Odpowiedzialność

Kodeks Przejrzystości

O Kodeksie

Współpraca pomiędzy firmami farmaceutycznymi a Przedstawicielami zawodów medycznych (HCP) i Organizacjami ochrony zdrowia jest niezbędna dla dalszego rozwoju medycyny. Kodeks Przejrzystości to dokument, którego celem jest podkreślenie znaczenia tej współpracy, jej profesjonalizmu i transparentności.

Kodeks określa zasady informowania o szczegółach działań podejmowanych przez środowisko medyczne i branżę farmaceutyczną, w tym o wartościach i zakresie współpracy związanej m.in. z doskonaleniem zawodowym, doradztwem oraz udziałem w konferencjach.

Kodeks Przejrzystości został opracowany przez firmy farmaceutyczne zrzeszone w Europejskiej Federacji Przemysłu i Stowarzyszeń Farmaceutycznych EFPIA. W Polsce został wdrożony w 2016 r. przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA. Jego zapisy obowiązują w 33 krajach europejskich.

Przejrzystość w Roche

Roche jest firmą odpowiedzialną społecznie. Swoje cele biznesowe realizujemy z zachowaniem najwyższych norm etycznych, w tym transparentności. Idea Kodeksu Przejrzystości jest nam bardzo bliska, dlatego z pełnym zaangażowaniem dołączyliśmy do tej inicjatywy.

Roche współpracuje z przedstawicielami zawodów medycznych i organizacjami ochrony zdrowia w wielu obszarach. Dane opublikowane w raportach odzwierciedlają wartość:

- wynagrodzeń za dzielenie się najnowszą wiedzą medyczną na temat chorób i ich leczenia a także prowadzenie edukacji w tym zakresie dla Przedstawicieli zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia,

- wsparcia na rzecz Organizacji ochrony zdrowia w celu podniesienia poziomu świadczonych przez nie usług leczniczych lub też umożliwianie wymiany doświadczeń i poszerzanie wiedzy z zakresu medycyny,

- nakładów na badania kliniczne mających na celu rozwój nowych terapii i ich rejestrowanie.

„Roche Polska, jako sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości, zobowiązała się corocznie upubliczniać dane na temat zakresu oraz wartości współpracy ze środowiskiem medycznym. Wdrożenie zasad Kodeksu Przejrzystości jest niezwykle ważnym elementem w budowie wzajemnego zaufania pomiędzy pacjentem, lekarzem i branżą farmaceutyczną."

Wiktor Janicki, dyrektor generalny Roche Polska.

 

Nota metodologiczna

Współpraca z Przedstawicielami zawodów medycznych oraz Organizacjami ochrony zdrowia od zawsze była i jest kluczowa dla postępu medycyny i poprawy opieki nad chorymi.

Przedstawiciele zawodów medycznych oraz współpracujące z nimi organizacje dostarczają branży farmaceutycznej cennej, niezależnej i fachowej wiedzy opartej na doświadczeniu klinicznym i codziennej praktyce medycznej. Jako osoby bezpośrednio sprawujące opiekę nad pacjentami, dysponują nieocenioną wiedzą fachową na temat przebiegu terapii i jej rezultatów. Ta wiedza pomaga nam w zrozumieniu potrzeb pacjentów i umożliwia stałe doskonalenie produktów, a tym samym ciągłą opiekę nad chorymi.

Pracownicy i Organizacje ochrony zdrowia powinni otrzymywać godziwe wynagrodzenie za pracę, którą świadczą na rzecz firm farmaceutycznych. Kodeks Przejrzystości umożliwia rzetelne i transparentne przedstawienie zakresu i wartości tej współpracy i stanowi ważny krok w kierunku budowy większego zaufania między branżą farmaceutyczną, środowiskiem medycznym a pacjentami.

