Roche.pl

Polityka Prywatności

Roche Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie informuje, że w pełni respektuje i szanuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych osób korzystających ze stron internetowych Roche.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby spełnić światowe wymogi odnośnie ochrony danych osobowych. Dane te traktujemy zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Prosimy o zapoznanie się z niniejszym oświadczeniem, aby dowiedzieć się jak gromadzimy, wykorzystujemy, udostępniamy czy chronimy informacje w Internecie.

________________________________________

Gromadzenie i przetwarzanie danych 

Korzystając ze stron Roche Polska użytkownik zostanie poproszony o podanie niektórych swoich danych osobowych i wypełnienie formularza. Administrator prosi, by podawać jedynie te dane, które są adekwatne w stosunku do celów, w jakich będą przetwarzane.

Administratorem danych osobowych użytkowników serwisów Roche Polska (dalej: ”serwis”) jest Roche Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polska, adres: ul. Domaniewska 39 B, 02-672 Warszawa (dalej: ”administrator”).

Gromadzimy i przechowujemy następujące dane na temat użytkowników:

• Informacje przekazywane przez użytkownika: gromadzimy następujące informacje:

o imię/nazwisko, adres, nr telefonu, e-mail, inne – tylko wtedy, gdy wyrazisz na to zgodę,

o informacje dotyczące Twojego zdrowia – tylko wtedy, jeżeli wypełniasz formularz bądź też odpowiadasz na pytania.

W niektórych przypadkach usuwamy informacje osobowe z otrzymanych danych i przechowujemy je w formie ogólnej. Możemy również połączyć te dane z innymi informacjami, aby stworzyć anonimowe, ogólne informacje statystyczne (np. liczba odwiedzin, domena) pomocne dla nas w celu ulepszenia naszych produktów oraz usług.

• Dane gromadzone przez nas automatycznie: gromadzimy informacje dotyczące użytkownika oraz sposobu, w jaki korzysta on z naszego serwisu. Używamy do tego następujących narzędzi: Logi z naszego serwera, cookies, action tags.

o Logi serwera WWW / adresy IP. Adres IP to numer przypisany Twojemu komputerowi za każdym razem, kiedy wchodzisz do Internetu. Cała identyfikacja w Internecie jest prowadzona przy użyciu tego adresu, co pozwala komputerom i serwerom rozpoznać i komunikować się ze sobą. Roche zbiera adresy IP do administrowania systemem, prowadzania analiz stron i sporządzania raportów zbiorczych dotyczących np.: popularności strony.

o Cookies. Cookies to informacja umieszczana automatycznie na twardym dysku, kiedy wchodzisz na pewne strony WWW. Cookies w sposób wyjątkowy identyfikują Twoją przeglądarkę z serwerem. Pozwalają one na przechowywanie informacji na temat Twoich preferencji na serwerze, co jest pomocne przy następnych odwiedzinach. Większość przeglądarek akceptuje cookies automatycznie jako bezpieczne, jednak można tak ustawić przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie cookies bądź też pytała się przed ich wysłaniem. Proszę jednak pamiętać, że jeżeli odrzucamy cookies niektóre elementy na stronach mogą funkcjonować nieprawidłowo.

o Action Tag / Web Beacons. Na pewnych stronach WWW bądź poczcie elektronicznej Roche może wykorzystywać powszechną technologię internetową zwaną „Web beacon” (znaną również jako „action tag”, lub technologią clear GIF). Technologia ta pomaga analizować efektywność stron WWW odnotowując np. liczbę odwiedzin na stronie lub ilu odwiedzających skorzystało z pewnych elementów na stronie. Web beacons, cookies i inne technologie obserwacyjne nie pozyskają automatycznie informacji osobowych dotyczących osoby odwiedzającej. Informacje o Tobie dostajemy tylko, jeżeli dobrowolnie je nam udostępnisz (np. poprzez rejestrację lub e-mail).

