Bezpieczeństwo produktów

Zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej lub podróbki leku Roche

Informacja dla osób zgłaszających Zgłoszenie podejrzenia wady jakościowej lub podróbki leku Roche

Administratorem Pani/Pana danych jest  Roche Polska sp. z o.o.  (02-672 Warszawa, ul. Domaniewska 39 B). Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu wywiązania się z obowiązku prawnego zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, ciążącego na administratorze wynikającego z Rozporządzenia w sprawie Dobrej Praktyki Wytwarzania. Podstawą prawną jest art. 6 ust 1 pkt c)  rozporządzenia ogólnego o ochronie danych osobowych - RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania ww. obowiązku, a po tym okresie wyłącznie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Pani/Pana dane mogą być przekazywane podmiotom z Grupy Roche i ich przedstawicielom oraz właściwym urzędom i organom lub organizacjom międzynarodowym, w tym  mogącym mieć siedzibę w państwie trzecim, nie zapewniającym odpowiedniego poziomu ochrony.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, uzyskania ich kopii, prawo do przenoszenia danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, z tym, że do czasu wykonania obowiązku zapewnienia monitorowania i nadzoru nad produktami Roche, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane.  Ma Pani/Pan prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, które nie są niezbędne do wykonania ww. obowiązku.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także  prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W przypadku jakichkolwiek pytań, wątpliwości lub zażaleń dotyczących sposobu przetwarzania danych może Pani/Pan skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych  przesyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@roche.com

Dane kontaktowe osoby zgłaszającej:

*
*
*
*

Szczegóły dotyczące leku Roche podejrzanego o wadę jakościową lub podrobienie: 

*
 
 
Czy podejrzany lek Roche znajduje się w Pani/Pana posiadaniu
*
 Tak
 Nie
 
Czy lek został przyjęty przez Pacjenta
*
 Tak
 Nie