Stanowisko firmy Roche Polska dotyczące projektu wrześniowej listy leków refundowanych

W odpowiedzi na pojawiające się ze strony pacjentów, przedstawicieli zawodów medycznych oraz mediów pytania dotyczące braku leku rytuksymab w formie podskórnej (lek MabThera SC) w opublikowanym 7 sierpnia br. projekcie listy leków refundowanych, który ma obowiązywać od 1 września br., przekazujemy stanowisko firmy Roche Polska.

Najwyższym priorytetem firmy Roche jest zapewnienie możliwie pełnego dostępu do naszych leków wszystkim polskim pacjentom potrzebującym terapii. Sytuacja polskich pacjentów leczonych w obszarze hematoonkologicznym uległa znaczącej poprawie dzięki działaniom podjętym w ostatnich latach przez decydentów, organizacje pacjentów i ekspertów. Przybliżyło nas to do zapewnienia polskim pacjentom europejskich standardów leczenia.

Lek podawany w postaci podskórnej skraca czas podania terapii, a także umożliwia aktywność zawodową oraz społeczną chorych, co wpływa bezpośrednio na jakość ich życia. Znacząco krótszy czas podania leku przekłada się także na skrócenie kolejek w oczekiwaniu na leczenie onkologiczne, a w efekcie zwiększenie liczby pacjentów, którzy mogą być leczeni w placówkach ochrony zdrowia.

Możliwość podania leku w formie podskórnej nabiera niezwykle istotnego znaczenia w sytuacji pandemicznej, w której znalazły się systemy opieki zdrowotnej i pacjenci na całym świecie. W celu uniknięcia ryzyka zakażenia COVID-19 pacjentom onkologicznym zalecany jest dystans społeczny i skrócenie pobytu w placówkach ochrony zdrowia do możliwie najkrótszego czasu. Podanie leków w formie podskórnej pacjentom hematoonkologicznym z uwagi na osłabione działanie układu immunologicznego i zwiększone ryzyko zarażenia wirusem SARS-CoV-2 jest aktualnie preferowanym rozwiązaniem i zalecanym przez światowych ekspertów, m.in. Amerykańskiego Towarzystwa Hematologii.

Dostęp pacjentów hematoonkologicznych do terapii podskórnych, których forma podania umożliwia zastosowanie w warunkach domowych lub w trybie ambulatoryjnym, ma olbrzymi wpływ nie tylko na bezpieczeństwo zdrowotne pacjentów, poprzez ograniczenie ryzyka zarażenia wirusem SARS-CoV-2, ale również wpływa na wydolność systemu ochrony zdrowia i znaczne ograniczenie kosztów społeczno-ekonomicznych, co w dobie walki ze skutkami pandemii oraz nadchodzącej drugiej fali zachorowań ma ogromne znaczenie. Ograniczenie konieczności wizyt pacjenta w szpitalu usprawnia bowiem organizację pracy, zwiększa jego przepustowość i zmniejsza koszty płatnika publicznego związane z procedurami medycznymi.

W związku z wygaśnięciem decyzji refundacyjnej dla leku rytuksymab w formie podskórnej (lek MabThera SC) 31 sierpnia br. oraz braku produktu leczniczego w projekcie listy leków refundowanych z dnia 7 sierpnia br., firma Roche pragnie wyrazić ogromny niepokój, wynikający z możliwości ewentualnego pozbawienia polskich pacjentów terapii, które wspierają bezpieczeństwo chorych w sytuacji, gdy wirus SARS-CoV-2 stanowi wciąż ogromne zagrożenie związane z potencjalnymi, negatywnymi skutkami dla zdrowia, a nawet życia pacjentów. Niezapewnienie dostępu do terapii gwarantujących bezpieczeństwo i jakość leczenia pacjentów chorych na chłoniaki, w naszej ocenie, odbiera im szansę na dłuższe życie oraz w praktyce – wydłuży kolejki w leczeniu onkohematologicznym związane z oczekiwaniem na hospitalizację i podanie leków.

Jako odpowiedzialny partner polskiego systemu ochrony zdrowia, dla którego zdrowie pacjentów jest priorytetową wartością, równocześnie zdając sobie sprawę z ograniczeń budżetowych polskiego płatnika, firma Roche Polska, biorąc pod uwagę Opinię Rady Przejrzystości nr 160/2020 z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie uchylenia decyzji o objęciu refundacją leków zawierających podskórną postać trastuzumabu i rytuksymabu, złożyła ofertę finansową zapewniającą konkurencyjność cenową leku MabThera w formie podskórnej względem średnich cen preparatów dożylnych rytuksymabu wynikających z Komunikatu DGL NFZ. Biorąc pod uwagę aktualny Komunikat DGL z dnia 31 lipca br., różnica w kosztach leczenia indukcyjnego sięga aż 6 883,07 PLN na korzyść leku MabThera w formie podskórnej. Ponadto zastosowanie leku MabThera w formie podskórnej niezależnie od trybu realizacji świadczeń jest opłacalne z punktu widzenia płatnika publicznego i konkurencyjne kosztowo, biorąc pod uwagę całkowite koszty leczenia (koszty leków oraz świadczeń) względem leków biopodobnych zawierających rytuksymab. Całkowite koszty terapii indukcyjnej lekiem MabThera w formie podskórnej, której podanie zostało rozliczone w ramach porady ambulatoryjnej, są niższe o 15 468,76 PLN względem całkowitych kosztów terapii indukcyjnej z zastosowaniem średniej ceny rozliczenia preparatów dożylnych rytuksymabu (podanych w ramach hospitalizacji) na podstawie Komunikatu DGL z dnia 31 lipca 2020 r.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, że firma Roche Polska, mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną, w której szeroki wachlarz opcji terapeutycznych jest szczególnie istotny, zobowiązała się do realizacji dostaw domowych dla pacjentów leczonych lekiem MabThera w formie podskórnej.

Biorąc pod uwagę powyższe argumenty, mamy nadzieję, że działania, które w najbliższym czasie podejmie Ministerstwo Zdrowia, nie wpłyną na ograniczenie bezpieczeństwa polskich pacjentów. Sytuacja pandemiczna pokazała jak ważne jest podtrzymanie decyzji o utrzymaniu dostępu do szerokiego wachlarza rozwiązań terapeutycznych uwzględniających różne formy podania leków.

Z poważaniem,

Krzysztof Adamcewicz

Market Access Director, Roche Polska