Zasady publikacji danych o Świadczeniach przekazywanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia

Sposób ustalenia wartości Świadczenia

Z uwagi na ukształtowanie i możliwości systemów wykorzystywanych przez Roche w celu gromadzenia danych na potrzeby realizacji Kodeksu Przejrzystości, Świadczenia w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej zostały wskazane w kwocie, w jakiej stanowiły one wydatek Roche Polska Sp. z o.o., a nie przychód dla Beneficjenta, który je otrzymał.

Dla poszczególnych kategorii Świadczeń ich wartość jest ustalana zgodnie z następującymi założeniami:

Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami

opłaty rejestracyjne

kwota określona w umowie

koszty podróży i zakwaterowania

kwota określona na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę usługi (bez prowizji)

wartość umów sponsoringu

kwota określona w umowie

Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług

wynagrodzenie podstawowe

kwota określona w umowie

wydatki dodatkowe

kwota określona na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę usługi (bez prowizji)

Darowizny

 

wartość przedmiotu darowizny określona w umowie

Wartość wszystkich świadczeń ujawniana jest w polskich złotych po przeliczeniu kwoty z waluty obcej według średniorocznego kursu polskiego złotego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, którego dotyczy raport, notowany na giełdzie wymiany walut w Nowym Jorku.

 

Ramy czasowe publikacji raportów

Raporty opublikowane na niniejszej stronie internetowej obejmują okresy odpowiadające latom kalendarzowym, począwszy od roku kalendarzowego 2015.

Raporty za poszczególne lata kalendarzowe publikowane są na niniejszej stronie internetowej przez okres trzech lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy raport, po czym są z niej usuwane.

 

Sposób ustalenia daty dokonania Świadczenia

W przypadku Świadczeń wypłacanych przelewem (np. wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, darowizny w formie pieniężnej) za datę przekazania Świadczenia na rzecz jego Beneficjenta uznaje się datę dokonania przelewu przez Roche Polska Sp. z o.o.

W przypadku Świadczeń związanych z organizacją Wydarzeń za datę przekazania Świadczenia na rzecz jego Beneficjenta uznaje się datę zakończenia Wydarzenia.

W przypadku Świadczeń w formie rzeczowej (np. darowizn sprzętu medycznego) za datę przekazania Świadczenia uznaje się datę fizycznego odbioru rzeczy przez Beneficjenta.

Jeżeli nie doszło do przekazania Świadczenia (np. Przedstawiciel zawodu medycznego nie wziął udziału w opłaconym Wydarzeniu), informacja o Świadczeniu nie podlega publikacji.

W przypadku, gdy usługi, za które wynagrodzenie podlega publikacji zgodnie z Kodeksem Przejrzystości, były w całości wykonane przed zakończeniem roku kalendarzowego, a zapłata wynagrodzenia za nie nastąpiła już w kolejnym roku kalendarzowym, wartość takiego Świadczenia jest publikowana w raporcie obejmującym rok kalendarzowy w trakcie którego dokonano płatności.

W przypadku usług, które w całości zostały wykonane przed dniem 1 stycznia 2015 roku, a za które zapłata została dokonana w roku 2015 roku, wynagrodzenie zapłacone Beneficjentom nie jest ujęte w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej.

 

Forma publikacji danych o Świadczeniach

Dane ujęte w raportach opublikowanych na niniejszej Stronie internetowej prezentowane są jako łączne kwoty Świadczeń w poszczególnych kategoriach. Nie jest możliwe na ich podstawie ustalenie wartości poszczególnych Świadczeń.

Dane zamieszczone w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej mogą być ujęte w formie:

• spersonalizowanej – wówczas, gdy możliwe jest zidentyfikowanie konkretnego Beneficjenta,

lub

• zagregowanej (zbiorczej) – wówczas, gdy niemożliwe jest zidentyfikowanie konkretnego Beneficjenta, a dane stanowią sumę wartości Świadczeń dla określonej liczbowo grupy Beneficjentów.

Ponieważ Kodeks Przejrzystości jest zbiorem zasad obowiązujących wyłącznie przedsiębiorców farmaceutycznych, którzy zgodzili się go przestrzegać, nie stanowi on aktu prawa powszechnie obowiązującego. Pierwszeństwo przed Kodeksem Przejrzystości mają akty prawa powszechnie obowiązującego takie jak ustawy czy rozporządzenia. Jednym z takich aktów jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. 2016, Poz. 922 z późn. zm.). Zgodnie z jej brzmieniem, o ile nie zachodzą inne przesłanki w niej wymienione, do przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej niezbędna jest jej zgoda. Oznacza to, że dane które umożliwią identyfikację poszczególnych Przedstawicieli zawodów medycznych, będą widoczne tylko jeśli osoby te wyrażą na to zgodę. W przeciwnym wypadku wartości Świadczeń przekazanych na rzecz tych osób zostaną podane zbiorczo, tj. w formie zagregowanej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest odbierana od Przedstawicieli zawodów medycznych w formie pisemnej.

