main-rochepl-2011-09-23

  • Powiązane produkty
COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test

COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV Test

Test COBAS AmpliPrep/COBAS TaqMan HCV jest testem in vitro, opartym na amplifikacji kwasu nukleinowego do ilościowego oznaczania RNA wirusa zapalenia wątroby typu C (HCV, Hepatitis C Virus) w ludzkim osoczu lub surowicy przy użyciu aparatu COBAS AmpliPrep(automatyczne przygotowywanie próbek oraz analizatora COBAS TaqMan lub COBAS TaqMan 48 (automatyczna amplifikacja i detekcja). Test ten, łącznie z objawami klinicznymi i innymi markerami laboratoryjnymi zakażenia HCV, znajduje zastosowanie w opiece klinicznej nad chorymi z przewlekłym zakażeniem HCV. Może być stosowany do oceny prawdopodobieństwa długotrwałej odpowiedzi wirusowej we wczesnej fazie leczenia przeciwwirusowego, jak również do oceny odpowiedzi wirusowej na leczenie przeciwwirusowe, mierzonej zmianą poziomu RNA HCV w surowicy lub osoczu. Za pomocą testu można dokonywać oceny ilościowej RNA HCV w zakresie stężeń 43 - 69000000 IU RNA HCV/ml.

Pokaż artykuł

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Qualitative i Quantitative Tests, v2.0

COBAS® AmpliPrep/COBAS® TaqMan® HCV Qualitative i Quantitative Tests, v2.0

Udoskonalające zmiany w testach HCV


Efektywne wykrywanie aktywnego zakażenia HCV oraz monitorowanie odpowiedzi na leczenie z wykorzystaniem jednego, w pełni automatycznego systemu diagnostycznego. Potwierdzenie istnienia aktywnego zakażenia testem jakościowym z duża czułością od 15 IU/mL oraz monitorowanie odpowiedzi na leczenie antywirusowe testem ilościowym z granicą policzalności od 15 IU/mL. Trafne wykrywanie i analiza ilościowa HCV w obrębie genotypów 1-6 w całkowicie automatycznym procesie ekstrakcji próbek oraz amplifikacji i detekcji reakcji PCR w czasie rzeczywistym.

Pokaż artykuł