Wykorzystanie danych

Dane osobowe przekazane przez użytkowników za pośrednictwem formularzy elektronicznych serwisu (w tym adresy, numery telefonów, adresy e-mail i informacje o stanie zdrowia) są gromadzone i wykorzystywane przez administratora wyłącznie w celu:

• udzielania odpowiedzi na zadawane pytania,

• przyjęcia i rejestracji zgłoszenia działania niepożądanego,

• przesyłania newslettera do zarejestrowanych subskrybentów,

Podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z niektórych części serwisu i ma na celu zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków nałożonych na administratora przez przepisy prawa farmaceutycznego oraz wykonanie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla wykonywania umowy, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. 

Każdy użytkownik, który podaje swoje dane osobowe za pomocą elektronicznych formularzy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, ich sprostowania a także żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, przeniesienia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/678 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej jako r.o.d.o), o ile przepisy prawa nie ograniczają tego prawa. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgoda może być w każdym czasie cofnięta. Użytkownik ma również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 

Podstawą prawną przetwarzania przez administratora zbieranych danych jest art. 6 ust. 1 lit. a)  r.o.d.o. oraz art. 6 ust. 1 lit. c) r.o.d.o.

Przetwarzając dane, administrator, jak i inne oddziały Roche na świecie, oraz firmy świadczące usługi w naszym imieniu będą przetwarzać dane zachowując kontrolę nad sposobem ich wykorzystania. Niektóre z tych danych mogą być przechowywane i przetwarzane w innych krajach np. Stany Zjednoczone, gdzie prawo o ochronie danych osobowych może się nieco różnić. W takich przypadkach zapewniamy, że wszystkie dane będą traktowane według odpowiednich regulacji prawnych obowiązujących w danym regionie, i zapewniamy co najmniej adekwatny względem ogólnego rozporządzenia o ochronie danych poziom ochrony. 

Ujawnianie danych

Dane na temat użytkownika mogą być ujawniane osobom trzecim w określonych celach i na zasadach opisanych poniżej. 

W celu podniesienia jakości świadczonych usług, dane osobowe użytkowników mogą być udostępnione

• firmom zewnętrznym,

• podmiotom z Grupy Roche. 

Wyżej wymienione podmioty mają obowiązek podporządkować się odpowiednim przepisom dotyczącym ochrony danych osobowych.

Możemy również ujawnić informacje w następujących przypadkach:

• w związku z złożeniem zamówienia w naszej firmie; 

• w związku ze złożoną reklamacją, zażaleniem lub groźbą

• na żądanie sądu lub prokuratora, a wypadkach niecierpiących zwłoki - także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu,

• w innych sytuacjach przewidzianych przepisami prawa.

Administrator danych osobowych nie udostępnia danych osobowych zgromadzonych w ww. sposób osobom trzecim za wyjątkiem udostępniania danych osobowych za zgodą osób, których dane dotyczą lub w przypadkach przewidzianych przez właściwe, powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

Na niektórych stronach Roche możesz wybrać, czy chcesz wysłać odnośnik czy wiadomość do znajomych, aby odesłać ich na stronę Roche. Adresy e-mail będą wykorzystane w celu wysłania informacji w Twoim imieniu i nie będą gromadzone i wykorzystywane przez Roche lub osoby trzecie dla innych celów.

Użytkownik może również dobrowolnie ujawnić swoje dane w następujący sposób:

• wtyczki portali społecznościowych (np. Facebook, Twitter, Pinterest i Google) umożliwiają udostępnianie informacji na odpowiednich portalach społecznościowych,

• niektóre elementy serwisu mogą zawierać narzędzia, za pośrednictwem których użytkownik może udostępniać dane przy pomocy poczty elektronicznej oraz aplikacji społecznościowych i innych aplikacji, w ramach których ujawnia się informacje, korzystając w tym celu z klientów i aplikacji na urządzeniu użytkownika;

Zabezpieczenia

Administrator danych oświadcza, że dba o zapewnienie wysokiego bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych użytkownika. 

Stosujemy uzasadnione zabezpieczenia administracyjne, logiczne, fizyczne i zarządcze mające na celu ochronę danych użytkownika przed utratą, kradzieżą, nieuprawnionym dostępem, wykorzystaniem lub modyfikacją. 

Dzieci

Z serwisu Roche może korzystać wyłącznie użytkownik, który ukończył 18 lat. Nie zbieramy żadnych danych osobowych od osób poniżej 13-go roku życia bez wcześniejszej potwierdzonej zgody opiekuna prawnego. Taki opiekun na własną prośbę ma prawo wglądu w informacje dostarczone przez dziecko i może prosić o ich usunięcie.