Celem Noty metodologicznej jest wyjaśnienie wynikających z Kodeksu Przejrzystości zasad publikacji informacji na temat świadczeń przekazanych Przedstawicielom zawodów medycznych i Organizacjom ochrony zdrowia przez Roche Polska Sp. z o.o. lub inne spółki z grupy kapitałowej Roche i umożliwienie czytelnikom lepszego zrozumienia danych.

Rodzaje podmiotów, których dane zawarte są w raportach publikowanych na niniejszej stronie internetowej

Przedstawiciele zawodów medycznych (HCP, z ang. Healthcare Professional)

Każda osoba fizyczna:

  • będąca lekarzem, lekarzem dentystą, farmaceutą, felczerem (starszym felczerem), pielęgniarką, położną, diagnostą laboratoryjnym, ratownikiem medycznym lub technikiem farmaceutycznym

lub

  • inna niż wymienione powyżej, która w ramach wykonywanego zawodu uprawniona jest do przepisywania, nabywania, dostarczania, zalecania lub podawania produktów leczniczych lub
  • będąca urzędnikiem lub pracownikiem organu administracji lub innej organizacji lub instytucji, działającej zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, który to podmiot może nabywać, dostarczać lub podawać produkty lecznicze, jeżeli osoba ta uczestniczy w procesie nabywania, dostarczania lub podawania produktów leczniczych,

- wykonująca zawód na terytorium Europy.

Za HCP uznaje się również te osoby zatrudnione przez Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej, których podstawowym zajęciem jest wykonywanie zawodów wskazanych powyżej.

Na potrzeby raportów publikowanych na niniejszej stronie internetowej do kategorii HCP zaliczani są również Przedstawiciele zawodów medycznych świadczący usługi medyczne w formie indywidualnej działalności gospodarczej (tzw. prywatne praktyki, prywatne gabinety).

 

Organizacje ochrony zdrowia (HCO, z ang. Healthcare Organization)

Każdy podmiot:

  • będący placówką opieki zdrowotnej, organizacją medyczną lub organizacją naukową z zakresu zdrowia lub medycyny, niezależnie od jego formy organizacyjnej i prawnej, taki jak szpital, klinika, fundacja, uczelnia, inna instytucja dydaktyczna lub towarzystwo naukowe (z wyjątkiem organizacji pacjentów w rozumieniu Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego) lub
  • za pośrednictwem którego udzielane są świadczenia przez jednego lub więcej Przedstawicieli zawodów medycznych (HCP),

- z siedzibą na terytorium Europy.

Za HCO nie są uważani przedsiębiorcy prowadzący obrót hurtowy lub detaliczny produktami leczniczymi.

Na potrzeby raportów publikowanych na niniejszej stronie internetowej do kategorii HCO zaliczani są przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest organizacja kongresów, konferencji, zjazdów i innych tego typu wydarzeń przeznaczonych dla HCP.

W przypadkach, gdy Świadczenia są przekazywane ze wskazaniem ich przeznaczenia na rzecz oddziałów HCO (np. oddziały terenowe towarzystw naukowych, oddziały podmiotów leczniczych) są one przypisane w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej do oddziałów.

W raportach publikowanych na niniejszej stronie internetowej Przedstawiciele zawodów medycznych oraz Organizacje ochrony zdrowia, którzy otrzymują Świadczenia nazywani są Beneficjentami.

W raportach publikowanych na niniejszej stronie internetowej zamieszczone są dane dotyczące Beneficjentów, których główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. W przypadku HCP, głównym miejscem wykonywania działalności jest adres podmiotu leczniczego (np. szpitala lub przychodni), w których świadczą oni usługi lecznicze. 

W przypadku HCO, jest to adres ujawniony we właściwym dla tych podmiotów rejestrze (np. KRS, CEIDG).

