main-rochepl-2011-09-23

 • Powiązane produkty
AmpliChip CYP450 Test

AmpliChip CYP450 Test

Analiza genów CYP2D6 i CYP2C19


Kompleksowe wykrywanie zmienności genowej - w tym delecji i duplikacji - w obrębie genów CYP2D6 i CYP2C19 odgrywających istotną rolę w metabolizmie około 25% wszystkich dostępnych leków na receptę. Test pomaga klinicystom określić strategię terapeutyczną oraz dawkowanie w przypadkach leków metabolizowanych przy udziale produktów genów CYP2D6 lub CYP2C19.


Pokaż artykuł

AMPLICOR® HPV Test

AMPLICOR® HPV Test

Test jakościowy AMPLICOR Human Papilloma Virus (HPV) jest przeznaczony do diagnostyki in vitro wirusa brodawczaka ludzkiego w próbkach klinicznych. Test wykorzystuje amplifikację fragmentu DNA za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (PCR), który następnie ulega hybrydyzacji ze specyficzną sondą.
Test wykrywa następujące genotypy wysokiego ryzyka (HR) DNA HPV; 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59 i 68 w komórkach szyjki macicy pobranych do płynnego podłoża transportowego.

Test AMPLICOR HPV bazuje na czterech podstawowych procesach: przygotowanie próbki, amplifikacja PCR poszukiwanego fragmentu DNA z użyciem par komplementarnych starterów, hybrydyzacja zamplifikowanych produktów do oligonukleotydowych sond i detekcja zamplifikowanego fragmentu związanego z oligonukleotydową sondą przez oznaczenie kolorymetryczne.

Test AMPLICOR HPV wykonuje równoczesną amplifikację PCR poszukiwanego fragmentu DNA HPV i DNA b-globiny (kontrola komórkowa). Mieszanina amplifikacyjna (Master Mix) zawiera pary starterów DNA dla 13 genotypów HPV wysokiego ryzyka i b-globiny. Detekcja zamplifikowanych fragmentów DNA (amplikony) wykonywana jest przy użyciu oligonukleotydowych sond, które pozwalają na niezależną identyfikację amplikonów HPV i amplikonów b-globiny.

Selektywna amplifikacja badanego kwasu nukleinowego zapewniona jest przez zastosowanie enzymu AmpErase®.

Możliwość pobrania ulotki PDF


AMPLICOR® Human Papillomavirus Test

AMPLICOR® Human Papillomavirus Test

Wykrywa 13 genotypów wysokiego ryzyka ludzkiego wirusa brodawczaka (Human Papilloma Virus - HPV)


Wykorzystujący łańcuchową reakcję polimerazy (PCR) test jakościowy do wykrywania 13 genotypów wysokiego ryzyka ludzkiego wirusa brodawczaka, których obecność jest zwykle związane z występowaniem zmian przedrakowych w szyjce macicy.


Pokaż artykuł

COBAS AMPLICOR CT/NG Test

COBAS AMPLICOR CT/NG Test

Test COBAS AMPLICOR Chlamydia trachomatis/Neisseria gonorrhoeae (CT/NG) jest testem jakościowym in vitrosłużącym do wykrywania Chlamydia trachomatis i/lubNeisseria gonorrhoeae w moczu pochodzącym od mężczyzni kobiet, w wymazach z szyjki macicy oraz wymazach z cewki moczowej u mężczyzn. W teście tym wykorzystanoamplifikację kwasów nukleinowych w łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction, PCR) orazhybrydyzację kwasów nukleinowych do detekcji C. trachomatis i/lub N. gonorrhoeae w próbkachpobranych z układumoczowo-płciowego.

Test COBAS AMPLICOR CT/NG Test oparty jest na czterech głównych procesach: przygotowanie próbki; amplifikacja PCR docelowego DNA przy użyciu primerów biotynylowanych; hybrydyzacja produktów amplifikacji do sond oligonukleotydowych swoistych dla elementu (elementów) docelowych; oraz detekcja produktów amplifikacji związanych z sondami na drodze reakcji barwnej. Test COBAS AMPLICOR CT/NG Test jest złożonym badaniem pozwalającym na równoczesną amplifikację DNA docelowegoC. trachomatis, DNA docelowego N. gonorrhoeae oraz DNA kontroli wewnętrznej (Internal Control, IC). Odczynnik Master Mix zawiera pary biotynylowanych primerów swoistych dla C. trachomatisN. gonorrhoeae oraz kontroli wewnętrznej. Użytkownik może wybrać detekcję zamplifikowanego DNA C. trachomatis i/lub zamplifikowanego DNA N. gonorrhoeae.

Selektywna amplifikacja badanego kwasu nukleinowego zapewniona jest przez zastosowanie enzymu AmpErase®.

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HBV Test

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HBV Test

Test COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HBV jest testem in vitro opartym na amplifikacji kwasu nukleinowego do ilościowego oznaczania DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV, Hepatitis B Virus) w ludzkim osoczu przy użyciu aparatu COBAS AmpliPrep (automatyczne przygotowywanie próbek oraz analizatora COBAS TaqMan lub COBAS TaqMan 48 (automatyczna amplifikacja i detekcja). Za pomocą testu można dokonywać oceny ilościowej DNA HBV w zakresie stężeń 54,5 - 110000000 IU DNA HBV/ml.
Test jest przeznaczony do stosowania łącznie z kliniczną oceną chorego oraz wynikami innych badań laboratoryjnych jako pomoc w ocenie odpowiedzi wirusowej na leczenie przeciwwirusowe mierzonej zmianą poziomu DNA HBV w osoczu.

Pokaż artykuł

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HIV-1 Test jest testemin vitro opartym na amplifikacji kwasu nukleinowego do ilościowego oznaczania RNA ludzkiego wirusa upośledzenia odporności typu 1 (HIV-1) w ludzkim osoczu przy użyciu aparatu COBAS AmpliPrep (automatyczne przygotowywanie próbek oraz analizatora COBAS TaqMan lub COBAS TaqMan 48 (automatyczna amplifikacja i detekcja). Za pomocą testu można dokonywać oceny ilościowej RNA HIV-1 w zakresie stężenia 40-10000000 kopii/ml. Jedna kopia RNA HIV-1 odpowiada 1,64 ± 0,1 jednostkom międzynarodowym IU (International Unit) według międzynarodowego standardu nr 1 WHO dla RNA HIV-1 dla technik opartych na detekcji kwasów nukleinowych NAT [WHO 1st International Standard for HIV-1 RNA for Nucleic Acid-Based Techniques (NAT)] (NIBSC 97/656).Test ten łącznie z objawami klinicznymi i innymi markerami laboratoryjnymi progresji choroby znajduje zastosowanie w opiece klinicznej chorych zakażonych HIV-1. Test może służyć do oceny rokowania pacjenta w oparciu o pomiar początkowego poziomu RNA HIV-1, a także monitorowania leczenia przeciwretrowirusowego poprzez pomiar zmian poziomu RNA HIV-1 w osoczu z dodatkiem EDTA w trakcie terapii.

