Informacja o realizacji strategii podatkowej

 

przez Roche Diagnostics Polska Sp. z o.o. (dalej: „RDP” lub „Spółka”)

w roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

publikowana na podstawie art. 27c ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych[1]

 

Generalnie, strategia podatkowa Spółki koncentruje się na:

·         dążeniu do prawidłowego wypełniania wszystkich obowiązków podatkowych ciążących na Spółce oraz terminowego składania wszystkich odpowiednich deklaracji podatkowych i dokonywaniu wszystkich płatności podatków, zgodnie z polskim prawem,

·         analizie konsekwencji podatkowych podejmowanych decyzji biznesowych,

·         przestrzeganiu wewnętrznych procesów i procedur związanych z zarządzaniem ryzykiem podatkowym.

W roku podatkowym trwającym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. (dalej: „rok podatkowy”) Spółka:

1)       stosowała w szczególności następujące procesy i procedury w zakresie zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i zapewniających ich prawidłowe wykonanie w następujących obszarach:

·      podatku dochodowym od osób prawnych, w tym w szczególności w zakresie zasad zachowania należytej staranności w zakresie rozliczania i poboru zryczałtowanego podatku dochodowego (WHT) w Spółce,

·      podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie ubezpieczeń społecznych,

·      podatku od towarów i usług,

·      przeciwdziałania niewywiązywaniu się z obowiązku przekazywania informacji o schematach podatkowych (MDR).

2)       nie uczestniczyła w dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej –jako dobrowolne formy współpracy Spółka rozumie: uprzednie porozumienia cenowe (APA), opinie zabezpieczające, opinie o stosowaniu zwolnienia w zakresie podatku u źródła oraz procedurę wzajemnego porozumiewania się (MAP);

3)       terminowo i zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą realizowała wszystkie obowiązki podatkowe ciążące na niej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w zakresie obowiązków płatnika składek na ubezpieczenia społeczne;

4)       nie składała informacji o schematach podatkowych, o których mowa w art. 86a § 1 pkt 10 Ordynacji podatkowej;

Spółka analizowała dokonywane transakcje lub czynności z punktu widzenia wystąpienia obowiązku raportowania informacji o schemacie podatkowym;

5)       dokonała następujących transakcji z podmiotami powiązanymi w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT, których wartość przekracza 5% sumy bilansowej aktywów w rozumieniu przepisów o rachunkowości, ustalonych na podstawie ostatniego zatwierdzonego sprawozdania finansowego Spółki, w tym z podmiotami niebędącymi rezydentami podatkowymi Rzeczypospolitej Polskiej:

·         w zakresie transakcji towarowych – zakup towarów, w szczególności: wyrobów medycznych, sprzętu diagnostycznego, testów diagnostycznych.

6)       nie podejmowała w 2020 r. działań restrukturyzacyjnych mogących mieć wpływ na wysokość jej zobowiązań podatkowych lub zobowiązań podatkowych podmiotów powiązanych w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT;

7)       planowała w 2020 r. restrukturyzację w zakresie organizacji wewnętrznej funkcji księgowej / finansowej / human resources polegającą na przeniesieniu realizacji operacji w tym zakresie do wyspecjalizowanego podmiotu powiązanego, który będzie dostarczał usługi księgowe / finansowe / human resources do Spółki (outsourcing);

8)       nie występowała z wnioskami o wydanie:

a)       ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej,

b)       indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej,

c)       wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 685),

d)       wiążącej informacji akcyzowej, o której mowa w art. 7d ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722 i 1747);

9)       nie dokonywała rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wskazanych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie:

a)       art. 11j ust. 2 ustawy o CIT, tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. poz. 600),

b)      art. 23v ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2020 poz. 1426), tj. w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie określenia krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. poz. 599),

c)       w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych według stanu na dzień 1 lipca 2020 r. oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M. P. 2020 poz. 614),

d)      w obwieszczeniu ministra właściwego do spraw finansów publicznych wydanym na podstawie art. 86a § 10 Ordynacji podatkowej, tj. w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 12 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. poz. 925).

e)       w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 26 lutego 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2021 r., poz. 225), oraz

f)        w obwieszczeniu Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dn. 13 października 2021 r. w sprawie ogłoszenia listy krajów i terytoriów wskazanych w unijnym wykazie jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej, które nie zostały ujęte w wykazie krajów i terytoriów stosujących szkodliwą konkurencję podatkową wydawanym na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz przepisów o podatku dochodowym od osób prawnych, oraz dnia przyjęcia tego wykazu przez Radę Unii Europejskiej (M.P. z 2021 r. poz. 940).

 

 

[1] t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1800, dalej: „ustawa o CIT”