Dane o Świadczeniach przekazanych przez Roche Polska Sp. z o.o. na rzecz HCP lub HCO, których główne miejsce wykonywania działalności znajduje się poza granicami Polski, publikowane są zgodnie z art. 13 Kodeksu Przejrzystości przez spółki z grupy kapitałowej Roche właściwe miejscowo dla ww. HCP lub HCO lub zgodnie z obowiązującymi ich przepisami lokalnymi.

Ponieważ przepisy regulujące refundację produktów leczniczych w Polsce powodują, że w łatwy sposób możliwe jest ustalenie wartości wynagrodzenia przysługującego podmiotom zajmującym się świadczeniem usług w zakresie oceny technologii medycznych (HTA), ujawnienie wartości Świadczeń przekazanych tego typu podmiotom, które spełniają warunki definicji HCO, stanowiłaby naruszenie zasad uczciwej konkurencji. W związku z powyższym wartość wynagrodzenia należnego tym podmiotom nie jest ujęta w raportach publikowanych na niniejszej stronie internetowej.

Rodzaje publikowanych Świadczeń

W raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej ujęte są następujące rodzaje Świadczeń przekazywanych przez Roche Polska Sp. z o.o. lub inne spółki z grupy kapitałowej Roche, mające swoje siedziby w innych krajach, na rzecz Beneficjentów:

 

W przypadku HCP

Koszty poniesione w związku
z Wydarzeniami

opłaty rejestracyjne na kongresy, zjazdy, konferencje medyczne, koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w kongresach, zjazdach, konferencjach medycznych, lub spotkaniach promocyjnych organizowanych przez Sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości

Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług

wynagrodzenie podstawowe oraz wydatki dodatkowe związane z wykonaniem usług, tj. koszty podróży, zakwaterowania, itp.

W przypadku HCO

Darowizny

darowizny w rozumieniu Kodeksu Cywilnego oraz inne nieodpłatne świadczenia
(np. sfinansowane badania diagnostyczne)

Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami

opłaty rejestracyjne na kongresy, zjazdy, konferencje medyczne, koszty podróży i zakwaterowania związane z uczestnictwem w kongresach, zjazdach, konferencjach medycznych, wartość umów sponsoringu

Wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług

wynagrodzenie podstawowe oraz wydatki dodatkowe związane z wykonaniem usług, tj. koszty podróży, zakwaterowania, itp.

Świadczenia związane z działalnością badawczo - rozwojową

Wynagrodzenia dla badaczy i ośrodków badawczych, koszty organizacji spotkań badaczy, koszty podróży i zakwaterowania badaczy związane z realizacją umów o prowadzenie badań klinicznych, koszty podróży pacjentów związane z ich uczestnictwem w wizytach badawczych

W raportach publikowanych na niniejszej stronie internetowej nie są ujęte koszty wynagrodzenia podmiotów świadczących usługi z zakresu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (usług medycznych), które Roche Polska Sp. z o.o. nabywa na potrzeby własnych pracowników. Świadczenia tego rodzaju są traktowane jako benefit dla pracowników Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości i nie dotyczą aktywności związanych z lekami dostępnymi wyłącznie na receptę – jako takie nie podlegają publikacji według Kodeksu Przejrzystości.

Zasady publikacji danych o Świadczeniach przekazywanych na rzecz przedstawicieli zawodów medycznych i organizacji ochrony zdrowia

Sposób ustalenia wartości Świadczenia

Z uwagi na ukształtowanie i możliwości systemów wykorzystywanych przez Roche w celu gromadzenia danych na potrzeby realizacji Kodeksu Przejrzystości, Świadczenia w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej zostały wskazane w kwocie, w jakiej stanowiły one wydatek Roche Polska Sp. z o.o., a nie przychód dla Beneficjenta, który je otrzymał.