Pokaż artykuł

cobas s 201 system

cobas s 201 system

Pierwszy wielobarwnikowy system wykorzystujący technologię amplifikacji kwasów nukleinowych (nucleic acid amplification technology - NAT) do badań przesiewowych krwi i osocza 

System cobas s 201 jest kompleksowym rozwiązaniem NAT wychodzącym naprzeciw obecnym i przyszłym potrzebom laboratoriów wykonujących badania przesiewowe krwi.

System zapewnia wydajność i wiarygodność, jakie daje zastosowanie technologii łańcuchowej reakcji polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR), modułową automatyzację, wygodne, gotowe do użycia odczynniki oraz szeroki wybór badań. Nowe testy wykorzystują wielokanałowy system detekcji, co umożliwia jednoczesne badanie przeglądowe i identyfikację głównych wirusów z zastosowaniem technologii PCR w czasie rzeczywistym.

System obsługiwany jest przez światowej klasy serwis oraz lokalnych specjalistów w ponad 140 krajach.

Właściwości i korzyści

Właściwości

Skalowany, modułowy system:

 • Elastyczność, możliwość dopasowania do indywidualnych potrzeb oraz możliwość skalowania pozwala laboratoriom NAT pracować w sposób bardziej efektywny
 • Usprawnienie pracy laboratorium
 • Możliwość jednoczesnego wykonywania wielu badań
 • Zintegrowany back-up systemu w celu zwiększenia produktywności laboratorium

Oprogramowanie o dużych możliwościach do obsługi pulowania i przetwarzania danych (Pooling and Data Management - PDM):

 • Zapewniający wbudowaną możliwość rekonfiguracji, kompleksowy system nadzoru i zabezpieczenie danych
 • Możliwość tworzenia puli z dowolnej liczby próbek
 • Możliwość jednoczesnego tworzenia puli dla przeprowadzenia wielu testów
 • Wiele opcji wyszukiwania i raportowania

Korzyści

Prosta preparatyka próbek, duża przepustowość:

 • Automatyzacja każdego etapu badania przesiewowego z wykorzystaniem technologii PCR w czasie rzeczywistym
 • Automatyczne pulowanie z wykorzystaniem stacji pipetującej Hamilton MICROLAB®STAR IVD

Integralność wyników

 • Format badania w zamkniętej probówce ogranicza konieczność interwencji operatora po umieszczanie próbek w systemie
 • Ograniczone ryzyko kontaminacji próbki
 • Przebieg pracy sterowany przez oprogramowanie
 • Monitorowanie ID próbek i odczynników podczas całego procesu

Szybka procedura, szybkie wyniki, wysoka przepustowość

 • Zastosowanie technologii PCR w czasie rzeczywistym pozwala na przeprowadzenie amplifikacji i detekcji RNA i DNA w przeciągu kilku godzin

COBAS® AMPLICOR Analizator

COBAS® AMPLICOR Analizator

Automatyczny system PCR

Pierwszy nastołowy system umożliwiający przeprowadzenie w całkowicie automatyczny sposób amplifikacji i detekcji w testach wykorzystujących łańcuchową reakcję polimerazy (polymerase chain reaction - PCR). Aparat jest kombinacją pięciu urządzeń – termocyklera, automatycznego pipetora, inkubatora, płuczki oraz czytnika ELISA.


Właściwości i korzyści 

Właściwości

 • Dane wprowadzane do analizatora w formie kodów kreskowych
 • Przetwarzanie do 48 próbek w jednym cyklu pracy
 • Odczynniki specyficzne dla testów
 • Możliwość przeprowadzenia do 6 detekcji z jednej amplifikowanej próbki
 • Enzymatyczny system AmpErase (N-glikozylaza uracylu, UNG) zapewnia selektywną amplifikację i zapobiega kontaminacji krzyżowej poprzez niszczenie zawierających dezoksyurydynę amplikonów z poprzednich cykli reakcji

Korzyści

 • Wydłużenie czasu pracy analizatora bez konieczności interwencji operatora
 • Poprawa efektywności i produktywności laboratorium
 • Pewność integralności wyników
 • Wszystko zawarte w kompaktowej jednostce, mieszczącej się na stole laboratoryjnym
 • Możliwość dostarczenia lekarzom wyników tego samego dnia

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® 48 System

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® 48 System

Czas na proste rozwiązania

Automatyczne rozwiązanie dla uproszczenia badań molekularnych

Automatyczny system dla poprawy wydajności pracy podczas preparatyki próbki oraz amplifikacji i detekcji w czasie rzeczywistym Aparat COBAS® AmpliPrep przeprowadza izolację RNA lub DNA przeznaczonego do dalszych badań w technologii PCR w czasie rzeczywistym poprzez wiązanie go do silikonowych powierzchni szklanych kulek magnetycznych. Aparat ma możliwość pracy zarówno w zestawieniu z analizatorem COBAS® TaqMan®, jak i z mniejszym urządzeniem COBAS® TaqMan® 48, a jego zastosowanie poprawia efektywność pracy laboratorium.


Właściwości i korzyści

Poprawa efektywności pracy

 • Ograniczenie czasu koniecznego na pracę ręczną
 • Zwiększenie produktywności laboratorium
 • Kontrola wewnętrzna dla monitorowania stopnia odzysku sekwencji badanej
 • Kompatybilność z testami do wykorzystania z systemem High Pure
 • Możliwość jednoczesnego badania do 48 próbek i wykonywania 2 różnych testów w jednym czasie

Niezawodność

 • Oznakowane kodami kreskowymi odczynniki umieszczone w gotowych do użycia, zabezpieczonych przed rozpryskiwaniem, zamkniętych dla zwiększenia ich stabilności kasetach
 • Amplifikacja i detekcja RNA lub DNA w przeciągu godzin
 • Standard ilościowy, enzymatyczny system AmpErase oraz format testu przeznaczonego do wykonania w zamkniętej probówce
  • Redukują ryzyko kontaminacji próbki
  • Optymalizują przebieg pracy
  • Zapewniają większą integralność wyników
 • Oprogramowanie AMPLILINK służące do programowania systemu i umożliwiające prostą, wydajną dwukierunkową komunikację z laboratoryjną siecią informatyczną.

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test, v2.0

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HBV Test, v2.0

Poprawa jakości opieki nad pacjentem oraz skuteczności leczenia 

W pełni automatyczna analiza ilościowa miana wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) dla prostszego badania surowicy lub osocza

 Test do diagnostyki in vitro wykorzystujący zjawisko amplifikacji kwasów nukleinowych umożliwiający przeprowadzenie analizy ilościowej DNA HBV w ludzkim osoczu lub surowicy.

Pokaż artykuł

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Qualitative i Quantitative Tests, v2.0

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Qualitative i Quantitative Tests, v2.0

Udoskonalające zmiany w testach HCV


Efektywne wykrywanie aktywnego zakażenia HCV oraz monitorowanie odpowiedzi na leczenie z wykorzystaniem jednego, w pełni automatycznego systemu diagnostycznego. Potwierdzenie istnienia aktywnego zakażenia testem jakościowym z duża czułością od 15 IU/mL oraz monitorowanie odpowiedzi na leczenie antywirusowe testem ilościowym z granicą policzalności od 15 IU/mL. Trafne wykrywanie i analiza ilościowa HCV w obrębie genotypów 1-6 w całkowicie automatycznym procesie ekstrakcji próbek oraz amplifikacji i detekcji reakcji PCR w czasie rzeczywistym.