 

Kontakt

W razie ogólnych pytań prosimy korzystać z zakładki Kontakt 

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

W przypadku zgłoszenia żądania realizacji praw wynikających z RODO prosimy wypełnić formularz i przesłać na adres ochrona.danych@roche.com

Użytkownik, który zgłosi się do nas po pomoc albo z prośbą o usunięcie lub ograniczenie przetwarzania jego danych osobowych powinien pamiętać, że ze względów bezpieczeństwa może zajść potrzeba uwierzytelnienia tożsamości użytkownika przed realizacją zgłoszenia.

________________________________________

 

Pliki Cookies

Na stronach Roche używamy plików cookies. Pliki cookies obejmują tekstową zawartość, mogącą zawierać dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki te umożliwiają dostosowanie zawartości strony internetowej do preferencji użytkownika oraz optymalizację korzystania z naszej strony. Użytkownik może samodzielnie skonfigurować przeglądarkę internetową na swoim urządzeniu w taki sposób, aby automatycznie akceptowała ona otrzymywanie plików cookies, każdorazowo powiadamiała użytkownika o przesyłaniu plików cookies na urządzenie użytkownika lub całkowicie blokowała otrzymywanie plików cookies.

Podstawą prawną dla zbierania Twoich danych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. f) r.o.d.o.) dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla osiągnięcia usprawiedliwionego celu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony.

Czym są pliki cookies?

Cookies (z ang. cookie – ciastko) to małe pliki, które  zapisywane są w przeglądarce internetowej na urządzeniu użytkownika, gdy odwiedza on strony Roche. Pliki cookies składają się z szeregu liter i cyfr, które zawierają informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania serwisu.

Jakich plików cookies używamy?

Pliki seryjne – to tymczasowe pliki cookies, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do momentu wylogowania się z serwisu internetowego lub do momentu wyłączenia przeglądarki internetowych przez Użytkownika,

Pliki stałe – to pliki, które pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do momentu ich ręcznego usunięcia w przeglądarce internetowej przez Użytkownika.  

W jakim celu wykorzystujemy pliki cookies?

- do uwierzytelniania użytkownika na stronach wymagających logowania oraz do zapewnienia sesji Użytkownika,

- do zapisu wyborów oraz preferencji dokonanych przez użytkownika na formularzach obsługowych oraz formularzach sprzedażowych np. na formularzach dotyczących zawierania umów on-line,

- w celach statystycznych do analiz dotyczących ruchu oraz odwiedzalności strony internetowej Roche przez użytkownika, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Bezpieczeństwo informacji

Dane przesyłane w plikach cookies są bezpieczne dla użytkownika i żaden sposób nie wpływają na działanie urządzenia użytkownika. Dane w plikach cookies przesyłane są w postaci zaszyfrowanej uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.  

Zarządzanie plikami cookies przez użytkownika

Użytkownik ma możliwość samodzielnej konfiguracji obsługi plików cookies z poziomu używanej na swoim urządzeniu przeglądarki internetowej. Domyślnie przeglądarki internetowe posiadają włączoną możliwość przesyłu plików cookies z serwisów internetowych do urządzenia użytkownika. Ustawienia domyśle mogą zostać zmienione przez użytkownika na dwa sposoby:

- użytkownik może zablokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu, co może jednak wpłynąć na ograniczenie możliwości korzystania z niektórych funkcjonalności serwisu internetowego lub całkowitą utratę możliwości korzystania z serwisu internetowego,

- użytkownik może w opcjach przeglądarki internetowej na swoim urządzeniu włączyć funkcję każdorazowego powiadamiania o przesyłaniu plików cookies na urządzenie użytkownika.

 

 

Klauzula Informacyjna w zakresie przetwarzania danych kandydatów do pracy

Spółka Roche Polska ma obowiązek chronić udostępnione lub powierzone jej dane osobowe. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w Rzeczpospolitej Polskiej.

