main-rochepl-2011-09-23

 • Powiązane produkty
LightCycler® VRE Research Use Only Detection Kit

LightCycler® VRE Research Use Only Detection Kit

Wykrywanie genu oporności na wankomycynę  (vanA/vanB) w szczepach Enterococcus spp. do zastosowań naukowych

Zestaw zawiera wszystkie odczynniki konieczne do przeprowadzenia amplifikacji i detekcji w procesie wykrywania i różnicowania genów oporności na wankomycynę w szczepach Enterococcus spp. (vanA, vanB, vanB2/3) na aparacie LightCycler® 2.0.

Właściwości i korzyści

 • Kontrola wewnętrzna (Internal Control - IC) pozwala zidentyfikować próbki z inhibitorami procesu amplifikacji, co zwiększa wiarygodność uzyskiwanych wyników
 • Sekwencja IC jest amplifikowana z zastosowaniem tych samych starterów, co sekwencja docelowa, ale wykrywana jest w osobnym kanale fluorescencyjnym
 • Możliwość wykrywania i różnicowania genów oporności na wankomycynę przy minimalnym nakładzie pracy
 • Składniki enzymatyczne i buforowe dostarczane są w postaci gotowej do użycia, wystandaryzowanej i zawieszonej w odpowiednich roztworach
 • Analiza 48 próbek/56 reakcji
 • Można stosować w połączeniu z zestawami High Pure PCR Template Preparation Kit lub MagNA Pure LC Total Nucleic Acid Isolation Kit przeznaczonymi do preparatyki próbek

Szybkość

 • Automatyczny przebieg procesów ekstrakcji i amplifikacji na aparatach MagNA Pure LC System i LightCycler® 2.0 umożliwia uzyskanie wyników w czasie około 3 godzin

Wygoda stosowania

 • Wszystkie składniki zestawu dostarczane są w postaci gotowych do użycia roztworów
 • Wykrywanie i różnicowanie poprzez analizę krzywych topnienia w jednym cyklu oznaczeń

Bezpieczeństwo

 • Zastosowanie kontroli wewnętrznej IC pozwala identyfikować próbki zawierające czynniki powodujące inhibicję procesu amplifikacji  

Elastyczność

 • Można stosować w połączeniu z zestawem LightCycler® MRSA Research Use Only Detection Kit w jednym cyklu badań ze względu na wspólny profil temperaturowy

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® VRE Detection Kit zawiera startery oraz sondy HybProbe®konieczne dla przeprowadzenia amplifikacji i specyficznej dla sekwencji detekcji genów vanA/vanB, jak również specyficznej dla zestawu sekwencji kontroli wewnętrznej (IC) dla wiarygodnej interpretacji wyników. Składniki zestawu zaprojektowano tak, by umożliwić wykrycie i rozróżnienie oporności na wankomycynę uwarunkowanej genotypami vanA, vanB i vanB. Przygotowane odczynniki zawierają komponenty enzymatyczne konieczne do przeprowadzenia amplifikacji matrycy kontrolnej. Zastosowanie zestawu pozwala zminimalizować ryzyko kontaminacji, zestaw dostarcza wszystkich odczynników koniecznych do przeprowadzenia detekcji, dodać należy jedynie matrycowy DNA.

Produkt przeznaczony do badań naukowych.