Niektórzy Sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości uzależniają współpracę z przedstawicielami zawodów medycznych (czyli osobami fizycznymi) od faktu wyrażenia przez te osoby zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych w celu realizacji Kodeksu Przejrzystości. Roche stoi na stanowisku, że decyzja o wyrażeniu zgody na publikację danych personalnych, powinna być w pełni dobrowolna oraz wynikać z wewnętrznych pobudek każdej osoby. Z tego powodu Roche nie uzależnia współpracy z Przedstawicielami zawodów medycznych (czyli osobami fizycznymi) od faktu wyrażenia przez te osoby zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych w celu realizacji Kodeksu Przejrzystości. Jednocześnie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Roche zapewnia każdej z osób fizycznych możliwość zmiany ich decyzji i wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Przedstawiciela zawodów medycznych dotyczące go dane zostaną usunięte z opublikowanego raportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ich publikację nie może być częściowo wycofana lub udzielona wyłącznie dla wybranych Świadczeń. Wycofanie zgody na publikację części Świadczeń lub udzielenie jej na publikację jedynie części Świadczeń jest traktowane jako całkowity brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich publikację. Ma to na celu niedopuszczenie do sytuacji, gdy część informacji o otrzymanych Świadczeniach zostanie nieujawniona, co zafałszuje obraz stanu faktycznego po stronie osoby, która chce zapoznać się z danymi.

W przypadku Organizacji ochrony zdrowia ustawa o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania. Zasady współpracy pomiędzy Roche a tymi podmiotami wynikają z kształtu zawieranych umów cywilnoprawnych. W każdej z nich Roche zamieszcza stosowne klauzule umożliwiające realizację postanowień Kodeksu Przejrzystości.

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową (tzn. wydatki związane z realizacją badań klinicznych i badań nieinterwencyjnych) publikowane są jako jedna kwota będąca sumą wydatków zarówno na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych, jak i Organizacji ochrony zdrowia.

 

Sposób przekazania Świadczeń (bezpośredni i pośredni)

Raporty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej zawierają zarówno dane na temat Świadczeń przekazanych bezpośrednio przez Roche Polska Sp. z o.o. lub inne spółki z grupy kapitałowej Roche na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia, jak i pośrednio, poprzez inne podmioty. W takim przypadku Roche Polska Sp. z o.o. umieszcza w umowach zawieranych z podmiotami pośredniczącymi w przekazaniu Świadczeń stosowne klauzule, umożliwiające przypisanie Świadczeń do podmiotów będących ich ostatecznymi Beneficjentami.

Szczególnym przykładem pośredniego przekazania Świadczeń jest sponsorowanie kongresów, zjazdów lub konferencji naukowych przeznaczonych dla Przedstawicieli zawodów medycznych. Częstą praktyką jest wówczas występowanie w imieniu lub na rzecz Organizacji ochrony zdrowia, takich jak towarzystwa naukowe, fundacje, szpitale lub uczelnie medyczne, profesjonalnych przedsiębiorstw zajmujących się organizacją tego typu wydarzeń. Pomimo tego, że sponsorzy – Sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości zawierają umowy z tymi przedsiębiorstwami i im wypłacają wynagrodzenie, faktycznym Beneficjentem Świadczeń w postaci pokrytych kosztów organizacji wydarzenia są Organizacje ochrony zdrowia będące ich inicjatorem i gospodarzem. W takich przypadkach Świadczenia wynikające z umów sponsoringowych są przypisywane w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej ww. Organizacjom ochrony zdrowia. Dzieję się tak nawet wówczas, gdy fizycznie żadne środki pieniężne lub rzeczy nie zostały przekazane tym Organizacjom ochrony zdrowia. Jeżeli jednak organizacja kongresu, zjazdu lub konferencji naukowej jest wyłączną inicjatywą przedsiębiorcy – wówczas jest on traktowany jak Organizacja ochrony zdrowia i informacje o Świadczeniach przekazanych na mocy umowy sponsoringowej są przypisywane w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej bezpośrednio do tego przedsiębiorcy.

Jeżeli sponsorowany kongres, zjazd lub konferencja naukowa przeznaczona dla Przedstawicieli zawodów medycznych posiada kilku organizatorów, Świadczenia przekazane przez Roche Polska Sp. z o.o. w ramach umów sponsoringowych są przypisywane zgodnie z postanowieniami tych umów do poszczególnych współorganizatorów.

Jeżeli na podstawie umowy sponsorowania kongresu, zjazdu lub konferencji naukowej przeznaczonej dla Przedstawicieli zawodów medycznych zawartej z organizatorem, Roche Polska Sp. z o.o. otrzymała jako świadczenie wzajemne określoną ilość zaproszeń na to wydarzenie z przeznaczeniem do rozdystrybuowania wśród Przedstawicieli zawodów medycznych, wartość tego rodzaju Świadczeń jest przypisywana do poszczególnych Przedstawicieli zawodów medycznych, którym je ostatecznie przekazano i pomniejsza wartość Świadczenia przekazanego organizatorowi.

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości Świadczenia przekazane pośrednio występują wówczas, gdy Sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości, który przekazuje Świadczenie jest odbiorcy znany, lub może zostać przez niego w łatwy sposób ustalony (artykuł 2 pkt 10 Kodeksu Przejrzystości). W związku z powyższym wynagrodzenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych świadczących usługi na potrzeby badań rynku prowadzonych na zlecenie Roche Polska Sp. z o.o., podczas których informacja o zleceniodawcy badania nie jest ujawniana jego uczestnikom (aby nie miało to wpływu na odpowiedzi udzielone przez te osoby), są ujęte w raportach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w formie zagregowanej.

W przypadku Świadczeń przekazanych Organizacjom ochrony zdrowia, przeznaczonych na cele szkoleniowe, gdzie niemożliwe jest ustalenie przedstawicieli zawodów medycznych będących beneficjentami tych Świadczeń, wartość tych Świadczeń jest przypisywana do organizacji ochrony zdrowia, które je otrzymały.