Dla poszczególnych kategorii Świadczeń ich wartość jest ustalana zgodnie z następującymi założeniami:

Koszty poniesione w związku z Wydarzeniami

opłaty rejestracyjne

kwota określona w umowie

koszty podróży i zakwaterowania

kwota określona na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę usługi (bez prowizji)

wartość umów sponsoringu

kwota określona w umowie

Wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług

wynagrodzenie podstawowe

kwota określona w umowie

wydatki dodatkowe

kwota określona na fakturze VAT wystawionej przez dostawcę usługi (bez prowizji)

Darowizny

 

wartość przedmiotu darowizny określona w umowie

 

Wartość wszystkich świadczeń ujawniana jest w polskich złotych po przeliczeniu kwoty z waluty obcej według średniorocznego kursu polskiego złotego za rok kalendarzowy poprzedzający rok, którego dotyczy raport, notowany na giełdzie wymiany walut w Nowym Jorku.

 

Ramy czasowe publikacji raportów

Raporty opublikowane na niniejszej stronie internetowej obejmują okresy odpowiadające latom kalendarzowym, począwszy od roku kalendarzowego 2015.

Raporty za poszczególne lata kalendarzowe publikowane są na niniejszej stronie internetowej przez okres trzech lat od zakończenia roku kalendarzowego, którego dotyczy raport, po czym są z niej usuwane.

 

Sposób ustalenia daty dokonania Świadczenia

W przypadku Świadczeń wypłacanych przelewem (np. wynagrodzenia z tytułu świadczonych usług, darowizny w formie pieniężnej) za datę przekazania Świadczenia na rzecz jego Beneficjenta uznaje się datę dokonania przelewu przez Roche Polska Sp. z o.o.

W przypadku Świadczeń związanych z organizacją Wydarzeń za datę przekazania Świadczenia na rzecz jego Beneficjenta uznaje się datę zakończenia Wydarzenia.

Więcej

W przypadku Świadczeń w formie rzeczowej (np. darowizn sprzętu medycznego) za datę przekazania Świadczenia uznaje się datę fizycznego odbioru rzeczy przez Beneficjenta.

Jeżeli nie doszło do przekazania Świadczenia (np. Przedstawiciel zawodu medycznego nie wziął udziału w opłaconym Wydarzeniu), informacja o Świadczeniu nie podlega publikacji.

W przypadku, gdy usługi, za które wynagrodzenie podlega publikacji zgodnie z Kodeksem Przejrzystości, były w całości wykonane przed zakończeniem roku kalendarzowego, a zapłata wynagrodzenia za nie nastąpiła już w kolejnym roku kalendarzowym, wartość takiego Świadczenia jest publikowana w raporcie obejmującym rok kalendarzowy w trakcie którego dokonano płatności.

W przypadku usług, które w całości zostały wykonane przed dniem 1 stycznia 2015 roku, a za które zapłata została dokonana w roku 2015 roku, wynagrodzenie zapłacone Beneficjentom nie jest ujęte w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej.

 

Forma publikacji danych o Świadczeniach

Dane ujęte w raportach opublikowanych na niniejszej Stronie internetowej prezentowane są jako łączne kwoty Świadczeń w poszczególnych kategoriach. Nie jest możliwe na ich podstawie ustalenie wartości poszczególnych Świadczeń.

Dane zamieszczone w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej mogą być ujęte w formie:

• spersonalizowanej – wówczas, gdy możliwe jest zidentyfikowanie konkretnego Beneficjenta,

lub

• zagregowanej (zbiorczej) – wówczas, gdy niemożliwe jest zidentyfikowanie konkretnego Beneficjenta, a dane stanowią sumę wartości Świadczeń dla określonej liczbowo grupy Beneficjentów.