Pokaż artykuł

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative Test

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Qualitative Test

W pełni automatyczny test pozwalający otrzymywać wyniki jakościowe w kierunku obecności zakażenia ludzkim wirusem niedoboru odporności (Human Immunodeficiency Virus Type 1 - HIV-1) 

Test jakościowy* wykorzystujący amplifikację kwasów nukleinowych  pozwalający na wykrywanie RNA wirusa HIV-1 oraz prowirusowego DNA w osoczu, w świeżej krwi pełnej pobranej na antykoagulant oraz w zaschniętych kroplach krwi.

Test wykorzystuje aparat COBAS® AmpliPrep w celu wykonania automatycznej preparatyki próbki oraz analizator COBAS® TaqMan® lub COBAS® TaqMan® 48 do przeprowadzenia automatycznej izolacji i detekcji.

Pokaż artykuł

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test, v2.0

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HIV-1 Test, v2.0

Wykrywanie dwóch sekwencji docelowych dla większego zabezpieczenia


Zaawansowana i dokładna detekcja dwóch sekwencji docelowych 

Test do diagnostyki in vitrowykorzystujący amplifikację kwasów nukleinowych dla określenia liczby kopii RNA wirusa HIV-1 w ludzkim osoczu.


Test dostarcza bardziej wiarygodnych wyników oraz daje większą pewność właściwego oszacowania miana wirusa. Jego zastosowanie zwiększa prawdopodobieństwo wykrycia wirusa poprzez rozszerzenie spektrum na dwie sekwencje docelowe – wysoce konserwatywne regiony wirusa HIV-1, w celu uzyskania właściwych wyników nawet w przypadku, gdy w jednej z sekwencji docelowych wystąpiły mutacje lub niedopasowanie.


Do wykonania testu wykorzystuje się aparat COBAS® AmpliPrep w celu przeprowadzenia automatycznej preparatyki próbki oraz analizator COBAS® TaqMan® lub COBAS® TaqMan® 48 wykonujący automatyczną amplifikację i detekcję.

Pokaż artykuł

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® System

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® System

Czas na proste rozwiązania

W pełni automatyczne rozwiązanie dla uproszczenia badań molekularnych

W pełni automatyczny system dla poprawy wydajności pracy podczas preparatyki próbki oraz amplifikacji i detekcji w czasie rzeczywistym. Aparat COBAS® AmpliPrep przeprowadza izolację RNA lub DNA przeznaczonego do dalszych badań w technologii PCR w czasie rzeczywistym poprzez wiązanie go do silikonowych powierzchni szklanych kulek magnetycznych. Aparat ma możliwość pracy zarówno w zestawieniu z analizatorem COBAS® TaqMan® , jak i z mniejszym urządzeniem COBAS® TaqMan®48, a jego zastosowanie poprawia efektywność pracy laboratorium.

Właściwości i korzyści

Poprawa efektywności pracy

 • Ograniczenie czasu koniecznego na pracę ręczną
 • Zwiększenie produktywności laboratorium
 • Kontrola wewnętrzna dla monitorowania stopnia odzysku sekwencji badanej
 • Maksymalna produktywność laboratorium dzięki połączeniu analizatora COBAS®TaqMan® z aparatem COBAS® AmpliPrep za pomocą stacji dokującej
 • W pełni automatyczny, ciągły transfer próbek pomiędzy etapami preparatyki, amplifikacji i detekcji
 • Zdolność wykonania pełnego badania dla 168 próbek w czasie 8 godzin w systemie zmianowym lub całonocnym dzięki zastosowaniu stacji dokującej umożliwiającej pracę w trybie ciągłym
 • Możliwość jednoczesnego badania do 72 próbek i wykonywania 4 różnych testów w jednym czasie

Niezawodność

 • Oznakowane kodami kreskowymi odczynniki umieszczone w gotowych do użycia, zabezpieczonych przed rozpryskiwaniem, zamkniętych dla zwiększenia ich stabilności kasetach
 • Amplifikacja i detekcja RNA lub DNA w przeciągu godzin
 • Standard ilościowy, enzymatyczny system AmpErase oraz format testu przeznaczonego do wykonania w zamkniętej probówce
  • Redukują ryzyko kontaminacji próbki
  • Optymalizują przebieg pracy
  • Zapewniają większą integralność wyników
 • Oprogramowanie AMPLILINK służące do programowania systemu i umożliwiające prostą, wydajną dwukierunkową komunikację z laboratoryjną siecią informatyczną.

COBAS® TaqMan® 48 Analizator

COBAS® TaqMan® 48 Analizator

Czas na proste rozwiązania

Automatyczna, przebiegająca w czasie rzeczywistym amplifikacja i detekcja DNA lub RNA

Badania z wykorzystaniem łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym dostępne dla laboratoriów klinicznych.

System umożliwiający automatyczne przeprowadzenie amplifikacji i detekcji DNA lub RNA w czasie rzeczywistym w dla dwóch różnych testów wykonywanie w tym samym czasie.

Właściwości i korzyści

Właściwości
 
Automatyczne rozwiązanie dla technologii PCR w czasie rzeczywistym:

 • W zestawieniu z aparatem COBAS® AmpliPrep możliwe jest uzyskanie platformy do automatycznej preparatyki próbek, amplifikacji oraz analizy ilościowej RNA lub DNA

Zarządzanie danymi:

 • Oprogramowanie AMPLILINK umożliwia prostą, wydajną komunikację pomiędzy analizatorem COBAS® TaqMan® 48 a zaprogramowanym przez użytkownika komputerem PC pracującym w oparciu o system Windows®

Pojemność:

 • Dwa termocyklery mogące jednocześnie przeprowadzać dwie niezależne reakcje

Korzyści
 
Elastyczność zastosowania:

 • Jedna platforma dla testów IVD oraz dla aplikacji własnych użytkownika
 • Szybka procedura, szybkie wyniki
 • Amplifikacja i detekcja RNA i DNA w przeciągu godzin

Łatwość wykorzystania:

 • Po umieszczeniu próbek w analizatorze nie jest wymagana żadna interwencja użytkownika
 • Ograniczone ryzyko kontaminacji próbki
 • Zoptymalizowany przebieg pracy

Łatwość zintegrowania:

 • Niewielkie, kompaktowe rozmiary

COBAS® TaqMan® Analizator

COBAS® TaqMan® Analizator

Czas na proste rozwiązania

Analizator przeprowadzający amplifikację PCR w czasie rzeczywistym oraz detekcję DNA i RNA

Wysoce przepustowy format umożliwia przetwarzanie 96 próbek oraz wykonywanie automatycznego oznaczenia z wykorzystaniem amplifikacji i detekcji DNA lub RNA w czasie rzeczywistym dla maksymalnie czterech testów w jednym czasie.

