Kontakt

Firma Roche udostępniła globalną, bezpłatną infolinię pod numeremdla uczestników badań klinicznych Roche, ukraińskich pacjentów, którzy otrzymują leki Roche oraz badaczy i lekarzy. Dokładamy wszelkich starań, by zapewnić właściwe wsparcie i informacje dla wszystkich potrzebujących.

Фірма Roche відкрила багатомовну глобальну гарячу інфолінію (тел.:; WhatsApp/CMC) та електронну адресу () для пацієнтів та постачальників медичних послуг в Україні та з України. Ми зробимо все можливе, щоб надати всім, хто цього потребує, належну інформацію та підтримку

Roche Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa

e-mail:

tel.

fax.

02-672 WarszawaSąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydział Gospodarczy
KRS 118292
NIP 522-00-14-461
wysokość kapitału zakładowego 
25.000.000 zł 

Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa  
Oddział w Poznaniu
ul. Arcb. Baraniaka 88A budynek B 
61-131 Poznań

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa

tel:

fax:
e-mail:

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydz. Gospodarczy
KRS 0000132695
NIP 527-23-22-068;
wysokość kapitału zakładowego
8.000.000PLN

W celu zgłoszenia reklamacji dotyczących wyrobów medycznych firmy Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. (Diagnostyka) prosimy o kontakt pod poniższym numerem telefonu:
 (bezpłatna infolinia)
(opłata zgodnie z taryfą operatora)

W celu zgłoszenia incydentów medycznych prosimy o wypełnienie odpowiedniego formularza: 

Roche Diagnostics Polska sp. z o.o. oświadcza, że ma status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 Ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych z dnia 8 marca 2013 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 118 z późn. zm.).

Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych (IOD), którym jest Maciej Byczkowski. Wszystkie pytania związane z przetwarzaniem danych osobowych przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. należy kierować do Inspektora Ochrony Danych na adres e-mail: 

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 28
02-672 Warszawa

tel:

fax:

KRS: 0000512627
NIP: 525-25-89-064
Regon: 147287690

W celu zasięgnięcia informacji o produktach Accu - Chek bądź zgłoszeniu reklamacji dotyczących wyrobów medycznych firmy Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod numerem telefonu:

Infolinia jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00. Opłata zgodnie z taryfą operatora.

bądź poprzez skrzynkę e-mail:

Dziękujemy! Wiadomość została wysłana.

Administratorem Państwa danych osobowych, dalej jako „Dane Osobowe”, jest Roche Diabetes Care Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28, 02-672 Warszawa. Dane Osobowe będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz Rozporządzeniem UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., zwanym dalej „RODO”. Szczegółowe zasady przetwarzania Danych Osobowych zostały przedstawione poniżej.

Administrator danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez adres e-mail:lub alternatywnie

Państwa Dane Osobowe zbierane są w następujących celach:

  • przetwarzanie Danych Osobowych jest niezbędne z uwagi na interes publiczny w zapewnieniu wysokich standardów bezpieczeństwa i jakości wyrobów medycznych i odbywa się w ramach wypełnienia przez Administratora obowiązków wynikających z Ustawy z dnia 20 maja 2001 r.  o wyrobach medycznych tj. zgłaszanie incydentów medycznych, których podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. i RODO),

  • ustalenia roszczeń, których podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. f RODO.

Dane Osobowe będą przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń tj. 6 lat.

Podanie Danych Osobowych przez osobę, której dane dotyczą jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia reklamacji.

Dostęp do Danych Osobowych mogą mieć następujący odbiorcy danych: upoważnieni pracownicy Administratora oraz usługodawcy (tacy, jak dostawcy usług IT, audytorzy zewnętrzni), którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla Administratora, jednak tylko w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania tych usług. Dostęp do Danych Osobowych mają tylko osoby, w przypadku których, istnieje uzasadnienie takiego dostępu z uwagi na wykonywane zadania i świadczone usługi. Dbamy o to, aby nasi pracownicy przechodzili odpowiednie szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych poprzez zapoznawanie ich z wewnętrznymi politykami i procedurami ochrony danych lub z dedykowanymi programami szkoleniowymi. Wszystkie osoby upoważnione do przetwarzania Danych Osobowych są zobowiązane do zachowania poufności danych i ich zabezpieczenia przed ujawnieniem osobom nieuprawnionym.