Ponieważ Kodeks Przejrzystości jest zbiorem zasad obowiązujących wyłącznie przedsiębiorców farmaceutycznych, którzy zgodzili się go przestrzegać, nie stanowi on aktu prawa powszechnie obowiązującego. Pierwszeństwo przed Kodeksem Przejrzystości mają akty prawa powszechnie obowiązującego takie jak ustawy czy rozporządzenia. Jednym z takich aktów jest ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn.: Dz. U. 2016, Poz. 922 z późn. zm.). Zgodnie z jej brzmieniem, o ile nie zachodzą inne przesłanki w niej wymienione, do przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej niezbędna jest jej zgoda. Oznacza to, że dane które umożliwią identyfikację poszczególnych Przedstawicieli zawodów medycznych, będą widoczne tylko jeśli osoby te wyrażą na to zgodę. W przeciwnym wypadku wartości Świadczeń przekazanych na rzecz tych osób zostaną podane zbiorczo, tj. w formie zagregowanej. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest odbierana od Przedstawicieli zawodów medycznych w formie pisemnej.

Niektórzy Sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości uzależniają współpracę z przedstawicielami zawodów medycznych (czyli osobami fizycznymi) od faktu wyrażenia przez te osoby zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych w celu realizacji Kodeksu Przejrzystości. Roche stoi na stanowisku, że decyzja o wyrażeniu zgody na publikację danych personalnych, powinna być w pełni dobrowolna oraz wynikać z wewnętrznych pobudek każdej osoby. Z tego powodu Roche nie uzależnia współpracy z Przedstawicielami zawodów medycznych (czyli osobami fizycznymi) od faktu wyrażenia przez te osoby zgody na przetwarzanie i publikację danych osobowych w celu realizacji Kodeksu Przejrzystości. Jednocześnie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, Roche zapewnia każdej z osób fizycznych możliwość zmiany ich decyzji i wycofania wcześniej udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych. Na żądanie Przedstawiciela zawodów medycznych dotyczące go dane zostaną usunięte z opublikowanego raportu niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia zgłoszenia takiego żądania.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i ich publikację nie może być częściowo wycofana lub udzielona wyłącznie dla wybranych Świadczeń. Wycofanie zgody na publikację części Świadczeń lub udzielenie jej na publikację jedynie części Świadczeń jest traktowane jako całkowity brak zgody na przetwarzanie danych osobowych i ich publikację. Ma to na celu niedopuszczenie do sytuacji, gdy część informacji o otrzymanych Świadczeniach zostanie nieujawniona, co zafałszuje obraz stanu faktycznego po stronie osoby, która chce zapoznać się z danymi.

W przypadku Organizacji ochrony zdrowia ustawa o ochronie danych osobowych nie ma zastosowania. Zasady współpracy pomiędzy Roche a tymi podmiotami wynikają z kształtu zawieranych umów cywilnoprawnych. W każdej z nich Roche zamieszcza stosowne klauzule umożliwiające realizację postanowień Kodeksu Przejrzystości.

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową (tzn. wydatki związane z realizacją badań klinicznych i badań nieinterwencyjnych) publikowane są jako jedna kwota będąca sumą wydatków zarówno na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych, jak i Organizacji ochrony zdrowia.

 

Sposób przekazania Świadczeń (bezpośredni i pośredni)

Raporty zamieszczone na niniejszej stronie internetowej zawierają zarówno dane na temat Świadczeń przekazanych bezpośrednio przez Roche Polska Sp. z o.o. lub inne spółki z grupy kapitałowej Roche na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia, jak i pośrednio, poprzez inne podmioty. W takim przypadku Roche Polska Sp. z o.o. umieszcza w umowach zawieranych z podmiotami pośredniczącymi w przekazaniu Świadczeń stosowne klauzule, umożliwiające przypisanie Świadczeń do podmiotów będących ich ostatecznymi Beneficjentami.