W połączeniu ze stacją dokującą, system zapewnia w pełni automatyczne przetwarzanie próbki – począwszy od aparatuCOBAS® AmpliPrep po analizator COBAS® TaqMan®

Właściwości i korzyści

Właściwości

 • Możliwość pracy z aparatem COBAS® AmpliPrep i stacją dokującą dla całkowicie automatycznej preparatyki, amplifikacji i detekcji
 • Możliwość pracy bez bezpośredniego połączenia z aparatem COBAS® AmpliPrep
 • Oprogramowanie AMPLILINK umożliwia prostą, wydajną komunikację pomiędzy analizatorem a zaprogramowanym przez użytkownika komputerem PC pracującym w oparciu o system Windows® podłączonym do systemu
 • Automatyczny i całkowicie zintegrowany system dostępny dla testów COBAS®AmpliPrep/ COBAS® TaqMan® HIV-1, HCV, HBV, CMV i HLA-B*5701

Korzyści

 • Wysoka przepustowość, wykonywanie do 96 oznaczeń jednocześnie
 • Tryb pracy ciągłej pozwala zwiększyć produktywność laboratorium
 • 4 niezależnie kontrolowane termocyklery
 • Amplifikacja i wykrywanie RNA i DNA w przeciągu godzin
 • Standard ilościowy oraz format badania w zamkniętej probówce ogranicza konieczność jakiejkolwiek ręcznej interwencji użytkownika po umieszczeniu próbek w analizatorze
 • Ograniczone ryzyko kontaminacji próbki
 • Zoptymalizowany przebieg pracy

COBAS® TaqMan® CT Test, v2.0

COBAS® TaqMan® CT Test, v2.0

Wykrywanie dwóch sekwencji docelowych – dla większego zabezpieczenia

Test CT jednocześnie wykrywa dwie niezależne sekwencje DNA Chlamydia trachomatis (CT)

Test wykorzystuje strategię podwójnej sekwencji docelowej – plazmidu kryptycznego DNA oraz genu MOMP w genomowym DNA. Daje to pewność dokładnego i wiarygodnego wykrywania zakażeniem Chlamydia, włącznie ze wariantami szczepów wykrytych w Szwecji.

Właściwości i korzyści

Właściwości

 • Dodatkowa sekwencja docelowa w obrębie genomu w genie MOMP wraz z dodatkowymi starterami i sondą
 • Silniejszy sygnał i doskonała czułość
 • Zoptymalizowane parametry temperaturowe reakcji umożliwiają jednoczesne wykrywanie plazmidu kryptycznego oraz docelowej sekwencji genomowej
 • Zmieniony skład buforu kontrolnego
 • Wykrywanie wariantu szwedzkiego patogenu

Korzyści

 • Identyfikacja szczepów z wykrytą niedawno w Szwecji sekwencją zmutowaną – nvCT – oraz pewność, że jakakolwiek mutacja mogąca się pojawić będzie również w przyszłości wykryta
 • Pewna, wiarygodna detekcja CT z wysoką czułością
 • Wyższa czułość przy wykrywaniu Chlamydia typu dzikiego dzięki wykorzystaniu plazmidu kryptycznego obecnego w liczbie 4-10 kopii w każdej komórce patogenu
 • Pełna zgodność z testem COBAS® TaqMan® CT – wymagane te same podłoża komórkowe oraz te same objętości odczynników i próbek koniecznych do badania

Przeznaczenie

Test in vitro wykorzystujący amplifikację kwasu nukleinowego do jakościowego wykrywania DNA Chlamydia trachomatis w próbkach wymazów z szyjki macicy od kobiet oraz w próbkach moczu od kobiet i mężczyzn. Próbki podlegają preparatyce z zastosowaniem zestawu AMPLICOR® CT/NG Specimen Preparation Kit przeznaczonego do manualnej preparatyki próbek oraz dalszej automatycznej amplifikacji i detekcji z wykorzystaniem analizatora COBAS® TaqMan® 48.

COBAS® TaqMan® HBV Test

COBAS® TaqMan® HBV Test

Analiza ilościowa wirusa zapalenie wątroby typu B (HBV)

Test in vitro wykorzystujący amplifikację kwasu nukleinowego dla ilościowego określenia zawartości DNA wirusa HBV w ludzkim osoczu lub surowicy.

Zestaw High Pure System Viral Nucleic Acid Kit umożliwia ręczną preparatykę próbek, a wykorzystanie analizatora COBAS® TaqMan® 48 automatyzuje etapy amplifikacji i detekcji.

Właściwości i korzyści

 • Duża dokładność i wysoka czułość oznaczenia
 • Szybsze dostarczanie dokładnych wyników
 • Ograniczone ryzyko błędów dzięki amplifikacji i detekcji w jednej zamkniętej probówce w analizatorze COBAS® TaqMan® 48
 • Zwiększona integralność wyników – enzymatyczny system AmpErase ogranicza ryzyko kontaminacji krzyżowej próbek lub laboratoriów
 • Zapewnia szerszy zakres oznaczania miana wirusa niż testy wcześniejszych generacji

Przeznaczenie

Test COBAS® TaqMan® HBV Test For Use With The High Pure System (HPS) jest testem diagnostycznym in vitro wykorzystującym amplifikację kwasów nukleinowych do ilościowej analizy DNA wirusa zapalenia wątroby typu B (HBV) w ludzkim osoczu lub surowicy, z zastosowaniem zestawu High Pure System Viral Nucleic Acid Kit do ręcznej preparatyki próbek oraz analizatora COBAS® TaqMan® 48 dla automatycznego przeprowadzenia amplifikacji i detekcji.

Test COBAS® TaqMan® HBV nie jest przeznaczony do badań przesiewowych krwi lub jej składników w kierunku obecności HBV lub do badań diagnostycznych mających potwierdzić zakażenie HBV.

COBAS® TaqMan® HCV Test v2.0 do wykorzystania z systemem High Pure

COBAS® TaqMan® HCV Test v2.0 do wykorzystania z systemem High Pure

Ilościowe określanie miana wirusa zapalenia wątroby typu C (Hepatitis C Virus - HCV)

Test in vitro wykorzystujący amplifikację kwasów nukleinowych dla przeprowadzenia analizy ilościowej RNA HCV w odmianach genotypowych od 1 do 6 w ludzkim osoczu lub surowicy.

Zestaw High Pure System Viral Nucleic Acid Kit umożliwia ręczną preparatykę próbek, a wykorzystanie analizatora COBAS®TaqMan® automatyzuje etapy amplifikacji i detekcji. Test wykorzystuje technologię PCR w czasie rzeczywistym  do wykrywania i analizy ilościowej RNA HCV.

Właściwości i korzyści

Właściwości

 • CE-IVD: ilościowa analiza RNA HCV w zakresie od 25 do 390 000 000 IU/ml
 • Analizator COBAS® TaqMan® automatyzuje procesy amplifikacji na drodze reakcji PCR w czasie rzeczywistym oraz detekcji.

