main-rochepl-2011-09-23

 • Powiązane produkty
LightCycler® MRSA Advanced Test

LightCycler® MRSA Advanced Test

Prosty. Elastyczny. Wiarygodny.

Dostarcza dokładnych i wiarygodnych wyników pomocnych w skutecznym zapobieganiu i kontrolowaniu zakażeń MRSA

Prosty, elastyczny i niezawodny sposób włączający techniki molekularne wykrywające oporne na metycylinę szczepyStaphylococcus aureus (MRSA) do programów kontroli zakażeń szpitalnych dla poprawienia opieki w placówkach opieki zdrowotnej.

Zestaw LightCycler® MRSA Advanced Test oferuje prostą w wykonaniu preparatykę próbek z wykorzystaniem odczynników gotowych do użycia oraz elastyczny, efektywny tryb pracy pozwalający na przeprowadzenie badania zarówno dla jednej próbki, jak i serii złożonej z 30 próbek. Test dostarcza wiarygodnych wyników i odznacza się zarówno wysoką czułością względną, jak i dużą względną specyficznością w porównaniu do hodowli bakteryjnych prowadzonych bezpośrednio na płytkach.

Właściwości i korzyści

Prosty

 • Zapewnia bezpieczeństwo i wydajność pracowników laboratoriów: przygotowanie próbki do badania bez ani jednego etapu pipetowania minimalizuje ryzyko wystąpienia zespołu RSI.
 • Format odczynników gotowych do użycia minimalizuje czas konieczny na pracę ręczną oraz potrzebę wyspecjalizowanych umiejętności.
 • Wyniki w ciągu 2 godzin dla serii badań od 1 do 30 próbek
 • Niewielka powierzchnia zajmowana przez aparat LightCycler® pozwala na dostawienie większej liczby aparatów w przypadku wzrostu liczby wykonywanych badań

Elastyczny

 • Większa dowolność przy określaniu liczby próbek przy wykonywaniu badania bez strat odczynnikowych lub wzrostu kosztów
 • Większa przepustowość: badanie 30 próbek w jednym cyklu bez znacznego wzrostu kosztów lub zwiększenia nakładów pracy ręcznej
 • Możliwość wykonania do 40 000 badań rocznie na jednym aparacie (praca 1-zmianowa, 5 dni w tygodniu)
 • Zestaw walidowany dla 3 podłoży transportowych

Wiarygodny

 • Wysoka czułość i specyficzność diagnostyczna*
 • Zwiększona dokładność i wiarygodność: jedyny szybki test dla MRSA wykorzystujący oferowany przez Roche enzymatyczny system AmpErase zapobiegający kontaminacji poamplifikacyjnej

Przeznaczenie

Zestaw LightCycler® MRSA Advanced Test jest testem diagnostycznym in vitrowykorzystywanym do bezpośredniego wykrywania nosowej kolonizacji szczepów metycylinoopornych Staphylococcus aureus (MRSA) w celu zapobiegania i kontroli zakażeń MRSA w placówkach służby zdrowia. Test wykonywany jest na aparacie LightCycler® 2.0 dla próbek wymazów z nosa od pacjentów podejrzewanych o nosicielstwo i wykorzystuje ekstrakcję i mechaniczną lizę materiału pobranego w wymazie w celu preparatyki próbki, która poddawana jest następnie analizie poprzez wykonanie łańcuchowej reakcji polimerazy (PCR) w celu amplifikacji DNA MRSA, a następnie wykonywana jest specyficzna względem sekwencji docelowej hybrydyzacja z zastosowaniem fluoroforów w celu wykrycia amplifikowanego DNA.

Zestaw LightCycler® MRSA Advanced Test nie jest testem diagnostycznym służącym do wykrywania zakażenia MRSA ani do monitorowania leczenia zakażenia MRSA. Jednoczesne prowadzenie hodowli kultury bakteryjnej konieczne jest jedynie w celu odzysku mikroorganizmów do typowania epidemiologicznego lub do dalszych testów w kierunku podatności.

* Badanie kliniczne prowadzone w Stanach Zjednoczonych w pięciu ośrodkach, na grupie 1400 pacjentów miały na celu porównanie wyników testu LightCycler® MRSA Advanced Test oraz wyników uzyskanych z bezpośrednich hodowli płytkowych na chromogennym podłożu jak również wyników innego testu NAT.

Wstępne badania wskazują na to, że test LightCycler® MRSA Advanced Test oferuje czułość diagnostyczną oraz specyficzność większą niż 96% w porównaniu do hodowli na podłożach chromogennych.