REGULAMIN

Witamy w Floodlight Open!

Floodlight Open to badanie naukowe, które, jak mamy nadzieję, pewnego dnia umożliwi jego uczestnikom, lekarzom i naukowcom monitorowanie objawów SM i stanu zdrowia pacjentów za pomocą smartfona.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze strony internetowej www.floodlightopen.com („strona internetowa”) oraz usług świadczonych elektronicznie za pośrednictwem strony internetowej („Usługa”).

2. Usługobiorca jest zobowiązany do przestrzegania postanowień niniejszego regulaminu.

3. Usługobiorca może korzystać ze strony internetowej jedynie w celach określonych niniejszym regulaminem oraz w celach prawnie dozwolonych. Jakiekolwiek inne korzystanie ze strony internetowej jest zabronione.

4. Korzystanie ze strony internetowej oraz z Usług oznacza akceptację przez usługobiorcę warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz Polityce Prywatności. (https://www.roche.pl/pl/home/content/privacy-policy-rwd.html

5. Usługi o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu są świadczone przez F. Hoffmann- La Roche Ltd. („Usługodawca”)

6. Usługi na Stronie świadczone są nieodpłatnie. Kosztem związanym z korzystaniem z Usług jest koszt, jaki usługobiorca ponosi w celu połączenia się z serwerem, na którym umieszczony jest strona internetowa. Wysokość kosztu uzależniona jest od czasu trwania połączenia i taryfy stosowanej przez dostawcę usługi dostępu do Internetu, z której korzysta usługobiorca.

7.  Wszelkie prawa do strony internetowej pozostają własnością Usługodawcy.

8. Korzystanie z Usług na stronie internetowej jest dobrowolne.

9. W celu dołączenia do badania Floodlight Open niezbędna jest spełnienie warunków określonych na stronie internetowej oraz rejestracja zgodnie z przedstawionymi tam zasadami.

10. Zakazane jest umieszczanie na stronie internetowej treści o charakterze bezprawnym.

11. Usługobiorca oświadcza, że wszelkie przekazywane przez niego informacje są prawdziwe.

II. USŁUGI

1. Usługi dostępne na stronie internetowej obejmują:

a. Rejestrację w celu wzięcia udziału w badaniu Floodlight Open;

b. Dostęp do indywidualnych danych usługobiorców - jedynie po wpisaniu unikalnego numeru identyfikacyjnego ID w odpowiednim miejscu na stronie internetowej;

c. Dostęp do pseudonimizowanych zagregowanych danych uzyskanych w ramach badania Floodlight Open.

2. Po rejestracji do badania Floodlight Open, usługobiorca otrzymuje unikalny numer identyfikacyjny ID (kod ID). Usługobiorcy może być nadany tylko jeden kod ID.

3. Usługobiorca może udostępnić kod ID lekarzowi i innym osobom trzecim według własnej woli.

4. Przypadkowa utrata kodu ID może spowodować dostęp osób nieuprawnionych do indywidualnych danych zgromadzonych w badaniu.

5. Dane uzyskane w ramach badania Floodlight Open są kodowane w sposób zapewniający ochronę prywatności usługobiorcy.

6. Dostęp do zagregowanych, zakodowanych danych z badania Floodlight Open można uzyskać za pośrednictwem strony internetowej przez pobranie plików CSV.

III. Inne zasady korzystania z Usług:

1. Usługi udostępnione na stronie internetowej są stale dostępne dla usługobiorców, jednak Usługodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania oferowania części lub całości Usług w dowolnym momencie.

2. Strona nie jest przeznaczona do zgłaszania działań niepożądanych lub innych informacji o bezpieczeństwie stosowania produktów leczniczych. W celu przesłania takiego zgłoszenie należy przesłać informacje do podmiotu odpowiedzialnego za produkt leczniczy lub do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. Jeśli zgłoszenie miałoby dotyczyć produktu leczniczego firmy Roche, prosimy o przekazanie go poprzez formularz zgłoszenia działania niepożądanego na stronie internetowej www.roche.pl.

3. Usługobiorca powinien informować swojego lekarza o swojej kondycji zdrowotnej niezależnie od korzystania z Usług.

4. Badanie Floodlight Open zostało zainicjowane w celu badawczym. Dane i informacje udostępniane na platformie Floodlight nie są przeznaczone do stosowania w diagnozowaniu, przewidywaniu, prognozowaniu, monitorowaniu chorób lub innych zmian stanu zdrowia. Nie są także przeznaczone do wykorzystania w leczeniu, łagodzeniu lub zapobieganiu chorobie lub zmianom stanu zdrowia.

IV. Prawa własności intelektualnej

1. Autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do materiałów zawartych na stronie internetowej przysługują Usługodawcy.

2. Zgodnie z warunkami i zasadami określonymi w niniejszym regulaminie, Usługodawca udziela usługobiorcom niewyłącznego, nieprzenoszalnego, ograniczonego prawa do uzyskiwania dostępu, korzystania i wyświetlania tej strony oraz znajdujących się na niej materiałów. Usługobiorca zgadza się i oświadcza, że nie będzie w żaden sposób zakłócać i nie będzie podejmować żadnych prób zakłócania pracy strony internetowej w jakikolwiek sposób.

3.  Z wyjątkiem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, usługobiorca ma prawo pobierania, kopiowania i przekazywania i rozpowszechniania udostępnionych na stronie internetowej danych w szczególności może wykorzystywać powszechnie dostępne dane w swoich badaniach naukowych. 

4. Wszelkie użyte nazwy handlowe i znaki towarowe stanowią chronioną własność Usługodawcy lub spółek z jego grupy kapitałowej. Ich wykorzystywanie w działalności komercyjnej jest zabronione bez zgody Usługodawcy, a ich zamieszczenie na stronie nie jest jednoznaczne z udzieleniem jakiejkolwiek licencji na korzystanie z nich.

V. Postanowienia końcowe

1. Wszelkie zmiany regulaminu będą podawane do wiadomości Usługodawców przez zamieszczenie informacji o zmianie regulaminu zaraz po uruchomieniu strony internetowej i wskazanie, co najmniej 14-dniowego terminu, po upływie, którego zmiany wejdą w życie.

2. Do Usług, których świadczenie rozpoczyna się po dniu wejścia w życie zmienionego regulaminu, stosuje się zmieniony regulamin.

W razie jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości odnośnie funkcjonowania Strony Floodlight Open oraz Aplikacji prosimy o kontakt: Polskie Towarzystwo Stwardnienia Rozsianego, tel: 22 127 48 50, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16