Korzyści

 • Analiza ilościowa genotypów od 1 do 6 HCV
 • Ograniczone ryzyko błędów i konieczność interwencji ręcznej dzięki przeprowadzeniu amplifikacji i detekcji w jednej zamkniętej probówce na pokładzie analizatora COBAS® TaqMan® ® 48
 • Zwiększona integralność wyników i próbki oznakowane kodami kreskowymi  – enzymatyczny system AmpErase oraz zastosowanie standardu ilościowego dla możliwości śledzenia próbki na wszystkich etapach procedury oraz dla ograniczenia ryzyka kontaminacji

Przeznaczenie

Test COBAS® TaqMan® HCV Test, v2.0 For Use With The High Pure System (HPS) jest testem in vitro wykorzystującym amplifikację kwasów nukleinowych dla analizy ilościowejRNA genotypów 1-6 wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) w ludzkim osoczu lub surowicy, z wykorzystaniem zestawu High Pure System Viral Nucleic Acid Kit do ręcznej preparatyki próbek oraz analizatora COBAS® TaqMan® 48 dla automatycznego przeprowadzenia amplifikacji i detekcji. Wyniki oznaczenia muszą być interpretowane w kontekście wszystkich dostępnych danych klinicznych i laboratoryjnych dotyczących konkretnego przypadku zakażenia i mogą być wykorzystane do oszacowania odpowiedzi wirusologicznej na leczenie antyretrowirusowe poprzez analizę zmian miana wirusa w osoczu lub surowicy pacjentów poddawanych leczeniu. Ostatnie dane wskazują, że wcześnie obserwowane zmiany w poziomie RNA HCV w osoczu/surowicy mogą wskazywać na długoterminową odpowiedź na leczenie interferonem1.

Test COBAS® TaqMan® HCV, v2.0 For Use With The High Pure System nie jest przeznaczony do użycia jako narzędzie do badań przesiewowych na obecność HCV w krwi lub jej składnikach oraz do badań potwierdzających zakażenie HCV.


1. Orito, E., Mizokami, M., Suzuki, K. et al. 1995. Loss of serum HCV RNA at week 4 of interferon-a therapy is associated with more favorable long-term response in patients with chronic Hepatitis C. Journal of Medical Virology 46:109-115.

COBAS® TaqMan® MTB Test

COBAS® TaqMan® MTB Test

Zwiększona przepustowość. Możliwość prostego uaktualnienia. Wiarygodne wyniki.

Test wykorzystujący technologię PCR  w czasie rzeczywistym dla jakościowego wykrywania DNA prątków gruźlicy z kompleksu Mycobacterium tuberculosis (MTB)

Test wykorzystuje łańcuchową reakcję polimerazy w czasie rzeczywistym (RT-PCR) dla przeprowadzenia amplifikacji kwasu nukleinowego oraz sondy hydrolizujące do wykrywania MTB w płynnych, oczyszczonych i zagęszczonych próbkach z dróg oddechowych, w tym w plwocinie i w popłuczynach z drzewa oskrzelowego (BAL).

Właściwości i korzyści

 • Łatwość zastosowania i wysoka przepustowość
 • Do 48 testów na jeden cykl pracy
 • Wyniki w czasie zaledwie  2,5 godziny od zakończenia preparatyki próbek
 • Całkowita czułość określona dla wszystkich gatunków Mycobacterium znajdowanych w mieszaninie MTB complex wynosi 99%.
 • Ograniczone ryzyko kontaminacji poprzez zastosowanie enzymatycznego systemu Roche – AmpErase
 • Wykonanie na analizatorze COBAS® TaqMan® 48
 • Automatyczna amplifikacja i detekcja w jednej zamkniętej probówce
 • Kontrola wewnętrzna rutynowo oznaczana w każdej badanej próbce
 • Udoskonalony system kontroli jakości w laboratorium

Przeznaczenie

Test do diagnostyki in vitro wykorzystujący proces amplifikacji kwasów nukleinowych  do jakościowego wykrywania DNA Mycobacteria tuberculosis complex (MTB) w płynnych, oczyszczonych i zagęszczonych próbkach z ludzkiego układu oddechowego, w tym z plwociny i z popłuczyn z drzewa oskrzelowego (BAL). Test wykorzystuje zestaw AMPLICOR® Respiratory Specimen Preparation Kit do manualnej preparatyki próbek  oraz analizator COBAS® TaqMan® 48 dla przeprowadzenia automatycznej amplifikacji i detekcji.

LightCycler® 2.0

LightCycler® 2.0

Kapilarny system umożliwiający amplifikację 32 prób w tym samym czasie oraz detekcję sygnału fluorescencyjnego w sześciu kanałach. Ponadto system LightCycler® 2.0 oferuje możliwość przeprowadzenia analizy ilościowej (w tym względnej analizy ilościowej do badania zmian w poziomie ekspresji genów), analizy genotypowania przy pomocy sond i analizy krzywej topnienia.

Produkt zgodny z dyrektywą 98/79/EC (do zastosowania w diagnostyce in vitro)

Więcej informacji: www.lightcycler.com

LightCycler® CMV Quantitative Kit

LightCycler® CMV Quantitative Kit

LightCycler® EBV Quantitative Kit

LightCycler® EBV Quantitative Kit

Szybkie wykrywanie i analiza ilościowa DNA wirusa Epstein-Barr (EBV) z wykorzystaniem technologii łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) w czasie rzeczywistym

Zestaw LightCycler® EBV Quant Kit jest testem do diagnostyki in vitrowykorzystującym technologię łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) w czasie rzeczywistym do przeprowadzenia amplifikacji kwasów nukleinowych dla analizy ilościowej DNA wirusa Epstein-Barr Virus (EBV) w próbkach klinicznych pacjentów. Zestaw przeznaczony jest do wykorzystania z aparatem LightCycler® 2.0 i oprogramowaniem w wersji 4.05 lub wyższej.

Właściwości i korzyści

Elastyczność

 • Wszystkie testy z zestawu wykonywane są na aparacie LightCycler® 2.0.
 • Wszystkie etapy badania na aparacie LightCycler® są zaprogramowane w postaci specyficznych dla zestawu makr
 • Cały przebieg analizy PCR jak również sposób raportowania jest zdefiniowany w makrach
 • Całkowity przebieg badania, włącznie z ręczną preparatyką próbek (zestaw HighPure Viral Nucleic Acid Kit), jest walidowany i posiada znak CE-IVD
 • Wszystkie zestawy pracują z wykorzystaniem selektywnej amplifikacji poprzez zastosowanie enzymatycznego systemu AmpErase, co zapobiega przenoszeniu amplikonów z poprzednich cykli i kontaminacji

Szybkość

 • Cykl pracy aparatu LightCycler® 2.0, włączając w to przygotowanie próbek, zajmuje mniej niż 3 godziny

Wygoda stosowania

 • Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do wykonania badania dla maksymalnie 72 próbek klinicznych. Wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia amplifikacji i detekcji, włącznie z próbkami kontrolnymi, są dostarczone w zestawie.

Bezpieczeństwo

 • Zastosowanie kontroli wewnętrznej (Internal Control) pomaga zapobiegać błędnej interpretacji uzyskanych wyników i wynikom fałszywie ujemnym

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® EBV Quant Kit przeznaczony jest do monitorowania liczby kopii DNA wirusa EBV w ludzkiej krwi pełnej (pobranej na EDTA) lub osoczu uzyskanym z krwi pobranej na EDTA lub ACD z zastosowaniem zestawu High Pure Viral Nucleic Acid Kit, aparatu LightCycler® 2.0 oraz niniejszego zestawu do przeprowadzenia badania. Jest to test do diagnostyki in vitro wykorzystujący reakcję PCR w czasie rzeczywistym do przeprowadzenia amplifikacji kwasów nukleinowych w celu przeprowadzenia analizy ilościowej DNA wirusa Epstein-Barr.