Niniejsza klauzula informacyjna wyjaśnia kim jesteśmy, jakie dane osobowe przetwarzamy, dla jakich celów i jak długo je przechowujemy, w jaki sposób możesz uzyskać do nich dostęp, w jaki sposób chronimy Twoje dane oraz gdzie mogą być one przekazywane i jakie prawa Ci w związku z tym przysługują. Przed przekazaniem Roche Polska jakichkolwiek danych osobowych można się zapoznać z aktualnie obowiązującymi zasadami Workday dotyczącymi gromadzenia danych, prywatności i bezpieczeństwa, klikając to łącze.

                                I.            Kto jest administratorem Twoich danych osobowych?

Roche Polska z siedzibą w Warszawie (02-672), przy ul. Domaniewskiej 39B jest Administratorem Twoich danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej zwane „RODO”), w dalszej części niniejszej klauzuli określana jako „Roche Polska”, a wraz z powiązanymi spółkami jako „Grupa Roche”. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych możesz skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

                              II.            Jakie dane osobowe przetwarzamy?

Roche Polska może od Ciebie pozyskiwać informacje dotyczące Twojego wniosku o zatrudnienie lub nawiązanie współpracy z Roche Polska. Takie informacje na podstawie art. 221 § 1 Kodeksu pracy obejmują: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. Z własnej inicjatywy możesz chcieć przekazać nam dodatkowe informacje w CV, liście motywacyjnym lub podobnym dokumencie, co do których nie masz prawnego obowiązku ich podania, w szczególności na podstawie Kodeksu Pracy. W takiej sytuacji Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez Roche Polska w celu zawarcia umowy o pracę. Dlatego, jeżeli chcesz przekazać nam dokumenty zawierające również dodatkowe informacje rozumiemy, że poprzez złożenie aplikacji zgadzasz się na to, aby spółka Roche Polska przetwarzała Twoje dane osobowe. Nie masz obowiązku przekazywania nam dodatkowych informacji. Jeżeli nie chcesz abyśmy przetwarzali więcej Twoich danych osobowych niż wynika to z przepisów prawa, nie zamieszczaj tych informacji w przesłanym CV.

                            III.            W jaki sposób Twoje dane są pozyskiwane?

W toku prowadzonego przez nas procesu rekrutacji gromadzimy dane osobowe naszych kandydatów do pracy. Dane osobowe pozyskujemy na dwa sposoby, bezpośrednio od kandydatów, w tym za pośrednictwem serwisów pracuj.pl, goldenline.pl oraz platformy Workday lub od podmiotów trzecich, w szczególności:

a.       Z zasobów Grupy Roche;

b.      Od agencji rekrutacyjnych, agencji pracy, pośredników oraz dostawców usług;

c.       Z ogólnodostępnych źródeł danych takich jak Linkedin;

d.      Od agencji marketingowych lub eventowych w zakresie, w jakim są to dane wykorzystane do prowadzenia procesów rekrutacji.

Roche Polska przetwarza również dane osobowe pracownika dostarczone bezpośrednio przez niego lub od podmiotów trzecich wskazanych powyżej.   

                            IV.            W jakim celu przetwarzamy Twoje dane?

Informacje na Twój temat są zawsze traktowane jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu oceny złożonej aplikacji, przekazania Ci informacji na temat procedur rekrutacyjnych, przetwarzania aplikacji na potrzeby realizacji procesu rekrutacji oraz podjęcia kroków na Twój wniosek przed zawarciem umowy (na podstawie art. 221 Kodeksu pracy oraz  art. 6 ust. 1 lit. (b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), w tym na podstawie Twojej zgody w celu przyszłych rekrutacji.

                              V.            Jakie są konsekwencje nieprzekazania Twoich danych?

Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednak wymagane w celu wzięcia udziału w rekrutacji, spełnienia dalszych wymogów prawnych i/lub do zawarcia z Tobą umowy. Niedostarczenie nam wymaganych informacji uniemożliwi wzięcie udziału w procesie rekrutacyjnym i/lub przesyłanie informacji związanych z przyszłym procesem rekrutacyjnym.

