Media Release

Warszawa, 29.09.2016

Centrum Onkologii-Instytut oraz Roche Polska tworzą Centrum Naukowo-Przemysłowe – pierwszy w Polsce onkologiczny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz

Centrum Onkologii-Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie, oraz Roche Polska, podpisały umowę o utworzeniu Centrum Naukowo-Przemysłowego.

 

To pierwszy w Polsce onkologiczny ośrodek badań klinicznych wczesnych faz, którego powstanie otworzy ścieżkę dla innowacji w obszarze medycyny w Polsce  i stworzy unikalne możliwości polskim badaczom. Wartość badań klinicznych prowadzonych przez Centrum szacowana jest na 10 milionów złotych rocznie. Centrum Naukowo-Przemysłowe to przykład inwestycji budującej polską innowacyjność i wspierającej zmianę modelu gospodarki zaprezentowaną w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju przez Ministerstwo Rozwoju.

Warszawa, 29 września 2016 r. – Centrum Naukowo-Przemysłowe, powstałe w wyniku współpracy Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie, wiodącego ośrodka kompleksowych badań nad nowotworami, oraz firmy Roche Polska, lidera innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia, to przykład unikalnej współpracy nauki z biznesem. Stworzenie nowego leku to czasochłonny i kosztowny proces, który zajmuje średnio 10-15 lat i pochłania nakłady rzędu 1-1,5 mld dolarów. Badania kliniczne odgrywają w tym procesie kluczową rolę, pochłaniając niemal 80% nakładów i trwają średnio ok. 8 lat.

Centrum Naukowo-Przemysłowe likwiduje dotychczasową lukę w procesie tworzenia nowoczesnych leków w Polsce. Teraz badacze będą mogli przejść przez wszystkie etapy badań klinicznych nad nowym lekiem w kraju i tworzyć innowacje medyczne w Polsce. Centrum Naukowo-Przemysłowe umożliwi także łatwiejszy dostęp do już stosowanych leków i ułatwi rozwój wiedzy w zakresie ich nowych wskazań i dawkowania. Jednostka ta jest pierwszą lokalizacją onkologicznych badań klinicznych o tak bogatej infrastrukturze.  

Tworzenie ekosystemu innowacji oraz szansa dla pacjentów

Dzięki udziałowi polskich ekspertów w badaniach, Centrum Naukowo-Przemysłowe pozwoli na rozwój unikalnego know-how badaczy i stworzenie w Polsce ekosystemu innowacji, rozumianego jako innowacyjny sposób myślenia i planowania badań tak, by możliwa była ochrona patentowa cząsteczek. Ośrodek będzie wspierać kształcenie wysoko wykfalifikowanych specjalistów wśród lekarzy, którym udział w badaniach pozwala tworzyć ekspertyzę na skalę światową oraz współtworzyć publikacje naukowe w renomowanych czasopismach.

Nowo powstały ośrodek będzie także niepowtarzalną szansą dla pacjentów. Zwłaszcza dla tych którzy wykorzystali już wszystkie możliwości terapeutyczne. Uczestnictwo w badaniu i dostęp do najnowocześniejszych terapii, niefinansowanych jeszcze ze środków publicznych, jest dla wielu chorych jedyną szansą na otrzymanie leczenia. Co więcej, w przypadku tworzenia Centrum Naukowo-Przemysłowego w obszarze badań klinicznych tak wrażliwym jak onkologia, niezwykle istotne jest zaplecze medyczne Centrum Onkologii-Instytutu, które daje możliwość wsparcia chorych na każdym etapie procedury. 

Centrum Naukowo-Przemysłowe jest nowym, dotychczas mało wykorzystanym, rodzajem przedsięwzięcia naukowego i wdrożeniowego, które opiera się na sprecyzowanym co do zadań partnerstwie instytucji naukowej i jednostki sektora gospodarczego i dzięki któremu można wyeliminować bariery administracyjne, formalne, logistyczne i organizacyjne utrudniające efektywną współpracę takich jednostek. Współpraca w ramach Centrum Naukowo-Przemysłowego daje szansę efektu synergii zasobów zaangażowanych instytucji i znacznego zwiększenia potencjału badawczego np. w zakresie testowania innowacyjnych terapii, a następnie ich wdrażania, możliwości edukacyjnych i szkoleniowych kadry naukowej, efektywnego pozyskiwania zewnętrznych, w tym międzynarodowych projektów o dużej skali.” – mówi prof. Jan Walewski, Dyrektor Centrum Onkologii–Instytutu.