Nie należy wprowadzać żadnych zmian przy wykonywaniu testu. Zaleca się, by pacjent monitorowany z wykorzystaniem zestawu LightCycler® EBV Quant Kit pozostawał monitorowany przy zastosowaniu tego testu do końca okresu, gdy wymagane jest badanie.

Zestaw LightCycler® EBV Quant Kit nie jest przeznaczony do użycia jako test do badań przesiewowych krwi i jej składników na obecność wirusa Epstein-Barr Virus.

Zestaw LightCycler® EBV Quant Kit przeznaczony jest do użytku profesjonalnego jedynie przez uprzednio przeszkolony personel.

LightCycler® HSV 1/2 Qualitative Kit

LightCycler® HSV 1/2 Qualitative Kit

Szybkie wykrywanie DNA i różnicowanie wirusów  HSV 1 i HSV 2 z wykorzystaniem technologii łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction – PCR) w czasie rzeczywistym

Zestaw LightCycler® HSV ½ Qual Kit jest testem jakościowym do diagnostyki in vitro wykorzystującym technologię łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w czasie rzeczywistym do przeprowadzenia amplifikacji kwasu nukleinowego i detekcji DNA wirusa Herpes Simplex Virus (HSV-1 i HSV-2) w próbkach klinicznych pacjentów. Zestaw przeznaczony jest do wykorzystania z systemem LightCycler® 2.0 oraz oprogramowaniem w wersji 4.05 lub wyższej.

Właściwości i korzyści

Elastyczność

 • Wszystkie testy z zestawu wykonywane są na aparacie LightCycler® 2.0.
 • Wszystkie etapy badania na aparacie LightCycler® są zaprogramowane w postaci specyficznych dla zestawu makr
 • Cały przebieg analizy PCR jak również sposób raportowania jest zdefiniowany w makrach
 • Całkowity przebieg badania, włącznie z ręczną preparatyką próbek (zestaw HighPure Viral Nucleic Acid Kit), jest walidowany i posiada znak CE-IVD
 • Wszystkie zestawy pracują z wykorzystaniem selektywnej amplifikacji poprzez zastosowanie enzymatycznego systemu AmpErase, co zapobiega przenoszeniu amplikonów z poprzednich cykli i kontaminacji

Szybkość

 • Cykl pracy aparatu LightCycler® 2.0, włączając w to przygotowanie próbek, zajmuje mniej niż 3 godziny

Wygoda stosowania

 • Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do wykonania badania dla maksymalnie 72 próbek klinicznych. Wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia amplifikacji i detekcji, włącznie z próbkami kontrolnymi, są dostarczone w zestawie.

Bezpieczeństwo

 • Zastosowanie kontroli wewnętrznej (Internal Control) pomaga zapobiegać błędnej interpretacji uzyskanych wyników i wynikom fałszywie ujemnym

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® HSV 1/2 Qual Kit przeznaczony jest do wykrywania DNA HSV oraz rozróżniania pomiędzy HSV-1 i HSV-2 w próbkach ludzkiego płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) lub  materiale z pęcherzyków (wymazy w podłożu transportowym na bazie soli fizjologicznej) z wykorzystaniem zestawu High Pure Viral Nucleic Acid Kit, aparatu LightCycler® 2.0 oraz oferowanego zestawu do przeprowadzenia oznaczenia. Jest to test do diagnostyki in vitro wykorzystujący technologię PCR w czasie rzeczywistym  w celu przeprowadzenia amplifikacji kwasu nukleinowego i detekcji DNA wirusa HSV.

Zestaw LightCycler® HSV 1/2 Qual Kit nie jest przeznaczony do użycia jako test do badań przesiewowych krwi i jej składników na obecność wirusa Herpes Simplex Virus.

LightCycler® MRSA Advanced Test

LightCycler® MRSA Advanced Test

Prosty. Elastyczny. Wiarygodny.

Dostarcza dokładnych i wiarygodnych wyników pomocnych w skutecznym zapobieganiu i kontrolowaniu zakażeń MRSA

Prosty, elastyczny i niezawodny sposób włączający techniki molekularne wykrywające oporne na metycylinę szczepyStaphylococcus aureus (MRSA) do programów kontroli zakażeń szpitalnych dla poprawienia opieki w placówkach opieki zdrowotnej.

Zestaw LightCycler® MRSA Advanced Test oferuje prostą w wykonaniu preparatykę próbek z wykorzystaniem odczynników gotowych do użycia oraz elastyczny, efektywny tryb pracy pozwalający na przeprowadzenie badania zarówno dla jednej próbki, jak i serii złożonej z 30 próbek. Test dostarcza wiarygodnych wyników i odznacza się zarówno wysoką czułością względną, jak i dużą względną specyficznością w porównaniu do hodowli bakteryjnych prowadzonych bezpośrednio na płytkach.

Właściwości i korzyści

Prosty

 • Zapewnia bezpieczeństwo i wydajność pracowników laboratoriów: przygotowanie próbki do badania bez ani jednego etapu pipetowania minimalizuje ryzyko wystąpienia zespołu RSI.
 • Format odczynników gotowych do użycia minimalizuje czas konieczny na pracę ręczną oraz potrzebę wyspecjalizowanych umiejętności.
 • Wyniki w ciągu 2 godzin dla serii badań od 1 do 30 próbek
 • Niewielka powierzchnia zajmowana przez aparat LightCycler® pozwala na dostawienie większej liczby aparatów w przypadku wzrostu liczby wykonywanych badań

Elastyczny

 • Większa dowolność przy określaniu liczby próbek przy wykonywaniu badania bez strat odczynnikowych lub wzrostu kosztów
 • Większa przepustowość: badanie 30 próbek w jednym cyklu bez znacznego wzrostu kosztów lub zwiększenia nakładów pracy ręcznej
 • Możliwość wykonania do 40 000 badań rocznie na jednym aparacie (praca 1-zmianowa, 5 dni w tygodniu)
 • Zestaw walidowany dla 3 podłoży transportowych

Wiarygodny

 • Wysoka czułość i specyficzność diagnostyczna*
 • Zwiększona dokładność i wiarygodność: jedyny szybki test dla MRSA wykorzystujący oferowany przez Roche enzymatyczny system AmpErase zapobiegający kontaminacji poamplifikacyjnej

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® MRSA Advanced Test jest testem diagnostycznym in vitrowykorzystywanym do bezpośredniego wykrywania nosowej kolonizacji szczepów metycylinoopornych Staphylococcus aureus (MRSA) w celu zapobiegania i kontroli zakażeń MRSA w placówkach służby zdrowia. Test wykonywany jest na aparacie LightCycler® 2.0 dla próbek wymazów z nosa od pacjentów podejrzewanych o nosicielstwo i wykorzystuje ekstrakcję i mechaniczną lizę materiału pobranego w wymazie w celu preparatyki próbki, która poddawana jest następnie analizie poprzez wykonanie łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w celu amplifikacji DNA MRSA, a następnie wykonywana jest specyficzna względem sekwencji docelowej hybrydyzacja z zastosowaniem fluoroforów w celu wykrycia amplifikowanego DNA.