                            VI.            Przez jaki czas przechowujemy Twoje dane osobowe?

Roche Polska przechowuje Twoje dane osobowe tak długo jak wymagają tego obowiązujące przepisy prawa lub przez okres, w którym niezbędne jest przetwarzanie danych osobowych dla celów określonych w niniejszej Klauzuli Informacyjnej. Roche Polska przechowuje przekazywane przez Ciebie dane za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego przez czas trwania procesu rekrutacji wyłącznie na potrzeby realizacji tego procesu, a także w celu spełnienia nałożonych przez obowiązujące przepisy prawa wymagań w zakresie ewidencjonowania danych. Jeżeli wyrażasz chęć pozostawienia Twoich dokumentów w naszej bazie kandydatów na okres dłuższy, w tym na poczet przyszłych rekrutacji, będzie wymagana Twoja zgoda.

                          VII.            Komu zostaną udostępnione Twoje dane osobowe?

Roche Polska udostępnia dane osobowe podmiotom trzecim w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. Twoje dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach, o których mowa w niniejszej klauzuli lub w celach, które są z nimi ściśle powiązane: Po wyrażeniu przez Ciebie stosownej zgody dane osobowe mogą być wykorzystywane na potrzeby przyszłych rekrutacji, a także przekazane podmiotom zrzeszonym w ramach globalnej sieci Grupa Roche. Roche Polska może udostępniać dane osobowe kandydatów do pracy:

a.       Innym podmiotom z Grupy Roche, w tym podmiotom mającym siedzibę w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

b.      Podmiotom zlokalizowanym w państwach trzecich, zlokalizowanym poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jest możliwe, że prawo kraju, do którego dane są transferowane przewiduje odmienny poziom ochrony danych od regulacji RODO, ale będzie to państwo, które Komisja Europejska uznała za zapewniające odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych lub podmiot, z którym została zawarta umowa gwarantująca ten sam poziom, jaki jest stosowany przez Roche (Roche Intercompany Data Transfer Agreement).  Roche Polska zapewni, iż przekazanie danych osobowych do państwa trzeciego dokonane będzie z wymogami Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Możesz w każdej chwili zażądać uzyskania informacji o podmiotach, którym udostępniono Twoje dane osobowe oraz zakresie udostępnionych informacji na Twój temat poprzez kontakt z Inspektorem Ochrony Danych. Podmioty zlokalizowane w państwach trzecich zapewnią ochronę bezpieczeństwa danych osobowych na poziomie nie niższym aniżeli poziom zabezpieczeń stosowany przez Roche Polska.

                        VIII.            Jakie prawa Ci przysługują?

Jako kandydat do pracy, masz prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych znajdujących się w posiadaniu Roche Polska, żądania ich poprawienia, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo przeniesienia danych oraz sprzeciwiania się ich przetwarzaniu. Masz prawo uzyskania kopii danych przekazywanych do państw trzecich. W celu skorzystania z tych praw, proszę kontaktować się drogą elektroniczną z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

Jeżeli dane przetwarzane są na podstawie Twojej zgody, możesz cofnąć zgodę w każdym momencie. Jeżeli cofniesz zgodę, nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy prywatności i ochrony bezpieczeństwa informacji masz także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Prawa te mogą być ograniczone, jeżeli spełnienie Twojego żądania ujawniłoby dane odnoszące się do innej osoby lub jeżeli poprosisz nas o usunięcie informacji, które są wymagane przez prawo lub ich zachowanie jest konieczne ze względu na prawnie uzasadniony interes administratora danych.

                            IX.            Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Roche Polska wykorzystuje środki bezpieczeństwa o charakterze technicznym, fizycznym i administracyjnym w celu zapobiegania ryzyku utraty, niewłaściwego wykorzystania, ujawnienia lub zmodyfikowania informacji przekazanych przez Ciebie, a także ryzyku nieuprawnionego dostępu do tych informacji, a ponadto wymaga od Workday wykorzystywania zapewniających analogiczny stopień bezpieczeństwa środków o charakterze technicznym, fizycznym i administracyjnym w celu zapobiegania ryzyku utraty, niewłaściwego wykorzystania, ujawnienia lub zmodyfikowania informacji przekazanych przez użytkownika, a także ryzyku nieuprawnionego dostępu do tych informacji.

