Stan na dzień 19-03-2020

Informacja na temat przetwarzania danych w związku z korespondencją e-mailową lub zapytaniem przesłanym poprzez formularz kontaktowy.

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. szanuje Państwa prywatność. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić wymogi odnośnie ochrony danych osobowych. Dane te traktujemy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, aby dowiedzieć się jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy czy chronimy informacje.

1.       Administrator danych. Administratorem danych osobowych jest Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Bobrowieckiej 8, 00-728 Warszawa.

2.       Kontakt z administratorem. Można się z nami kontaktować na adres email: [email protected], poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej lub telefonicznie pod numerem 22 481555.

3.       Inspektor Ochrony Danych. Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail [email protected].

4.       Cele i okres przetwarzania danych. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z rozpatrzeniem Państwa zgłoszenia lub udzieleniem odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora danych, jakim jest konieczność rozpatrzenia przesłanej sprawy, przekierowanie do odpowiedniego działu lub spółki i odpowiedź. Dane będą przechowywane przez okres niezbędny do zakończenia realizowanego zgłoszenia.

W przypadku kontaktów biznesowych z osobami wyznaczonymi do współpracy, realizacji umowy, zamówienia, dane będą przetwarzane w celach operacyjnych związanych z zawartą umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem administratora danych, a w przypadku reprezentantów spółek/wspólników lub osób, z którymi planowane jest podpisanie umowy lub umowa została podpisana, podstawą prawną przetwarzania danych jest realizacja umowy. Dane przetwarzane będą przez czas realizacji umowy, a po jej zakończeniu przez czas związany wygaśnięciem roszczeń związanych z umową, a w niektórych przypadkach, również przez czas określony przepisami dotyczącymi sprawozdawczości finansowej.

5.       Odbiorcy i przekazywanie danych. Odbiorcami danych będą upoważnieni pracownicy administratora danych oraz podmioty zapewniające obsługę IT systemów informatycznych. W zależności od realizowanej sprawy dane osobowe mogą być przekazane innym podmiotom z Grupy Roche, w celu jej realizacji, przy czym administrator zapewnia, iż w przypadku przekazywania danych do państwa trzeciego będzie się to odbywać w sposób zapewniający odpowiedni poziom ochrony danych, wymagany w Unii Europejskiej.

6.       Realizacja praw. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz przenoszenia danych. W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest przesłanka prawnie uzasadnionego interesu administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem danych lub z inspektorem ochrony danych. Dane kontaktowe znajdują się powyżej.

Przysługuje Państwu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.

7.       Dobrowolność. Podanie danych jest dobrowolne, jednak w niektórych przypadkach może być niezbędne do zrealizowania przesłanego zgłoszenia lub realizacji umowy.

Administrator zastrzega prawo sobie prawo do wprowadzania zmian do niniejszego dokumentu. Data ostatniej aktualizacji wskazana jest w nagłówku niniejszego dokumentu.