Zestaw LightCycler® MRSA Advanced Test nie jest testem diagnostycznym służącym do wykrywania zakażenia MRSA ani do monitorowania leczenia zakażenia MRSA. Jednoczesne prowadzenie hodowli kultury bakteryjnej konieczne jest jedynie w celu odzysku mikroorganizmów do typowania epidemiologicznego lub do dalszych testów w kierunku podatności.

* Badanie kliniczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych w pięciu ośrodkach, na grupie 1400 pacjentów miały na celu porównanie wyników testu LightCycler® MRSA Advanced Test oraz wyników uzyskanych z bezpośrednich hodowli płytkowych na chromogennym podłożu jak również wyników innego testu NAT.

Wstępne badania wskazują na to, że test LightCycler® MRSA Advanced Test oferuje czułość diagnostyczną oraz specyficzność większą niż 96% w porównaniu do hodowli na podłożach chromogennych.

LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE

LightCycler® SeptiFast MecA Test MGRADE

Wykrywanie i identyfikacja DNA szczepów mecA w krwi pacjentów pobranej na K-EDTA 

Test przeznaczony do wykrywania metycylinoopornych szczepówStaphylococcus aureus.


Wyniki testu należy interpretować w zestawieniu z analizą objawów klinicznych, wyników mikrobiologicznych uzyskanych metodami konwencjonalnymi i/lub analizą innych markerów laboratoryjnych w celu ustalenia odpowiedniego postępowania z pacjentami z podejrzeniem zakażenia krwi szczepami MRSA.

Pokaż artykuł

LightCycler® Staphylococcus Research Use Only Kit MGRADE

LightCycler® Staphylococcus Research Use Only Kit MGRADE

Wykrywanie i różnicowanie DNA S. aureus oraz koagulazo-ujemnych szczepów Staphylococcus spp. (CoNS) w próbkach do badań naukowych

Zestaw przeznaczony jedynie do badań naukowych (Research Use Only Kit MGRADE) zawiera wszystkie odczynniki konieczne do wykrywania i różnicowania DNA szczepówStaphylococcus aureus i koagulazo-ujemnych szczepów Staphylococcus spp. (CoNS) w celach naukowych.

Badanie może być wykonywane w zestawieniu z testem LightCycler® MRSA Research Use Only Detection Kit wykrywającym gen oporności na metycylinę (mecA).

Właściwości i korzyści

Właściwości

 • Odczynniki jakości MGRADE przeznaczone do wykorzystania w procedurach o wysokiej czułości do wykrywania kwasów nukleinowych bakterii i grzybów
 • Produkty oznakowane jako MGRADE są testowane pod względem ewentualnych zanieczyszczeń DNA bakteryjnym lub grzybiczym
 • Odczynniki wystarczające do wykonania badania w 48 próbkach
 • Możliwość wykorzystania wraz z zestawem MagNA Pure LC Microbiology Kit MGRADE do preparatyki próbek

Szybkość

 • Wykrywanie i różnicowanie DNA Staphylococcus aureus oraz szczepów koagulazo-ujemnych Staphylococcus spp. w czasie krótszym niż 3 godziny z zastosowaniem systemu do przeprowadzenia badań techniką PCR – aparatów MagNA Pure LC oraz LightCycler® 2.0

Wiarygodność

 • Zastosowanie kontroli wewnętrznej (IC) pozwala identyfikować próbki zawierające czynniki powodujące inhibicję procesu amplifikacji dla uzyskania maksymalnie wiarygodnych wyników
 • Sekwencja IC jest amplifikowana z zastosowaniem tych samych starterów co sekwencja docelowa, ale wykrywana jest w osobnym kanale fluorescencyjnym

Elastyczność

 • Profil temperaturowy wspólny dla innych testów mikrobiologicznych
 • Możliwość stosowania w połączeniu z zestawem LightCycler® MRSA Research Use Only Detection Kit wykrywającym gen oporności na metycylinę (mecA) na aparacie LightCycler® 2.0
 • Możliwość stosowania w połączeniu z zestawem LightCycler® VRE Research Use Only Detection Kit w jednym cyklu badań na aparacie LightCycler® 2.0

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® Staphylococcus Kit MGRADE zawiera wszystkie wymagane odczynniki konieczne do wykrywania i różnicowania DNA szczepów Staphylococcus aureus i koagulazo-ujemnych szczepów Staphylococcus (CoNS) oraz kontroli wewnętrznej (Internal Control - IC) z wykorzystaniem aparatu LightCycler®.

Produkt przeznaczony do badań naukowych.

LightCycler® VRE Research Use Only Detection Kit

LightCycler® VRE Research Use Only Detection Kit

Wykrywanie genu oporności na wankomycynę  (vanA/vanB) w szczepach Enterococcus spp. do zastosowań naukowych

Zestaw zawiera wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia amplifikacji i detekcji w procesie wykrywania i różnicowania genów oporności na wankomycynę w szczepach Enterococcus spp. (vanA, vanB, vanB2/3) na aparacie LightCycler® 2.0.

Właściwości i korzyści

 • Kontrola wewnętrzna (Internal Control - IC) pozwala zidentyfikować próbki z inhibitorami procesu amplifikacji, co zwiększa wiarygodność uzyskiwanych wyników
 • Sekwencja IC jest amplifikowana z zastosowaniem tych samych starterów, co sekwencja docelowa, ale wykrywana jest w osobnym kanale fluorescencyjnym
 • Możliwość wykrywania i różnicowania genów oporności na wankomycynę przy minimalnym nakładzie pracy
 • Składniki enzymatyczne i buforowe dostarczane są w postaci gotowej do użycia, wystandaryzowanej i zawieszonej w odpowiednich roztworach
 • Analiza 48 próbek/56 reakcji
 • Można stosować w połączeniu z zestawami High Pure PCR Template Preparation Kit lub MagNA Pure LC Total Nucleic Acid Isolation Kit przeznaczonymi do preparatyki próbek

Szybkość

 • Automatyczny przebieg procesów ekstrakcji i amplifikacji na aparatach MagNA Pure LC System i LightCycler® 2.0 umożliwia uzyskanie wyników w czasie około 3 godzin

Wygoda stosowania

 • Wszystkie składniki zestawu dostarczane są w postaci gotowych do użycia roztworów
 • Wykrywanie i różnicowanie poprzez analizę krzywych topnienia w jednym cyklu oznaczeń

Bezpieczeństwo

 • Zastosowanie kontroli wewnętrznej IC pozwala identyfikować próbki zawierające czynniki powodujące inhibicję procesu amplifikacji  

Elastyczność

 • Można stosować w połączeniu z zestawem LightCycler® MRSA Research Use Only Detection Kit w jednym cyklu badań ze względu na wspólny profil temperaturowy

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® VRE Detection Kit zawiera startery oraz sondy HybProbe®konieczne dla przeprowadzenia amplifikacji i specyficznej dla sekwencji detekcji genów vanA/vanB, jak również specyficznej dla zestawu sekwencji kontroli wewnętrznej (IC) dla wiarygodnej interpretacji wyników. Składniki zestawu zaprojektowano tak, by umożliwić wykrycie i rozróżnienie oporności na wankomycynę uwarunkowanej genotypami vanA, vanB i vanB. Przygotowane odczynniki zawierają komponenty enzymatyczne konieczne do przeprowadzenia amplifikacji matrycy kontrolnej. Zastosowanie zestawu pozwala zminimalizować ryzyko kontaminacji, zestaw dostarcza wszystkich odczynników koniecznych do przeprowadzenia detekcji, dodać należy jedynie matrycowy DNA.