                              X.             Jak możesz się z nami skontaktować?

W przypadku jakichkolwiek kwestii, problemów czy skarg związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych proszę skontaktować się z nami pod adresem: ochrona.danych@roche.com

                            XI.            Zgoda

Kandydat do pracy, korzystając z konkretnego serwisu rekrutacyjnego w celu wzięcia udziału w rekrutacji prowadzonej przez Roche Polska, wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych poprzez wyraźne działanie potwierdzające (np. przez przesłanie swojego CV i/lub wprowadzenie do formularza swoich danych osobowych).  W ten sposób przekazanie danych za pośrednictwem serwisu rekrutacyjnego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na gromadzenie, przetwarzanie, wykorzystywanie, przechowywanie i przekazywanie danych osobowych użytkownika przez Roche Polska w sposób określony w Informacji. Przesyłając dokumenty aplikacyjne wyrażasz też zgodę na załatwianie drogą elektroniczną wszystkich spraw dotyczących rekrutacji, aplikacji, weryfikacji tożsamości oraz procesu wdrażania nowych pracowników. JEŚLI NIE WYRAŻASZ ZGODY NA GROMADZENIE, WYKORZYSTYWANIE I UJAWNIANIE SWOICH DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB WSKAZANY POWYŻEJ, NIE MOŻESZ KORZYSTAĆ Z SERWISU REKRUTACYJNEGO. Jeśli pragniesz aplikować na stanowisko w Roche Polska z pominięciem serwisu rekrutacyjnego, musisz się skontaktować z biurem Roche Polska.

HR Privacy Policy Information clause for the processing of candidate’ data

Roche Polska is obliged to protect the personal data made available or entrusted to it. We process personal data in accordance with the laws in force in the Republic of Poland.

This information clause explains who we are, what personal data we process, for what purposes and how long we store the data, how you can access the data, how we protect your data, where the data can be transferred and what your rights are in this regard.

Before providing any personal data to Roche Polska, you may consult the current Workday principles on data collection, privacy and security, by clicking this link.

                                I.            Who is the administrator of your personal data?

Roche Polska with its registered office in Warsaw (02-672), at ul. Domaniewska 39B is the Administrator of a personal data within the meaning of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, hereinafter referred to as the “GDPR), hereinafter referred to as “Roche Polska” and, together with its affiliates, as the “Roche Group”.

Should you have any questions concerning the processing of personal data, you may contact the Personal Data Protection Officer by sending a message to: ochrona.danych@roche.com

                              II.            What types of personal data do we process?

Roche Polska may obtain information from you concerning your job application for employment or cooperation with Roche Polska. Pursuant to Article 221 § 1 of the Labour Code, such information includes: name(s) and surname, parents’ names, date of birth, place of residence (correspondence address), education, employment history. You may, on your own initiative, want to provide us with additional information (the provision of which is not legally required, in particular on the basis of the Labour Code) in a CV, cover letter or in a similar document. If this is the case, your personal data will be processed by Roche Polska for the purpose of concluding an employment contract.

Therefore, if you want to provide us with documents containing additional information, we understand that by submitting the application you agree to have your personal data processed by Roche Polska. You are not obliged to provide us with additional information. If you do not want us to process more of your personal data than required under the law, do not include such information in the CV you send.

                            III.            How is your personal data obtained?

In the course of our recruitment process we collect personal data of our candidates. Personal data is obtained in two ways: directly from candidates (including through the pracuj.pl and goldenline.pl websites and the Workout platform) or from third parties, in particular: 

a.       From the Roche Group resources;

b.       From recruitment agencies, labour agencies, intermediaries and service providers;

c.       From public data sources, such as Linkedin;

d.       From marketing or event agencies, in so far as the data is used for conducting recruitment processes.

Roche Polska also process personal data of an employee provided directly by him/her or by the third parties indicated above.  

                            IV.            What is the purpose of our processing of your data?

Your information is always treated as confidential and used solely for the purpose of assessing the application submitted by you, providing you with information on the recruitment procedures, processing the application to carry out the recruitment process and taking steps at your request prior to entering into a contract (on the basis of Article 221 of the Labour Code and Article 6(1)(b) of Regulation (EU) 2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data, and repealing Directive 95/46/EC (hereinafter referred to as: General Data Protection Regulation)), including on the basis of your consent for future recruitment processes.