Szczególnym przykładem pośredniego przekazania Świadczeń jest sponsorowanie kongresów, zjazdów lub konferencji naukowych przeznaczonych dla Przedstawicieli zawodów medycznych. Częstą praktyką jest wówczas występowanie w imieniu lub na rzecz Organizacji ochrony zdrowia, takich jak towarzystwa naukowe, fundacje, szpitale lub uczelnie medyczne, profesjonalnych przedsiębiorstw zajmujących się organizacją tego typu wydarzeń. Pomimo tego, że sponsorzy – Sygnatariusze Kodeksu Przejrzystości zawierają umowy z tymi przedsiębiorstwami i im wypłacają wynagrodzenie, faktycznym Beneficjentem Świadczeń w postaci pokrytych kosztów organizacji wydarzenia są Organizacje ochrony zdrowia będące ich inicjatorem i gospodarzem. W takich przypadkach Świadczenia wynikające z umów sponsoringowych są przypisywane w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej ww. Organizacjom ochrony zdrowia. Dzieję się tak nawet wówczas, gdy fizycznie żadne środki pieniężne lub rzeczy nie zostały przekazane tym Organizacjom ochrony zdrowia. Jeżeli jednak organizacja kongresu, zjazdu lub konferencji naukowej jest wyłączną inicjatywą przedsiębiorcy – wówczas jest on traktowany jak Organizacja ochrony zdrowia i informacje o Świadczeniach przekazanych na mocy umowy sponsoringowej są przypisywane w raportach opublikowanych na niniejszej stronie internetowej bezpośrednio do tego przedsiębiorcy.

Jeżeli sponsorowany kongres, zjazd lub konferencja naukowa przeznaczona dla Przedstawicieli zawodów medycznych posiada kilku organizatorów, Świadczenia przekazane przez Roche Polska Sp. z o.o. w ramach umów sponsoringowych są przypisywane zgodnie z postanowieniami tych umów do poszczególnych współorganizatorów.

Jeżeli na podstawie umowy sponsorowania kongresu, zjazdu lub konferencji naukowej przeznaczonej dla Przedstawicieli zawodów medycznych zawartej z organizatorem, Roche Polska Sp. z o.o. otrzymała jako świadczenie wzajemne określoną ilość zaproszeń na to wydarzenie z przeznaczeniem do rozdystrybuowania wśród Przedstawicieli zawodów medycznych, wartość tego rodzaju Świadczeń jest przypisywana do poszczególnych Przedstawicieli zawodów medycznych, którym je ostatecznie przekazano i pomniejsza wartość Świadczenia przekazanego organizatorowi.

Zgodnie z Kodeksem Przejrzystości Świadczenia przekazane pośrednio występują wówczas, gdy Sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości, który przekazuje Świadczenie jest odbiorcy znany, lub może zostać przez niego w łatwy sposób ustalony (artykuł 2 pkt 10 Kodeksu Przejrzystości). W związku z powyższym wynagrodzenia na rzecz Przedstawicieli zawodów medycznych świadczących usługi na potrzeby badań rynku prowadzonych na zlecenie Roche Polska Sp. z o.o., podczas których informacja o zleceniodawcy badania nie jest ujawniana jego uczestnikom (aby nie miało to wpływu na odpowiedzi udzielone przez te osoby), są ujęte w raportach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej wyłącznie w formie zagregowanej.

W przypadku Świadczeń przekazanych Organizacjom ochrony zdrowia, przeznaczonych na cele szkoleniowe, gdzie niemożliwe jest ustalenie przedstawicieli zawodów medycznych będących beneficjentami tych Świadczeń, wartość tych Świadczeń jest przypisywana do organizacji ochrony zdrowia, które je otrzymały.

Zasady usuwania danych osobowych umieszczonych w raportach

Zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, przysługuje prawo wglądu do przetwarzanych danych, ich poprawiania lub usuwania. Roche Polska Sp. z o.o. zapewnia Przedstawicielom zawodów medycznych, których dane osobowe publikowane są w raportach zamieszczonych na niniejszej stronie internetowej, realizację powyższych uprawnień.

