Zasady Dobrej Praktyki

We współpracy ze stowarzyszeniami pacjentów firma Roche kieruje się Zasadami Dobrej Praktyki, które dokładnie regulują warunki takiej współpracy. Wytyczne opierają się na zasadach:


- uczciwości, 
- zachowaniu niezależności, 
- szacunku, 
- równości, 
- otwartości


i wzajemnych korzyści. Przestrzeganie Zasad Dobrej Praktyki obowiązuje wszystkich pracowników firmy, a także strony trzecie współpracujące z organizacjami w imieniu firmy. Wpisany w strategię firmy Roche ciągły postęp, odnosi się również do Zasad Dobrej Praktyki, których zapisy są poddawane metodzie benchmarkingu i przystosowywane do coraz lepszego funkcjonowania przy zachowaniu wysokich standardów etycznych.