„Utworzenie Centrum Naukowo-Przemysłowego z Oddziałem Badań Klinicznych Wczesnych Faz na terenie Centrum Onkologii-Instytutu w Warszawie jest pionierskim przedsięwzięciem w naszym kraju zwiększającym znaczenie naukowe Polski na arenie międzynarodowej. Centrum Naukowo-Przemysłowe będzie również służyć badaniom nad nowymi terapiami dla licznych polskich pacjentów.” – dodał prof. Piotr Rutkowski, Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań Klinicznych oraz Przewodniczący Rady Naukowej Centrum Onkologii–Instytutu.

Budowa polskiej innowacyjności

Inwestycje w badania kliniczne mogą w szczególny sposób przełożyć się na budowę polskiej innowacyjności, zarówno w obszarze technologii i wytwarzania, jak i budowy kapitału społecznego opartego na wiedzy. Nowo powstałe Centrum Naukowo-Przemysłowe to unikalny wkład w polską innowacyjność i realizację modelu gospodarki zaprezentowanego w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Kończymy erę imitacji, rozpoczynamy erę innowacji w polskiej gospodarce. Tak w skrócie można określić cel Ministerstwa Rozwoju na najbliższe lata. Rozwój innowacyjności polskich firm jest jednym z filarów rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zdolność przedsiębiorstw do wykorzystania w praktyce wyników prac badawczo-rozwojowych jest największą przewagą konkurencyjną globalnych gospodarek. Aby uzyskać taki efekt, niezbędna jest bliska współpraca przedsiębiorców z naukowcami. Od niej zależy, na ile skutecznie innowacyjne pomysły będą przekuwane w konkretne produkty i usługi rynkowe. Chcemy znacznie zwiększyć poziom stopy inwestycji w relacji do PKB z obecnych 20 do 25 proc. Szczególnie zależy nam na projektach innowacyjnych, badawczo-rozwojowych i w sektorze nowoczesnych usług.” – mówi Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu
w Ministerstwie Rozwoju.

Wartość badań klinicznych wykonywanych rocznie przez Centrum, szacowana jest na 10 milionów złotych. Ośrodek, otwarty na współpracę z różnymi podmiotami komercyjnymi i producentami leków, pozwoli na rozwój innowacyjnych, opartych na know-how i wiedzy  gałęzi polskiego przemysłu, takich jak biotechnologia, informatyka, teleinformatyka itp.

„Obok podstawowej działalności, jaką jest dostarczanie wysokospecjalistycznych leków, firma Roche od wielu lat realizuje w Polsce wielomilionowe inwestycje w badania i rozwój. Tylko w 2015 roku inwestycje Roche na polskim rynku przekroczyły 500 mln złotych w skali roku. Jako firma mająca innowacje w swoim DNA i od ponad 100 lat związana z Polską, cieszymy się z możliwości wsparcia rozwoju polskiej gospodarki – obok bioinformatyki  i badań klinicznych końcowej fazy – poprzez działania w kolejnym innowacyjnym obszarze. Onkologiczny ośrodek badań wczesnej fazy to unikalny wkład w rozwój wiedzy i technologii medycznej, które mogą być wykorzystywane w wielu innowacyjnych dziedzinach przemysłu oraz umożliwienie polskim badaczom realizacji projektów na niespotykaną dotąd skalę.” –mówi Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.

Umowa dot. powstania Centrum Naukowo-Przemysłowego to nie tylko deklaracja Roche Polska odnośnie długofalowej współpracy z Centrum Onkologii-Instytutem i zobowiązanie do przekazania środków finansowych umożliwiających zbudowanie i wyposażenia ośrodka oraz zlecania Centrum badań klinicznych, ale też do udostępnienia badaczom puli godzin Globalnego Centrum Rozwiązań IT Roche w celu analizy wyników prowadzonych badań.

***

W Centrum Naukowo-Przemysłowym prowadzone będą badania kliniczne fazy I-II, badania kliniczne oceniające skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków biopodobnych oraz biorównoważnych, czy wymagające ścisłego monitorowania badania farmakokinetykinetyczne i farmakodynamiczne. Do aktywności Centrum należeć będzie także organizowanie i prowadzenie konsultacji w celu dostosowania badań naukowych w dziedzinie onkologii do potrzeb praktyki klinicznej oraz wdrażania ich wyników.

Obecnie na terenie Centrum Onkologii–Instytutu trwają prace remontowo-adaptacyjne, finansowane częściowo także przy pomocy środków pozyskanych z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Zakończenie prac i początek działalności Centrum Naukowo-Przemysłowego planowane jest na połowę 2017 r.