                              V.            What are the consequences of non-provision of your data?

Your provision of data is voluntary, yet necessary to participate in the recruitment process, to meet further legal requirements and/or to enter into a contract with us. Failure to provide us with the required information will render participation in the recruitment process and/or sending information related to the future recruitment process impossible.

                            VI.            How long do we store your personal data?

Roche Polska stores your personal data for as long as this is required under applicable laws or for as long as the processing of personal data is necessary for the purposes set forth in this Information Clause.

Roche Polska keeps the data provided by you via the recruitment service for the duration of the recruitment process solely for the purpose of carrying out the process and in order to comply with the data recording requirements imposed by applicable laws. If you want us to keep your documents in our job applicant database for a longer period (including for future recruitment processes), your consent will be required.

                          VII.            Who will receive your personal data?

Roche Polska makes personal data available to third parties in line with applicable laws. Your personal data is processed solely for the purposes referred to herein or for closely related purposes. Once you have given the relevant consent, personal data may be used for future recruitment processes and also be transferred to affiliated entities within the Global Roche network.

Roche Polska can share candidate’s personal data with:

a.       Other entities in the Roche Group, including entities established in countries outside the European Economic Area.

b.       Entities located in third countries, outside the territory of the European Economic Area.

It is possible that the law of a country to which data is transferred provides for a level of data protection which differs from the GDPR regulations, however, this will be a country for which the European Commission has issued an adequacy decision or an entity bound by an agreement ensuring the same level of protection as the one prevailing at Roche (Roche Intercompany Data Transfer Agreement).  Roche Polska will ensure that the transfer of personal data to a third country is carried out in accordance with the requirements of the Personal Data Protection Regulation.

You can at any time request details about the entities to which your personal data has been made available and the scope of information about you which has been made available, by contacting the Data Protection officer. Entities located in third countries will ensure the security of personal data at a level not lower than the level of safeguards applied by Roche Polska.

                        VIII.            What are your rights?

As a job applicant, you have the right to request access to your personal data held by Roche Polska, request rectification and erasure of the data, request limitation of its processing, as well as the right to data portability and the right to object to its processing. You have the right to obtain a copy of data transferred to third countries. In order to exercise the rights, please contact the Personal Data Protection Officer electronically, by sending a message to: ochrona.danych@roche.com

If data is processed on the basis of your consent, you may withdraw your consent at any time. If you withdraw the consent, this will not affect the lawfulness of processing based on consent before its withdrawal. If the personal data processing violates the privacy and information security regulations, you also have the right to lodge a complaint with a supervisory authority, that is the President of the Personal Data Protection Office.

These rights may be limited if the fulfilment of your request would disclose data about another person or if you have asked us to remove the information which is required by law or where retaining the information is necessary on the grounds of legitimate interests of the data controller.

                            IX.            Security of your personal data.

Roche Polska uses technical, physical and administrative security measures to prevent the risk of loss, misuse, disclosure or modification of information provided by you, as well as the risk of unauthorised access to such information; additionally, Roche Polska requires that Workday use technical, physical and administrative security measures which ensure a similar level of security in order to prevent the risk of loss, misuse, disclosure or modification of information provided by the user, as well as the risk of unauthorised access to such information.

                              X.             How can you contact us?

In case of any issues, problems or complaints related to the processing of your personal data, please contact us at: ochrona.danych@roche.com.

                            XI.            Consent

The job applicant, using a specific recruitment service to take part in the recruitment conducted by Roche Polska, agrees to the processing of his/her personal data by performing an explicit confirming action (e.g. by sending his/her CV and/or by completing the form with his/her personal data).  The provision of data in this way via the recruitment service is tantamount to consent to the collection, processing, use, storage and transfer of the user’s personal data by Roche Polska in a manner specified in the Notice. By sending the application documents, you also agree to the electronic handling of all issues relating to the recruitment, application, identity verification and onboarding process. IF YOU DO NOT CONSENT TO THE COLLECTION, USE AND DISCLOSURE OF YOUR PERSONAL DATA AS INDICATED ABOVE, YOU CANNOT USE THE RECRUITMENT SERVICE. If you wish to apply for a function at Roche Polska outside the recruitment service, you must contact the office of Roche Polska.