Roche Polska Sp. z o.o. zapewnia, że dane osobowe zostaną usunięte lub poprawione nie później niż w ciągu 14 dni od daty wpływu żądania ze strony osoby, której dane dotyczą. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie skuteczne dla wszystkich raportów opublikowanych na niniejszej stronie internetowej. W przypadku wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych wartości przekazanych Świadczeń zostanie uwzględniona w raporcie w formie zbiorczej (zagregowanej), uniemożliwiającej identyfikację osoby, której dotyczą.

Słowniczek pojęć

Darowizny – darowizny, granty i inne przekazywane nieodpłatnie świadczenia, w tym środki finansowe i świadczenia rzeczowe, w rozumieniu art. 39 Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego

Wydarzenia – spotkania informacyjne, promocyjne, naukowe lub zawodowe, kongresy, konferencje, sympozja i inne tego typu wydarzenia, w tym między innymi posiedzenia ciał doradczych, wizyty w placówkach badawczych i zakładach produkcyjnych, spotkania badaczy, spotkania poświęcone planowaniu, szkoleniom oraz innym kwestiom dotyczącym badań klinicznych lub nieinterwencyjnych - w rozumieniu art. 26 Kodeksu Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego, organizowane lub sponsorowane przez Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości, w jego imieniu lub na jego zlecenie

Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego – dokument przyjęty przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA dnia 24 czerwca 2008 roku, wraz z późniejszymi zmianami

Sygnatariusz Kodeksu Przejrzystości – członek INFARMY lub inne podmioty, które przystąpiły do Kodeksu Przejrzystości zgodnie z art. 20 Kodeksu Przejrzystości

Beneficjent – każdy Przedstawiciel zawodów medycznych lub Organizacja ochrony zdrowia, z miejscem zamieszkania lub siedzibą na terytorium Europy, który otrzymuje świadczenia

Świadczenia związane z działalnością badawczo-rozwojową – świadczenia dla Przedstawicieli zawodów medycznych lub Organizacji ochrony zdrowia przekazywane w związku z planowaniem lub przeprowadzaniem (i) badań nieklinicznych (zgodnie z definicją zawartą w Zasadach Dobrej Praktyki Laboratoryjnej OECD), (ii) badań klinicznych (zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, Dz. U. z 2008 r., nr 45, poz. 271 z późn. zm.) lub (iii) badań nieinterwencyjnych (Rozdział V Kodeks Dobrych Praktyk Przemysłu Farmaceutycznego)

Świadczenia – środki finansowe, świadczenia rzeczowe lub przysporzenia w innej formie, w tym wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług, przekazywane przez Sygnatariuszy Kodeksu Przejrzystości, bezpośrednio lub pośrednio, Przedstawicielom zawodów medycznych lub Organizacjom ochrony zdrowia. Przez przekazanie bezpośrednie należy rozumieć przekazanie świadczeń Beneficjentowi bezpośrednio przez Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości. Przez przekazanie pośrednie należy rozumieć przekazanie świadczeń Beneficjentowi przez podmiot trzeci, lecz w imieniu lub na zlecenie Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości, jeżeli firma Sygnatariusza Kodeksu Przejrzystości jest odbiorcy znana lub może zostać przez niego w łatwy sposób ustalona.

Pełna treść noty metodologicznej dostępna pod tym linkiem

 

Raporty Przejrzystości

2015

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

2. Świadczenia uzyskanie przez Organizacje ochrony zdrowia

> 3. Świadczenia związane z działanością badawczo-rozwojową
    - suma: 35 902 234,54 zł

 

2016

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

2. Świadczenia uzyskanie przez Organizacje ochrony zdrowia

> 3. Świadczenia związane z działanością badawczo-rozwojową
    - suma: 31 573 515,15 zł

 

2017

1. Świadczenia uzyskane przez Przedstawicieli zawodów medycznych

2. Świadczenia uzyskanie przez Organizacje ochrony zdrowia

> 3. Świadczenia związane z działanością badawczo-rozwojową
    - suma: 31 891 442,33 zł

 

Oświadczenie Roche o realizacji postanowień Kodeksu