Stan na dzień 30.10.2020 r.

Informacja na temat przetwarzania danych w związku z korespondencją e-mailową lub zapytaniem przesłanym poprzez formularz kontaktowy.

Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić wymogi odnośnie ochrony danych osobowych. Dane te traktujemy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, aby dowiedzieć się jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy czy chronimy informacje.

1.       Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa.

2.       Kontakt z administratorem. Można się z nami kontaktować na adres email: [email protected], poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem 22 481555.

3.       Inspektor Ochrony Danych. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected].

4.       Cele i okres przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia lub udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest konieczność rozpatrzenia przesłanej sprawy, przekierowanie do odpowiedniego działu lub spółki i odpowiedź. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia.

W przypadku kontaktów biznesowych z osobami wyznaczonymi do współpracy, realizacji umowy, zamówienia, dane będą przetwarzane w celach operacyjnych związanych z zawartą umową, a także w celu badania satysfakcji klienta i jakości realizowanych usług, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, a w przypadku reprezentantów spółek/wspólników lub osób, z którymi planowane jest podpisanie umowy lub umowa została podpisana, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z umową, a w niektórych przypadkach, również przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

5.       Odbiorcy i przekazywanie danych. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych. W zależności od realizowanej sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom z Grupy Roche, w celu jej realizacji, przy czym administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, wymagany w Unii Europejskiej.

6.       Realizacja praw. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7.       Dobrowolność. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zrealizowania przesłanego zgłoszenia lub realizacji umowy.

Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.

 

 

As of October 30, 2020

Information on data processing in connection with e-mail correspondence or inquiry sent via the contact form.

Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. respects your privacy. We have made every effort to meet the requirements for the protection of personal data. We treat this data in accordance with Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46 / EC (General Data Protection Regulation).

Please read this statement to find out how we collect, use, share and protect information.

1.       Data controller. The controller of personal data is Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. with its registered seat in Warsaw at ul. Bobrowiecka 8, 00-728 Warsaw.

2.       Contact with the controller. You can contact us via the email address: [email protected], via the contact form on the website or by phone on 22 481555.

3.       Data Protection Officer. The data controller has appointed a Data Protection Officer, who can be contacted via the e-mail address [email protected].

4.       Purposes and period of data processing. Personal data will be processed for the purposes of considering your application or answering your question. The legal basis for data processing is the legitimate interest of the data controller, which is the need to consider the case sent, redirect to the appropriate department or company, and reply. The data will be stored for the period necessary to complete the application.

In the case of business contacts with persons designated for cooperation, performance of the contract, orders, the data will be processed for operational purposes related to the concluded contract, as well as to process surveys on customer satisfaction and the quality of services provided, which is the legitimate interest of the data controller, and in the case of company representatives / partners or persons with whom the contract is planned to be signed or the contract has been signed, the legal basis for data processing is the performance of the contract. The data will be processed for the duration of the contract, and after its completion, for the time related to the expiry of claims related to the contract, and in some cases also for the time specified by the provisions on financial reporting.

5.       Recipients and data transfer. The recipients of the data will be authorized employees of the data controller and entities providing IT support for IT systems. Depending on the case, personal data may be transferred to other entities from the Roche Group for its implementation, and the administrator ensures that in the case of transferring data to a third country, it will be done in a manner ensuring an adequate level of data protection, required in the European Union.

6.       Exercise  of rights. You have the right to access your data and the right to request rectification, deletion or limitation of their processing and data transfer. To the extent that the basis for the processing of personal data is the legitimate interest of the data controller, you have the right to object to the processing of personal data. In order to exercise the above rights, please contact the data controller or the data protection officer. Contact details can be found above.

You also have the right to file a complaint with the supervisory body dealing with the protection of personal data.

7.       Voluntary character. Providing data is voluntary, but in some cases it may be necessary to complete the submitted application or to perform the contract.

The data controller reserves the right to make changes to this document. The date of the last update is indicated in the header of this document.