Produkt przeznaczony do badań naukowych.

LightCycler® VZV Qualitative Kit

LightCycler® VZV Qualitative Kit

Szybkie wykrywanie DNA VZV z wykorzystaniem technologii łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) w czasie rzeczywistym

Zestaw LightCycler® VZV Qual Kit jest jakościowym testem diagnostycznym  in vitrowykorzystującym zjawisko amplifikacji kwasów nukleinowych na drodze łańcuchowej reakcji polimerazy (Polymerase Chain Reaction - PCR) w czasie rzeczywistym do wykrywania DNA wirusa Varicella Zoster (VZV) w próbkach klinicznych pacjentów.

Zestaw przeznaczony jest do użycia z wykorzystaniem aparatu LightCycler® 2.0 i oprogramowania w wersji 4.05 lub wyższej.

Właściwości i korzyści

Elastyczność

 • Wszystkie testy z zestawu wykonywane są na aparacie LightCycler® 2.0.
 • Wszystkie etapy badania na aparacie LightCycler® są zaprogramowane w postaci specyficznych dla zestawu makr
 • Cały przebieg analizy PCR jak również sposób raportowania jest zdefiniowany w makrach
 • Całkowity przebieg badania, włącznie z ręczną preparatyką próbek (zestaw HighPure Viral Nucleic Acid Kit), jest walidowany i posiada znak CE-IVD
 • Wszystkie zestawy pracują z wykorzystaniem selektywnej amplifikacji poprzez zastosowanie enzymatycznego systemu AmpErase, co zapobiega przenoszeniu amplikonów z poprzednich cykli i kontaminacji

Szybkość

 • Cykl pracy aparatu LightCycler® 2.0, włączając w to przygotowanie próbek, zajmuje mniej niż 3 godziny

Wygoda stosowania

 • Zestaw zawiera odczynniki wystarczające do wykonania badania dla maksymalnie 72 próbek klinicznych. Wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia amplifikacji i detekcji, włącznie z próbkami kontrolnymi, są dostarczone w zestawie.

Bezpieczeństwo

 • Zastosowanie kontroli wewnętrznej (Internal Control) pomaga zapobiegać błędnej interpretacji uzyskanych wyników i wynikom fałszywie ujemnym

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® VZV Qual Kit przeznaczony jest do wykrywania DNA wirusa VZV w próbkach płynu mózgowo-rdzeniowego (CSF) lub materiału z pęcherzyków (wymazy w podłożu transportowym na bazie soli) z wykorzystaniem zestawu High Pure Viral Nucleic Acid Kit, aparatu LightCycler® 2.0 oraz niniejszego zestawu do przeprowadzenia oznaczenia. Jest to test do diagnostyki in vitro wykorzystujący łańcuchową reakcję polimerazy w czasie rzeczywistym do przeprowadzenia amplifikacji kwasów nukleinowych i wykrywania DNA VZV.

Zestaw LightCycler® VZV Qual Kit nie jest przeznaczony do użycia jako test do badań przesiewowych krwi i jej składników na obecność wirusa Varicella Zoster.

Zestaw LightCycler® VZV Qual Kit przeznaczony jest do użytku profesjonalnego jedynie przez uprzednio przeszkolony personel.

LINEAR ARRAY Hepatitis C Virus Genotyping Test do stosowania w połączeniu z testami AMPLICOR® oraz COBAS® AMPLICOR HCV Test, v2.0

LINEAR ARRAY Hepatitis C Virus Genotyping Test do stosowania w połączeniu z testami AMPLICOR® oraz COBAS® AMPLICOR HCV Test, v2.0

Test paskowy LINEAR ARRAY do określenia genotypów 1-6 wirusa HCV

Test paskowy LINEAR ARRAY HCV Genotyping Test jest testem do diagnostyki in vitrowykorzystywanym do określenia genotypów wirusa zapalenia wątroby typu C. Test pozwala wykrywać sześć głównych genotypów wirusa zapalenia wątroby typu C (1, 2, 3, 4, 5 i 6).

Właściwości i korzyści

 • Wykrywanie sześciu głównych genotypów HCV 1, 2, 3, 4, 5, i 6
 • Niezależne określanie genotypu HCV dla poszczególnych próbek na osobnych paskach
 • Szybkie wyniki w krótkim czasie przy minimalnym nakładzie pracy ręcznej

Przeznaczenie

Zestaw LINEAR ARRAY HCV Genotyping Test jest testem do diagnostyki in vitrowykorzystywanym w celu określenia genotypu (GT1- GT6) wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV) u pacjentów z potwierdzonym przewlekłym zakażeniem HCV.

Test LINEAR ARRAY HCV Genotyping Test przeznaczony jest do użycia jako narzędzie pomocne w leczeniu zakażeń HCV.

Test nie jest przeznaczony do wykonywania badań przesiewowych u dawców krwi i jej składników na obecność zakażenia HCV ani jako test diagnostyczny mający potwierdzić zakażenie wirusem HCV.

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test (CE-IVD)

LINEAR ARRAY HPV Genotyping Test (CE-IVD)

Test LINEAR ARRAY HPV (Human Papilloma Virus) Genotyping Test jest jakościowym testem in vitro, służącym do wykrywania wirusa brodawczaka ludzkiego w próbkach klinicznych. Test wykorzystuje amplifikację docelowego DNA na drodze polimerazowej reakcji łańcuchowej (PCR) oraz hybrydyzacji kwasu nukleinowego i wykrywa trzydzieści siedem anogenitalnych genotypów DNA HPV [6, 11, 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 40, 42, 45, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73 (MM9), 81, 82 (MM4), 83 (MM7), 84 (MM8), IS39 oraz CP6108] w komórkach szyjki macicy pobranych na roztwór PreservCyt® Solution.

Pokaż artykuł

Test LightCycler® SeptiFast Test MGRADE

Test LightCycler® SeptiFast Test MGRADE

Znaczenie uzyskiwania szybkich wyników

Szybkie wykrywanie i identyfikacja zakażeń krwi z zastosowaniem technologii PCR w czasie rzeczywistym – bezpośrednio z próbek krwi.  

Szybka identyfikacja gatunkowa patogenów powodujących zakażenie krwi.


Test SeptiFast umożliwia szybkie wykrywanie i identyfikację najbardziej istotnych bakterii i grzybów powodujących szpitalne zakażenia układu krwionośnego – w przeciągu zaledwie kilku godzin! Test SeptiFast pozwala wykrywać patogenne bakterie i grzyby bezpośrednio z próbek krwi pełnej, nie ma konieczności tworzenia żadnych wcześniejszych hodowli.

Pokaż artykuł

Testy

Testy

Dział Diagnostyki Molekularnej Roche Diagnostics oferuje zestawy diagnostyczne w technologii PCR, oraz analizatory i oprogramowanie umożliwiając pełną automatyzację badań PCR w czasie rzeczywistym

Pokaż artykuł