Ujawnienie Danych Osobowych niektórym odbiorcom skutkuje transferem tych danych do państw trzecich (ponieważ część naszych usługodawców może przechowywać dane użytkowników serwisów poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego), jednak w każdym przypadku zapewniamy, by dane były odpowiednio zabezpieczone. W związku z powyższym przekazujemy dane wyłącznie podmiotom, które posiadają certyfikat Privacy Shield (na terenie Stanów Zjednoczonych) lub na podstawie Standardowych Klauzul Umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską.

Osoba, której Dane Osobowe dotyczą może skorzystać wobec Administratora z następujących praw:

  • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych zgodnie z art. 15 RODO, oraz do ich sprostowania zgodnie z art. 16 RODO;

  • prawa do żądania ograniczenia przetwarzania jej Danych Osobowych w przypadkach i na zasadach wskazanych w art. 18 RODO;

  • prawa żądania usunięcia Danych Osobowych zgodnie z art. 17 RODO („prawo do bycia zapomnianym”);

  • prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, o którym mowa w art. 21 RODO.

W sprawach związanych z przetwarzaniem danych oraz realizacją praw przysługujących osobom, których te dane dotyczą można kontaktować się z Administratorem kierując korespondencję na adres poczty elektronicznej:lub z wyznaczonym przez Administratora Inspektorem Ochrony Danych (IOD).  Kontakt do IOD:lub alternatywnieOsoba, która złożyła wniosek lub żądanie dotyczące przetwarzania jej Danych Osobowych, w ramach korzystania z przysługujących jej praw, może zostać poproszona przez Administratora o odpowiedź na kilka pytań związanych z jej Danymi Osobowymi, które umożliwią weryfikację jej tożsamości. Ponadto osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jej danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ul. Ordona 3 
01-237 Warszawa


Zamówienia przyjmowane są całodobowo:


Przetargi:


Formularz zgłoszenia wady jakościowej produktu Roche

Dział sprzedaży pracuje:
poniedziałek – czwartek godz.  8.00 – 16.30
piątek godz. 8.00 - 16.00

Warunki współpracy dla hurtowni i szpitali (w tym ceny, terminy płatności oraz warunki dostaw) zawarte są w naszej ofercie handlowej, którą przesyłamy indywidualnie na życzenie hurtowni lub apteki szpitalnej.

Formularz kontaktowy: Uprzejmie informujemy, że Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na zadane pytanie ( podstawa prawna wynika z RODO i jest to realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora, a w innych przypadkach to wypełnienie obowiązku zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche - tj. art. 6 ust. 1 lit. f) i c). W przypadku przetwarzania danych osobowych szczególnej kategorii, dotyczących zdrowia podstawą przetwarzania danych jest art. 9 ust.2 lit. i) tj. przetwarzanie jest niezbędne do zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz art. 9 ust.2 lit. f) tj. przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia ewentualnych roszczeń. Administratorem danych osobowych jest Roche Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Domaniewska 28. Pana/Pani dane mogą być udostępniane F.Hoffmann-La Roche z siedzibą w Bazylei, Grenzacherstr 124, w Szwajcarii. Dane będą przetwarzane przez czas konieczny do udzielenia odpowiedzi, a po tym okresie przez czas wymagany dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Ma Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. W przypadku pytań dotyczących sposobu przetwarzania danych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych przesyłając wiadomość na adres:

KontaktRoche na świecielinkedinfacebooktwitterinstagramyoutubeZgłaszanie działań niepożądanychProdukty leczniczenavify PortalPortal Wiedza PacjentaPortal dla lekarzyPolityka PrywatnościNota prawna