Program poprawy dostępu pacjentów do terapii lekami o wysokiej skuteczności w stwardnieniu rozsianym (SM)

 

Założenia Programu

Jednym z głównych wyzwań na ścieżce pacjenta ze stwardnieniem rozsianym (SM) w dostępie do nowoczesnej, skutecznej i bezpiecznej terapii jest deficyt specjalistycznych pomp, koniecznych do przeprowadzenia wlewów w warunkach szpitalnych. 

Roche Polska zawsze stawia potrzeby pacjentów w centrum. Firma przygotowała Program wspierający pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (SM) w dostępie do terapii lekami o wysokiej skuteczności. 

 

Opis Programu

Firma Roche Polska postanowiła wesprzeć placówki prowadzące program B.46, by poprzez przekazanie pomp polepszyć dostęp do nowoczesnych terapii pacjentom z SM.

Roche Polska przekaże w formie darowizny pompy infuzyjne tym ośrodkom, które spełnią warunki brzegowe Programu, wyrażą chęć przystąpienia do niego i podpiszą stosowną umowę z Roche Polska.

Program nie obejmuje linii infuzyjnych do codziennej obsługi pomp.

Liczba pomp infuzyjnych dostępna w Programie jest ograniczona i wynosi 45 sztuk. 

Liczba pomp, które mogą być przekazane jednej placówce określona została w warunkach brzegowych Programu. 

Pompy infuzyjne będą mogły być wykorzystywane przez ośrodki lecznicze wyłącznie na oddziałach neurologicznych.

 

Zasady kwalifikacji do Programu

Wnioski można składać od 15 listopada 2021 r. do 6 grudnia 2021 r., do godz 23:59.

O przyznaniu pompy w programie decyduje kolejność zgłoszeń (data i godzina e-maila wysłanego na adres [email protected] z zeskanowanym oświadczeniem) do wyczerpania limitu. 

 

Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest wypełnienie oświadczenia w którym należy zawrzeć:

  • nazwę i dane teleadresowe ośrodka (wraz z nr KRS/NIP)
  • deklarację chęci przystąpienia do Programu, podpisaną przez osobę upoważnioną po stronie placówki.
  • potwierdzenie prowadzenia terapii pacjentów w programie B.46 oraz informację o wysokości rocznego kontraktu NFZ w programie B.46 w roku 2021. 

Jeśli wartość rocznego kontraktu NFZ w programie B.46 w roku 2021 wyniosła mniej niż 3 mln PLN - wówczas ośrodek może ubiegać się o 1 pompę w Programie.

Jeśli wartość rocznego kontraktu NFZ w programie B.46 w roku 2021 wyniosła równo i powyżej 3 mln PLN - ośrodek może ubiegać się o 2 pompy w Programie.

Roche Polska zastrzega sobie prawo odmowy włączenia placówki do Programu w sytuacji wyczerpania liczby pomp przewidzianych na jego realizację.

Przekazanie pomp infuzyjnych podmiotom leczniczym, które zgłoszą się do udziału w Programie zostanie zrealizowane w terminie ustalonym w umowie zawartej z Roche Polska. 

Umowy zostaną zawarte według wzoru przygotowanego przez Roche Polska. 

Wzór oświadczenia do pobrania