhibitorem stwierdzono, że u 87% dzieci, u których zastosowano profilaktycznie produkt emicizumab, nie wystąpiło ani jedno krwawienie wymagające leczenia. Zgodnie z analizą porównawczą danych 13 dzieci, które uczestniczyły w NIS, profilaktyczne podawanie produktu emicizumab doprowadziło do zmniejszenia częstości występowania leczonych krwawień o 99% w porównaniu z wcześniejszym leczeniem BPA.

W oparciu o te same dane amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (FDA), dopuściła w dniu 16 listopada
2017 r. emicizumab do stosowania w rutynowej profilaktyce mającej na celu zapobieganie epizodom krwawienia lub zmniejszenie ich częstości u dorosłych i dzieci chorych na hemofilię A powikłaną inhibitorami czynnika krzepnięcia VIII. We wrześniu 2015 r. emicizumab został poddany ponownej analizie przez FDA w ramach tzw. oceny priorytetowej, w wyniku której uzyskał on status terapii przełomowej u pacjentów z hemofilią A powikłaną inhibitorem w wieku od 12 lat wzwyż.  

W grudniu 2017 r. podczas dorocznego zjazdu Amerykańskiego Towarzystwa Hematologicznego (ASH) przedstawiono zaktualizowane wyniki analizy danych z badań HAVEN 1 i HAVEN 2, z których wynika, że po dłuższym okresie obserwacji emicizumab nadal powoduje istotne zmniejszanie częstości krwawień u osób z hemofilią A powikłaną inhibitorem.  

Informacja o emicizumabie

Emicizumab jest biswoistym przeciwciałem skierowanym przeciwko czynnikowi IXa i czynnikowi X. Powoduje ono łączenie czynnika IXa z czynnikiem X, białek koniecznych do aktywacji naturalnej kaskady krzepnięcia i przywraca prawidłowy proces krzepnięcia krwi u chorych na hemofilię A. Stosowanie emicizumabu jest leczeniem profilaktycznym (zapobiegawczym). Lek w postaci gotowego roztworu można podawać w zastrzyku pod skórę (podskórnie) raz na tydzień. W ramach programu badań klinicznych prowadzona jest obecnie ocena bezpieczeństwa i skuteczności stosowania emicizumabu, a także jego potencjału w przezwyciężaniu aktualnych problemów w postępowaniu terapeutycznym: krótkotrwałego działania istniejących leków, powstawania inhibitorów czynnika VIII i konieczności częstego uzyskiwania dostępu dożylnego. Emicizumab został opracowany przez firmę Chugai Pharmaceutical Co., Ltd. i jest poddawany pracom rozwojowym prowadzonym wspólnie przez firmy Chugai, Roche i Genentech. Lek został dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych pod nazwą Hemlibra® (emicizumab-kxwh) do stosowania u osób z hemofilią A powikłaną obecnością inhibitorów czynnika krzepnięcia VIII, przy czym przyrostek „kxwh” dodano zgodnie z wytyczną dla branży dotyczącą nazewnictwa generycznych produktów biologicznych (ang. Nonproprietary Naming of Biological Products Guidance for Industry), wydaną przez amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków.

Informacja o hemofilii typu A

Hemofilia A jest poważnym dziedzicznym schorzeniem powodującym zaburzenia krzepnięcia krwi, co prowadzi do samoistnych i często trudno do opanowania krwawień. Cierpi na nią około 320 tysięcy osób na całym świecie2,3; u 50-60% z nich choroba ma postać ciężką4. U chorych na hemofilię A białko układu krzepnięcia zwane czynnikiem VIII albo zupełnie nie występuje, albo jest go za mało. Gdy dojdzie do krwawienia u osoby zdrowej, czynnik VIII łączy ze sobą czynniki krzepnięcia IXa i X, co stanowi krytyczny etap w tworzeniu się skrzepu krwi pomagającego w zatrzymaniu krwawienia. W zależności od ciężkości schorzenia u chorych na hemofilię typu A występuje zwiększone ryzyko krwawień, w szczególności do stawów lub mięśni2. Krwawienia te mogą stanowić istotny problem zdrowotny, ponieważ często powodują ból i mogą prowadzić do przewlekłych obrzęków, deformacji, zmniejszenia ruchomości i długotrwałych uszkodzeń stawów5. Ciężkim powikłaniem leczenia jest rozwój inhibitorów skierowanych przeciwko lekom stosowanym w substytucji czynnika VIII6. Inhibitory to przeciwciała wytwarzane przez układ immunologiczny organizmu, które wiążą się z podawanym czynnikiem VIII, blokując jego działanie7, co utrudnia, a nawet uniemożliwia, uzyskanie stężenia czynnika VIII wystarczającego do opanowania krwawienia.

Piśmiennictwo

  1. European Haemophilia Consortium [Internet; cytowane w styczniu 2018 r.]. Dostępne w Internecie: https://www.ehc.eu/bleeding-disorders/inhibitors/

  2. WFH. Guidelines for the management of haemophilia. 2012 [Internet; cytowane w grudniu 2017 r.]. Dostępne w Internecie: http://www1.wfh.org/publications/files/pdf-1472.pdf

  3. Berntorp E, Shapiro AD. Modern haemophilia care. The Lancet 2012; 370:1447-1456.

  4. Marder VJ i wsp. Hemostasis and Thrombosis. Basic Principles and Clinical Practice. wyd. 6, 2013 r. Milwakee, Wisconsin. Lippincott Williams and Wilkin.

  5. Franchini M, Mannucci PM. Haemophilia A in the third millennium. Blood Rev 2013; 179-84.

  6. Gomez K i wsp. Key issues in inhibitor management in patients with haemophilia. Blood Transfus. 2014; 12:s319–s329.

  7. Whelan SF i wsp. Distinct characteristics of antibody responses against factor VIII in healthy individuals and in different cohorts of haemophilia A patients. Blood 2013; 121: 1039-48