Oświadczenie dotyczące majowej listy refundacyjnej

Od ponad 3 lat trwają intensywne starania o zapewnienie polskim pacjentom z zaawansowanym niedrobnokomórkowym rakiem płuca (NDRP) dostępu do nowoczesnego leczenia onkologicznego, obejmującego leki immunokompetentne

Stawiając na pierwszym miejscu dobro polskich pacjentów i postrzegając potrzeby chorych na raka płuca w sposób kompleksowy i całościowy, firma Roche zaakceptowała, 25 kwietnia 2018 r., zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia nowy kształt programu lekowego „Leczenie niedrobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”, który zacznie obowiązywać od 1 maja 2018 r.

Rozszerzenie programu lekowego to pierwszy etap potrzebnej zmiany w podejściu do leczenia zaawansowanego NDRP w Polsce. Zwracamy jednak uwagę, że zaproponowany program jest rozwiązaniem częściowym i nieoptymalnym, bo pomija ok. 70% populacji pacjentów w II linii leczenia (z rakiem niepłaskonabłonkowym, tj. ok. 1000 pacjentów rocznie). Nie można, zatem jeszcze mówić dziś o kompleksowości leczenia i równym traktowaniu chorych na raka płuca w Polsce. Z niezrozumiałych dla Roche względów program obejmuje jedynie dwie z trzech obecnie zarejestrowanych immunoterapii w leczeniu NDRP (pembrolizumab i niwolumab). W programie pominięty został atezolizumab, który jako jedyna immunoterapia uzyskał pozytywną rekomendację Prezesa AOTMiT we wskazaniu obejmującym wszystkich chorych wcześniej leczonych na zaawansowanego NDRP, niezależnie od podtypu histopatologicznego nowotworu.

Jednocześnie pragniemy zaznaczyć, iż firma Roche spełniła wszystkie warunki formalne, kliniczne i finansowe wskazane przez Prezesa AOTMiT, by terapia atezolizumabem była już dziś dostępna dla polskich pacjentów w programie lekowym. Co więcej, zaproponowane przez firmę Roche rozwiązanie finansowe pozwala na objęcie refundacją wszystkich trzech leków immunokompetentnych w NDRP w ramach środków, które Ministerstwo Zdrowia przeznacza na to leczenie.

Firma Roche od lat jest odpowiedzialnym partnerem polskiej onkologii i całościowo postrzega potrzeby chorych. Opracowujemy i dostarczamy najbardziej innowacyjne leki onkologiczne, w takich nowotworach jak: rak piersi, rak jelita, nowotwory hematologiczne, rak skóry czy rak jajnika. Firma niejednokrotnie nieodpłatnie zapewnia leki potrzebne do kontynuacji leczenia polskim pacjentom np. w przypadku niedostępności leków generycznych.

Myśląc o rozwoju i postępie technologicznym, firma od piętnastu lat stale rozbudowuje w Polsce Globalne Centrum Rozwiązań IT, które daje zatrudnienie ponad 3000 wykwalifikowanychinformatyków i bioinformatyków. W naszym kraju umiejscowione jest także Regionalne Centrum Badań Klinicznych, które koordynuje realizację badań klinicznych nad najbardziej przełomowymilekami w Europie Środkowej i Wschodniej. W 2017 roku we współpracy z Centrum Onkologii – Instytutem, Roche uruchomił pierwszy w Polsce onkologiczny Oddział Badań Wczesnych Faz (OBWF). Jest to unikalny przykład partnerstwa nauki i biznesu, w wyniku, którego powstają innowacje medyczne wspierające rozwój gospodarki opartej na wiedzy. Badania prowadzone w OBWF są często ostatnią szansą dla pacjentów, u których zawiodły dostępne terapie.

Grupa Roche inwestuje w Polską naukę. Wspieramy odkrycia badaczy z Uniwersytetu Warszawskiego dotyczące stabilizacji mRNA - wynalazek ten otwiera drzwi do rozwoju medycyny, ukierunkowanej miedzy innymi na projektowanie szczepionek przeciw nowotworowych. Efektem naszej współpracy była największa komercjalizacja wynalazku w historii polskiej nauki.

Nakłady na działalność badawczo – rozwojową firmy Roche Polska w ubiegłym roku wyniosły ponad 625 mln złotych. Łącznie w ciągu ostatnich trzech lat nasze inwestycje w Polsce sięgnęły 1,6 mld złotych, a ich skala z roku na rok rośnie.

Roche jest odpowiedzialnym partnerem polskiej gospodarki i firmą poważnie traktującą swoje zobowiązania wobec społeczeństwa. Prowadzimy transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami publicznymi i społecznymi. Nieustannie poszukujemy możliwości dalszych inwestycji w naszym kraju.

Wierzymy, że nasze długoterminowe podejście do działalności badawczo-rozwojowej oraz liczne już zrealizowane inwestycje, jak również wrażliwość na potrzeby polskich pacjentów, stanowią ważny argument w dialogu na temat poprawy dostępności do innowacyjnych terapii czyniąc z Roche wiarygodnego partnera.

Liczymy zatem, że kwietniowe zapewnienie Ministerstwa Zdrowia o wypracowaniu kompleksowego podejścia terapeutycznego w leczeniu NDRP, które uwzględni również terapię atelizumabem, w najbliższych miesiącach zostanie zrealizowane. Dopiero wówczas zapewnione zostaną standardy opieki i leczenia pacjentów z NDRP w Polsce zgodne z wytycznymi ASCO 2017, NCCN oraz zaleceniami klinicystów przedstawionych przez Polską Grupę Raka Płuca, Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc oraz Polską Ligę do Walki z Rakiem w Strategii Walki z Rakiem Płuca.

Jedynie uwzględnienie wszystkich trzech innowacyjnych opcji terapeutycznych z klasy immunoterapii w leczeniu NDRP umożliwi Ministerstwu Zdrowia rozwiązanie najbardziej dotkliwego problemu zdrowotnego polskiego społeczeństwa.

Wszystkie znaki towarowe użyte lub wspomniane w tekście są chronione prawem.